שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

לאש 4.9

ירחא דימ תוער "תוומלא-תונב תושפנ"ל השינע םוקמ אוה 'לאש'ש ירלופופה ןויער
םידמלמ שדוקה יבתיכש םיענכושמ ונא .טפשמב םימשאנל םירוסיי םוקמ וא ,תוומה
.תוומב וילא םיכלוה םולכ רשא רבקל הווש לאשש
םג .םיבר תומוקמב "רבק"ל תמגרותמ לאש הלמה .'הסוכמ םוקמ' איה "לאש" הלמה תנווכ
.רבקל תמגרותמ ללכ ךרדב 'לאש' הלמה תויזעול תופשל ך"נתה לש םישדחה םימוגרתב
םיארונ םיבאכו שא לש השינע םוקמ אלו רבק קר לאשש םיארמ ך"נתה ןמ תואמגוד המכ
-:םיעשרל

.םירוסייב וקעצי אל םה - (18 .אל םילהת) "לאשל ומדי םיעשר" -

ופוג וא דוד שפנ תרמוא תאז - (16 .טמ םילהת) "לאש דימ ישפנ-הדפי םיהלא" -
.'לאש' וא ,רבקה ןמ מקוי

לוכי קידצ ;הזל תמאות אל טולימ ילבמ םיעשרה תשינע םוקמ אוה לאשש הנומאה
,(םיהולא םע תא) םדפא לאש דימ" :הז תא רשאמ 14 .גי עשוה .םשמ תאצלו לאשל תדרל
.חישמה ובושב המוקתל סחייתמו 55 .וט א םייתנרוקב טטוצמ הז קוספ ."םלאגא תוממ
ןוזח) "םהיתמ-תא ונתנ לאשהו תוומה" (5.5 סרוק האר) היינשה המוקתה ןוזחב םג
:6 .ו םילהת םג האר) לאש ןיבו ,רבקה תרמוא תאז ,תוומ ןיב הלבקהל בל םיש .(13 .כ
.("לאשב ...תומב"

,(םיתמה תמוקת) היחמו תיממ חוהי" :דואמ םירורב 6 .ב א לאומשב הנח לש םירבדה
."לעיו לאשל דירומ

ייחל םיתמה תייחתב ונממ ועשוני םיקידצהש תוארל יופצ ,רבקל הווש לאשש ללגב
יכה המגודה .םיתמה תמוקתב רחואמ רתוי ונממ תאצלו לאשל תדרל ירשפא ןכל .םלועה
.ב ש"העמ) "תחש האר אל ורשב םגו לאשל ושפנ הבזענ אל" :רשא עושי לש איה הבוט
"לאשל הבזענ אל" ופוגש הדבועה .םיתמה ןמ םקוהש ללגב ,(10 .זט םילהת םג האר ,31
.רבקב ופוג התיה םימי השולש תרמוא תאז ,םיוסמ ןמזל םש התיה ופוגש תרמוא
.דבלב םיעשר לש םוקמ אל לאשש תקפסמ החכוה לאשל דרי חישמהש

"ורבק םיעשר ןתי" עושי ןכל .רבקל תרמוא תאז ,לאשל םיכלוה םיערו םיבוט םישנא
-לא דרא" רמא בקעי .רבקה ,לאשל וכלה םירחא םיקידצ הזל המודב .(9 .גנ היעשי)
.(35 .זל תישארב) "הלאש (ףסוי ונב לע) לבא ינב

