שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

שפנה רוהיט םוקמ :11 תפסות

שפנה רוהיט לש םוקמל תכלל תולוכי םיהולאה םע תושפנש תדמלמ תילותקה הייסנכה
םידמלמ םה ."לאש" ןיבו "םיימש" ןיב ךרד-יצח םוקמ רשא ,םתומ ירחא (ירוטגרפ)
העושת לבקל הנכומ איהש ינפל המ ןמז לבסל הכירצ שפנה וב רוהיט לש םוקמ הזש
.םיימשב

םוקמב לבסה ןמז תא רצקל תורומא הייסבכל תויפסכ תונתמו תורנ תקלדה ,תוליפת
-:םיאבה םיקוספב הלא תונויער לש לודגה רקש תא חיכוהל רשפא .הז

.הזכ םוקמ לש שדוקה יבתיכב רכז ןיא -

לאשו ,ונברקב תוומלא-ןב קלח הזיאל אלו ונפוגל תסחייתמ שפנהש וניארה -
.השינע םוקמל אלו רבקל הווש

ובושב טפשמה אסכב היהת העושתה תנתמ .םיקידצל םיימשב העושת החטבוה אל -
.הכ יתמ) "רוהיטה םוקמ" בוזענשכ תוומה ירחא ןמז אוהש וזיאב אלו חישמה לש
.(12 .בכ ןוזח ;31-34

םירבע) םינוש םינמזב דחא לכ אלו ,ןמז ותואב םרכש תא ולבקי םיקידצה לכ -
.(8 .ד ב סויתומיט ;39, 40 .אי

רוהיט ןויער די-לע תועצומה תויוליעפ אלו האלמ הרכה רסוח אב תוומה ירחא -
.ילותקה

ךשמל וישעמב הקזח הנומא תעכ םיחתפמו חישמל הליבטב וניאטחמ ונרהט ונא -
"ןשיה רואשה-תא" רועבל ונל רפוס .תומנש ירחא לבס לש הפוקתב אלו ונייח
אטחה ישעממ "ושפנ-תא שיא רהטל" ;(7 .ה א םייתנרוק) ונייחב אטחה לש
אלו ,ונלש םייחב ,וישכע רוהיטה ןמז ןכל .(14 .ט םירבע ;21 .ב ב סויתומיט)
ב םייתנרוק) "העושי םוי התע הנה ןוצר תע התע" .תוומה ירחא רוהיט םוקמב
ונל ונתיי הלא םייחב תינחור יפוא חותיפבו הליבטב םיהולאל ונתעמשמ .(2 .ו
.לוכיבכ רוהיט םוקמב המ ןמז יוליב אלו - (8 .ו םייטלג) העושת

לע ועיפשי אל תילותקה הייסנכל תונתמו תורנ תקלדה ומכ םירחא לש םיצמאמה -
ורפכ םיהלאל ןתי-אל ,שיא הדפי הדפ-אל חא ... םליח-לע םיחטבה" .ללכב ונתעושת
.(7-10 .טמ םילהת) "תחשה הארי אל חצנל דוע-יחיו ...

  Back
Home
Next