שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

הרכה רסוח אוה תוומה 4.4

םיהולאש הדבועה תורמל .םדאל הרכה ןיא תוומבש הארמ חורו שפנ לע ונדמלש המ
ןיא ,(10 .ו םירבע ;12 .כ ןוזח ;16 .ג יכאלמ) וינפב םייארחאה ישעמ תא רכוז
םיקוספ דגנ ןועטל השק .תוומה בצמב הרכה שיש הארמה קוספ שדוקה יבתיכב
-:םיאבה

"ויתנתשע ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי (םדאה לש) וחור אצת" -
.(4 .ומק םילהת)

תלהק) הדבא רבכ םתאנק םג םתאנש םג םתבהא םג ... המואמ םיעדוי םניא םיתמה" -
.הרכה ןיא ןכלו תובשחמ ןיא - (10 .ט תלהק) "לאשב המכח" ןיא .(5, 6 .ט

עדי אוה ;(19 .י בויא) "יתייה-אל רשאכ" היהי אוה תומי רשאכ רמא בויא -
.ונדלונש ינפל ומכ טלחומ םויק רסוחו הרכה רסוח ,ירמגל החכש תוומש

ירחא והשכיא םייחב ראשיי םדאה םא ;(18 .ג תלהק) המהבה ומכ תומי םדאה -
.שדוקה יבתיכב זמר הזל ןיא לבא ,םייחה ילעב םג זא ,תוומה

... ץיצי ןכ הדשה ץיצכ וימי ריצחכ שונא .ונחנא רפע-יכ רוכז" םיהולא -
.(13-16 .גק םילהת) "ומוקמ דוע ונריכי-אל ונניאו

וידבע לש תוברה תושקבב חיכוהל ןתינ ,םיקידצל וליפא ,הרכה רסוח אוה תוומהש
יכ ,םיהולאל ללהלו תודוהל רשפא-יא תוומה ירחאש ועדיש ללגב ,םהייח תא ךיראהל
;5, 6 .ו םילהת) דודו (17-19 .חל היעשי) והיקזח .הרכה רסוח לש בצמ אוה תוומה
תובורק םיתעל תראותמ םג תוומה .תובוט תואמגוד םה (17 .וטק ;14 .טל ;10 .ל
.(13 .בי לאינד ;11, 13, 17 .ג בויא) םיקידצל םגו םיעשרל םג ,החונמ וא הנישכ

לש בצמל םיכלוה םיקידצהש ירלופופה ןויערש דיגהל ידכ הקיפסמ היאר ונאיבה
לע הנוכנה הארוה .שדוקה יבתיכב אצמנ אל ,םתומ ירחא דימ םיימשב רכשו רשוא
,םדאה ייח לש םיבאכו תולבח לכ ירחא .םולש לש לודג שוח תנתונ ,םדאה עבטו תוומ
םוקמ רבקה
רתוי ןיא .םלועל ךישמת תאז החכש םיהולאה תעמשמ ועדי אלש הלאל .המלש החכש לש
וא תומולח לש רתוי המשגה ןיא ;הלאה םיבוצעה םייח לש תונשי תונובשח קלסל
.םיישונא םידחפ
תובשחמב תויועט תטיש םג שיש לבח ;תמאה תטיש תולגל שי שדוקה יבתיכ דומילב
תא ךכרל םישאוימה םדאה יצמאמ .שדוקה יבתיכל וביל-תמושת-יא בקע ,םדא לש תויתד
םייק תוומלא קלחש םילבקמש עגרב .'שפנה תוראשה' לש הנומאל ומרג תוומה תויפוס
המרג תאז .תוומה ירחא םוקמ הזיאל תכלל הכירצ שפנהש בושחל ךירצ ,םדאה ברקב
תארקל אובל .עשרה לרוג ןיבו קידצה לרוג ןיב לדבה תויהל ךירצ תוומבש הבשחמל
,םיימש ארקנה ,'תובוט תויחצנ תושפנ'ל םוקמ תויהל ךירצש וטילחה תאז הבשחמ
תוראשיה' ןיאש םדוק וניארה .םונהיג ארקנה ,'תוער תויחצנ תושפנ'ל רחא םוקמו
לוקישב םיעובט םירחא רקש תונויער חתננ תעכ .שדוקה יבתיכ תניחבמ 'שפנה
-:יממע תעד

.םיוסמ םוקמב 'שפנה תוראשיה' לש הרוצב תוומב ונייח רכש תא לבקנ .1

.םיעשר ןיבו םיקידצ ןיב הדרפה שי תוומב .2

.המיימשה תכלל אוה קידצה רכש .3

וא םיימשל םיכלוה םלוכ זא םישנאה לכל 'שפנה תוראשיה' שי םא .4
.םונהיגל

.םונהיג ארקנה השינע םוקמל תוכלוה תוער 'תושפנ' .5

הלא םירבד לע הבישח י"עש םינימאמ ונחנא ;תילילש קר אל איה ונלש חותינ תרטמ
לש םיינויח םיקלח רשא שדוקה יבתיכ תמא לש תובר תודוסי אטבל לכונ ,טרופמב
.םדאה עבט לש תיתימאה הנומת

  Back
Home
Next