.א בקעי ;13 .ח ;23 .ו םיימור) תוומה איה אטח תשינעש אוה םיהולאה ירקיע דחא
אלו תילטוט התחשהל תמרוג אטחה .הרכה רסוח בצמ תוומש םדוק וניארה .(15
ותחשוה םישנא ומכ ,(12 .ד בקעי ;9 .בי סוקרמ ;7 .בכ ;41 .אכ יתמ) חצנל םירוסייל
.(10 .י א םייתנרוק) רבדמב ודבאי לארשי ינב ומכו ,(27 ,29 .זי סקול) לובמב
ושנעי םיעשרהש רשפא-יא ןכל .חצנל ורסייתה אלו ותמ םיאטוחה הלאה םירקמ ינשב
.האלמ הרכהב לבסו םירוסיי םע חצנל
ורבד תא םיעדוי ונניא םא - וננובשחל ףיסומ וא - אטח בשחמ אל םיהולאש םג וניאר
ומקוי םיהולאה תושירד תא ועדיה .םיתמ וראשיי הז בצמב הלא .(13 .ה םיימור)
ןיד-קספ הז יכ ,תוומה שנוע ולבקי זא ,םיעשר ויה םא .חישמה ובושב וטפשייו
ותומי זאו ושנעי םה ,חישמה לש טפשמה אסכ ינפל םתעפוה ירחא ןכל .אטח רובע
הלא םישנא .6 .כ ;11 .ב ןוזחב רבודמה ,ינשה תוומה הז .םלועל תמ םיראשנו בוש
תוומ ומכ ,רשא ,ינשה תוומב ושנעיו חישמה ובושב וטפשייו ומקוי ,םעפ ותמ
הזו .ירמגל הרכה רסוח היהי ,ןושארה
.םלועל ךשמיי
ראשהל .םתומל ףוס היהי אלש ללגב ,"םלועל" וא "חצנל" איה אטחה תשינע ,הז ןבומב
.אי םירבדב אצמנ הזכ יוטיב לש שדוקה יבתיכב המגוד .םלועל השינע איה םלועל תמ
אבצש ללגב םלועל הכישממ הדמשהכ תראותמ ףוס םיב תירצמה אבצ תתחשה םש .4
םהינפ-לע ףוס-םי ימ-תא ףיצה רשא" ,בוש לארשי םע תא הדירטה אל םעפ ףא תירצמה
."הזה םויה דע הוהי םדבאיו ...

רשא ירחא ,םימיה תירחאב םיתמה תייחת היהיש וניבה םינימאמה ך"נתה ימיב וליפא
םויל ,ער ךשחי דיא םויל יכ" :דואמ רורב 30, 32 .אכ בויא .םרבקל ובושי םיעשרה
חישמה ובוש יבגל םילשמה דחא ."לבוי תורבקל אוהו ... (ומקוי) ולבוי תורבע
ןויערל םיאתמ אל הז .(27 .טי סקול) וינפל םיביואה תא "גורהל" לע רבדמ טפשמהו
היהת תאז הרקמ לכב .ףוס ילב םירוסייב האלמ הרכהב םלועל תויחל וכישמי םיעשרהש
אל םיהולא .דבלב הנש 70 ךשמל םישעמ רובע םלועל םירוסיי - תינויגה אל השינע
לאקזחי) חצנל םהילע שנוע ליטי אל אוהש יופצ ןכל ,םיער םישנא תשינעמ הנהנ
.(9 .ג ב סורטפל הוושה 11 .גל ;23, 32 .חי
הז .םירוסייו שא לש ןויער םע "לאש" תרשוק תובורק םיתעל רקשה תורצנ
תומ ,ותש לאשל ןאצכ" .(רבקה) "לאש" לע שדוקה יבתיכ תארוהל ףירח דוגינב
ףוג וא שפנש תורמל .םולשב החכש לש םוקמ אוה רבקהש זמור (15 .טמ םילהת) "םערי
היה הז .(31 .ב ש"העמ) "תחש האר-אל ורשב" ,םימי השולש ךשמל רבקב התיה חישמה
םימחול לש הנומת שי 26-30 .בל לאקזחיב .שא לש םוקמ היה לאש םא רשפא-יא
רשא ... (המחלמב) םילפונ םירובג" :םהירבקב םולשב םיבכוש םיוגה לכמ םירוביג
."רוב ידרי-תאו ובכשי ... םהישאר תחת םתוברח-תא ונתיו ,םתמחלמ-ילכב לאש-ודרי
.םתוברח לע םשאר תא חינהלו םתמחלמ ילכ םע םימחול רובקל לש גהנמל תסחייתמ תאז
(םרבק) לאשב טקשב םיבכושה םירוביג לש הנומת .רבקה - "לאש" לש רואית הז ןיידע
ותואל םיכלוה ,תוברח ומכ ,םייזיפ םירבד .שא לש םוקמ לאשש ןויערב תכמות אל
רמא סורטפ ןכל .םיינחור םירוסיי לש הריז אל לאשש הארמ הזו םישנא ומכ "לאש"
.(20 .ח ש"העמ) "ןודבאל ךתא יהי ךפסכ" ,ער שיאל

