שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

םדאה עבט 4.1

רוקמ םצעב רשא ,םהלש עבטה לע וא ,תוומה לע בושחל ןמז טעמ םיחקול םישנאה בור
םיפחסנ םישנא ןכלו תימצע תעד רסוחל ליבומ הזכ תימצע תרוקיב רסוח .תוומה
אל יכ םא - לבקל םיברסמ םה .יעבטה םנוצר יביתכת יפל תוטלחה םילבקמו םייחב
המ" .תוומה תויפוסל םיעיגמ בורקבו ךכ לכ םירצק םייחהש הדבועה תא - יולגב
םירגנה םימכו תומנ תומ-יכ" ."ךליו הלכ רחאו עגר-טעמכ הארנ רשא םה ןשע םכייח
בקעי) "שביו ללומי ברעל ףלחו ץיצי רקבב ,ףלחי ריצחכ" ."ופסאי אל רשא הצרא
תונמל" :םיהולאמ שקיב ,שממ בשחתמ שיא ,השמ .(5,6 .צ םילהת ;14 .די ב לאומש ;14 .ד
המכח תשכר ,םייחה רצוק ללגב ,ןכל .(12 .צ םילהת) "המכח בבל איבנו עדוה ןכ ונימי
.הנוילע תופידע לבקל ךירצ

תויוולו תוומה תומיוסמ תויוברתב .תונוש ןה תוומה תויפוסל םדא ינב תובושת
םיארוקש םישנאה בור .תויפוסו הדבא תשוחת תא ןיטקהל ידכ ,םייח חרוא לש קלח
רשא םכותב תוומלא-ןב קלח הזיא וא שפנה-תוראשיהב םינימאמ 'םירצונ' םמצעל
.ןכ-ירחא השינע וא רכש לש םוקמ וזיאל ךלוה רשאו תוומה ירחא םייחב ראשיי
םדאה תובשחמש יופצ ןכלו ,םדא תויווחב תידגרטו תידוסי יכה היעבה אוה תוומ
תונוכנ אל תוירואית לש הכורא הרדס הצצ ןכל ;תישפנה העפשה תא ןיטקהל תוצור
תמא תא אוצמל ידכ שדוקה יבתיכב קודבל ךירצ ,דימתכ .םדאה עבטו תוומה יבגל
לש אוה שדוקה יבתיכב ראותמה ןושארה רקשש ריכזהל ךירצ .הזה ינויח אשונ
אטוח אוהש עגרב "תומת תומ" םדאהש םיהולא לש רורבה וצל דוגינב .ןדע ןגב שחנה
לולשל הז ןויסינ .(4 .ג תישארב) "ןותמת תומ-אל" ,רמא שחנה ,(17 .ב תישארב)
,דחוימב הז חטשבש רורב .רקשה תותד לכל ינייפוא אוה תוומה תומלשו תויפוס
,היינשל הליבומ תחא תמא תאז תמועל .'כו 'כו היינשל הליבומ תחא רקש הארוה
םיש) היינשל תחא תמאמ ץפוק חילשה סולופ ןאכ .13-17 .וט א םייתנרוקב הארוהכ
.("... םאו ... םאו ... םא"ל בל

תאירב לע שדוקה יבתיכ םירמוא המ לע בושחל םיכירצ ונלש עבטה תא ןיבהל ידכ
ונלש קוידמה עבט לע קפס הליטמ אל ,ילולימ ןפואב רשא ,הטושפ הפשב תודעה .םדאה
יכ ... רפע םדאה תא םיהלא הוהי רצייו" .(תישארב עשפל עגונב 18 תפסות האר)
.(19 .ג ;7 .ב תישארב) "בושת רפע-לאו (םדאה) התא רפע-יכ תחקל (המדאה ןמ) הנממ
.ותומ ירחא םלועל היחי ונממ קלח םוש ןיא ;תוומלא-ןב םדאהש זמר ללכב ןיא

"רמוחה ונחנא" :המדאמ קר ודוסיב בכרומ םדאש הדבועה לע תיארקמ השדגה שי
רפעב" ;(47 .וט םייתנרוק) "רפע-לש אוה המדאה-ןמ ןושארה םדאה" ;(8 .דס היעשי)
לש) םדוסי
אוהש הדוה םהרבא .(14, 15 .דל בויא) בושי רפע-לע םדאו" ;(19 .ד בויא) "(םדא-ינב
םיהולא ,ןדע ןגב םיהולאה תעמשמ תרפה ירחא דימ .(27 .חי תישארב) "רפאו רפע"
24 .ג תישארב) "םלעל יחו לכאו םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי-ןפ ... םדאה תא שרגי"
.יעבט ןפואב םדאה ךותב תוומלא-ןב קלח היה םא הזל ךרוצ היה אל .(22,

יאנת לע תוומלא
םלועל ייח תא לבקל ךרד אוצמל רשפאש אוה תועיבקב הנשנו רזוחה הרושבה רסמ
שדוקה יבתיכב רכזומה תוומלא לש דיחיה גוס הז .עושי לש ותדובעב תוומ-לאו
הדיחיה ךרד .תיארקמ הכימת ילב אוה אטח רובע הרכהב חצנל לבס לש ןויער ןכלו
חצנל ויחי ולוקב םיעמוש תמאבש הלא .םיהולאה תוצמ תא רומשל אוה תוומ-לא לבקל
.הקדצל םרכש - תומלש לש בצמב
-:יעבט ןפואב ונל ךייש אלו יאנתב אוה תוומלאש םיחיכומ םיאבה םיקוספ

"רבוע ונניא-רשא תאו םייחה-תא הרושבה ידי-לע רואל אצוי ... חישמה" -
.(2 .א א ןנחוי ;10 .א ב סויתומיט)

-תא לכאה .םכברקב םייח םכל-ןיא ומד-תא םתיתשו ,םדא-ןב רשב-תא ולכאת אל םא" -

ול תתל - "ןורחאה םויב ונמיקא ינאו ,םימלוע ייח ול-שי ימד-תא התשהו ירשב
איה ו ןנחויב חישמה לש הבישח ךרד .(53 ,54 .ו ןנחוי) הלאה "םימלוע ייח" תא
תוומ-לא ייחל הווקתה תא תתל הלוכי הנוכנ הבושת קרו "םייחה םחל" אוהש
.(47, 50, 51, 57, 58 .ו ןנחוי)

.ה א ןנחוי) "המה ונבב הלאה םייחהו םיהלאה (םינימאמל) ונל ןתנ םימלוע ייח" -
;חישמב קרו ךא ירשפא תוומ-לא ."חישמב" אלש הלאל םימלוע ייחל הווקת ןיא .(11
"ויעמש-לכל םימלוע תעושת איצממ" - (15 .ג ה"שעמ) "(חצנל) םייחה רש" אוה
.חישמה לש ותדובעב םימלוע ייח רוקמ .(9 .ה םירבע)

- םימלועל ייח תנתמ ,ורכש תא לבקיו םימלועה ייח תא שקבמ יתימאה ןימאמה -
.(28 .י ןנחוי ;23 .ו ;7 .ב םיימור) יעבט ןפואב ול ןיא רשא

-לא ןכל ;(53 .וט א םייתנרוק) חישמה ובושב "תומ-לא שבלי" ונלש תוומה-ףוג

.(25 .ב א ןנחוי) תעכ הז תא ונל ןיאש תרמוא תאז ,חטבומ רבד תוומ

.(16 .ו א סויתומיט) תוומ-לאב עובט םיהולא קר -


  Back
Home
Next