שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

תולאש :4 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד
?תוומה ירחא הרוק המ .1
המיימשה הלוע שפנה
הרכה רסוחב ונחנא
טפשמה דע םוקמ הזיאב תרמשנ שפנה
.םיימשל תוכלוה תובוטהו םונהיגל תוכלוה תוער תושפנ

?שפנה איה המ .2
ונתושי לש תוומ-לא קלח
'רוצי ,שיא ,ףוג' תנווכתמש הלמ
חור ומכ רבדה ותוא
.תוומה ירחא םיימשל וא םונהיגל ךלוהש והשמ

?םדאה חור המ .3

.םדאה עבט תא רוציקב ראת .4

רשא שדוקה יבתיכב םיקוספ ינש םושרת .5
.הרכה רסוח לש בצמ אוה תוומש םיחיכומ

?חישמה לש טפשמה אסכ לע עדוי התא המ .6

?טפשייו םקוי ימ .7

?לאש המ .8

?םונהיג המ .9


  Back
Home
Next