שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

שפנה 4.2

יחצנ קלח וא "שפנה-תוראשיה" שי םדאלש תעדה לע תולעהל ןיא ליעל רכזנה רואב
."שפנ" הלמה ביבסמ לובלבה ריהבהל הסננ .יעבט ןפואב וברקב

-:כ תומגרותמ םג שדוקה יבתיכב תינויב "יכוספ" וא תירבעב "שפנ" םילמה

ףוג
המשנ
רוצי
בל
העיד
שיא
ומצע

"סא וא סא" תמסרופמה הקוצמ תאירק .ומצע וא ופוג ,םדאל תסחייתמ "שפנ" ןכל
,"התא"ל הווש "שפנ" ןכל "!תווממ ונתא וליצה"ל תנווכתמ (ונישפנ תא אנעשוה)
שדוקה יבתיכ לש םימיוסמ םימוגרתבש ןבומכ ןכל .םדאה בכרה יקלח לכ לש םוכיס וא
רשא םייח ילעב ארב םיהולא ."םדאה" וא "התא"ב אלא "שפנ" הלמב םישמתשמ אלו טעמכ
שפנ" היה םדאה םג .(21 ,20 .א תישארב) "היחה שפנ-לכ ... היח שפנ ץרש" ארק
לדבהה .םייחה ילעב ומכ קוידב "היח שפנ" אוה םדאה ןכל .(7 .ב תישארב) "היח
ארבנ אוה ;תילכש הניחבמ םהילע הלוע םדאהש אוה םדא-ינבו םייח ילעב ןיב דיחיה
תעדל םיארקנ םישנא המכו (1.2 סרוק האר ;26 .א תישארב) םיהולאה לש יזיפה םלצב
עבט יבגל .(10 .א ב סויתומיט) םימלועה ייח תווקת תא םהל תחתופ רשא הרושבה תא
-:םייח ילעב ןיבו םישנא ןיב לדבה ןיא ,תוומה עבטו םדא ינב לש יסיסבה

רתומו ... הז תומ הז תומכ םהל דחא הרקמו המהבה הרקמו םדאה-ינב הרקמ יכ"
רפעה-לא בש לכהו רפעה-ןמ היה לכה דחא םוקמ-לא ךלוה לכה ... ןיא המהבה-ןמ םדאה
.(19, 20 .ג תלהק)

תא לבקל םילוכי םדא ינבש םיהולאמ שקיב םיהולאה חורב תלהק תא בתכש רפוסה
השקש תופצל רשפא ןכל .(18 .ג תלהק) "םהל המה המהב-םהש תוארל" השקה הדבועה
,ונחנא תויח ועבטמש ךכב ריכהל העשמב ליפשמ ;תאזה הדבועה תא לבקל םישנאל
תא ןיבהל רשפא .הדלוהו תיעבט הרירב ,ימצע רומישל יעבט שוח ותואב םייחש
;היח קר אוהש תוארל ותוא חירכהב םדאה תא 'ןחוב' םיהולא וליאכ וב ,18 .ג תלהק
םילשכנ ומע אלש הלאו ,רבדה תמא םיניבמ ,יתימאה ומע תויהל םיענכנהש תרמוא תאז
- ךרע-ילעבו דואמ םיבושח םדא ינבש ןויערה - םזינמוהה תיפוסוליפ .ןחבמב
וניתובשחמ תא ןקורל איה תרכינ המישמ .םירשעה האמה ךשמל םלועב טקשב טשפתה
-לכ לבה-לכ-ךא" :ונל םירזוע 6 .טל םילהת לש םירורבה םירבדה .םזינמוהה תעפשהמ

.(23 .י הימרי) "ודעצ-תא ןיכהו ךלה שיאל-אל" ."בצנ םדא

"היח שפנ" לכ תמאב - םדא ינב תופוג לכש אוה םיעדוי ונאש םיסיסבה םירבדה דחא
אל .תוומלא-ןב והשמ לש ךפיהה קוידב הז ;תומי "שפנה" ןכל .רבד לש ופוסב ותומי -
.שפנה ןודבא וא תוומ םע רושק שדוקה יבתיכב "שפנ" הלמה םירקמ שילשש אלפ
וסרהל ןתינ אלש והשמ תויהל לוכי אל הזש הארמ "שפנ" הלמה לש הז שומיש תדבוע
-:תוומלא-ןבו

.(4 .חי לאקזחי) "תומת איה תאטחה שפנה" -

:שפנה ןודבאל םירחא םוקמ-תוארמ .(28 .י יתמ) שפנה תא תחשל לוכי םיהולא -
.30 .גכ ארקיו ;32 .ו ילשמ ;27 .בכ לאקזחי

-39 .י עשוחי האר ;11 .אי עשוהי) ברח-יפל וגרהנ רוצחב רשא "שפנה-לכ" -
.(30

.(50 .חע םילהת האר ;3 .זט ןוזח) "היח שפנ-לכ תמתו ... " -

"אוהה שפנה התרכנו ףדגמ אוה הוהי-תא"ש השמ תרותב בותכ תובורק םיתעל -
.(27-31 .וט רבדמב :לשמל)

שפנהש םיניבמ םא תונויגה קר "ושפנ שקומ"ל וא "ישפנ קנחמ"ל םוקמ-תוארמ -
.(15 .ז בויא ;25 .בכ ;7 .חי ילשמ) תומל הלוכי

.(30 .בכ םילהת) "היח אל ושפנ" -

12 .גנ היעשי) ונדעב "םשא"ל ושפנ תא םישל ידכ "ושפנ תומל הרעה" חישמה -
.(10,

בורמ רורב יחצנ ימינפ קיז וזיאל אלו ףוג וא םדאל תסחייתמ "שפנ"הש
:םיאבה םיקוספה

.(34 .ב הימרי) "תושפנ םד"

עגת רשא שפנ ... ונוע אשנו דיגי אול-םא ... הלא לוק העמשו אטחת-יכ שפנו"
.(1-4 .ה ארקיו "םיתפשב אטבל עבשת יכ שפנ ... אמט רבד-לכב

ךידע בוטב עיבשמה ... הוהי-תא ישפנ יכרב ... יברק-לכ ... ישפנ יכרב"
.(1, 2, 5 .גק םילהת)

ושפנ ול דבאת רשא לכו ונממ ושפנ דבאת ושפנ-תא עישוהל ץפחי רשא-לכ יכ"
.(35 .ח סוקרמ) "הנעישוי אוה ... ינעמל

אוה "שפנ"ה גשומ ;םדאב ינחור קלח הזיאל תסחייתמ אל שפנש הקיפסמ החכוה תאז
.שדוקה יבתיכב תמאב ךכו ונלש םייזיפה םייח

קיז הזיאל סחייתהל הלוכי אל "שפנ" ןכל ."םעה-שפנ" לע רבודמ 4 .אכ רבדמב -
.ונברקב ישיא יחצנ


  Back
Home
Next