-לא הנוי ללפתיו" ,לודג גדב עלבנש ירחא .הזל דוגינב םג הנוי תויווח רואית
3 .ב הנוי) "יתעוש לאש ןטבמ ... הוהי-לא ... יתארק רמאיו גדה יעממ ויהלא הוהי
רשא הסוכמ םוקמ התיה תמאב גדה ןטב .גדה ןטבל הווש "לאש ןטב"ש תרמוא תאז .(2,
תיתימאה הנווכ
האק גדה רשאכ "לאש ןטבמ" אצי הנויו ,שא לש םוקמ היה אל הזש ןבומכ .'לאש' הלמה לש
.40 .בי יתמ האר - (רבקה) "לאש"מ עושי לש ותמוקת לא עיבצמ הז .ותוא

תלאשומ שא
סעכ למסל ידכ חצנל תרעוב שא לש הנומתב םישמתשמ שדוקה יבתיכב תאז לכב
רסמנ םודס .רבקב אטוחה שיא לש תילטוט התחשה איה הז לש האצות ,אטח לע םיהולאה
םויה .היבשות תועשר ללגב ירמגל תחשוה םודסש תרמוא תאז ,(7 הדוהי) "םלוע שא"ל
בושחנ םא ןיבהל יחרכה רשא ,תעכ שא םש ןיא ;חלמה םי ימל תחתמ תוברחב תאזה ריע
יאטח ללגב םיהולאה סעכ לש םלוע שאב םיואמ םלשורי םג .וטושפכ "םלוע שא" לע
.(27 .זי הימרי) "הבכת אלו םלשורי תונמרא הלכאו הירעשב שא יתצהו" :לארשי
ןכלו (3 .חמ םילהת ;2-4 .2 היעשי) תואובנה יפל תידיתעה תוכלמ תריב איה םלשורי
שאב ופרשנ םלשוריב םילודגה םיתבה .הטושפכ תאז אורקל ונל ןווכתמ אל םיהולא
.םלועל רועבל ךישמה אל שאה לבא ,(9 .הכ .ב םיכלמ)
הלעי םלועל הבכת אל םמויו הליל" רשא שאב םודא ץרא תא שינעה םיהולא ,ךכל המודב
היתנמרא התלעו ... הב-ונכשי ברעו ףושני ... חצנל ברחת רודל רודמ :הנשע
םודא ץראב בוש םיחמצו תויח ולדגיש ןוויכמ .(9-15 .דל היעשי) "(םיצוק) םיריס
לש תילטוטה התחשהו םיהולאה סעכל סחייתהל ךירצ םלוע שא לש גשומה ,תברחנה
.הטושפכ התנווכל אלו ,םוקמה
-ןיאל תסחייתמ תאז םימעפל .םלועה תפוקתל ,תמיוסמ הפוקתל ןווכתמ "םלועל" גשומה

תורעמ דעב היה ןחבו לפע" :14, 15 .בל לאקזחיב המגוד שי .דימת אל לבא תויפוס
לש 'תויחצנ' תא ןיבהל תחא הטיש תאז ."םורממ חור ונילע הרעי-דע ... םלוע-דע
יתמחו יפא" :שאל המדנ לארשיו םלשורי יאטח לע םיהולאה סעכ בושו בוש ."םלוע שא"
תורחא תואמגוד ;20 .ז הימרי) "הבכת אלו הרעבו ... (םלשורי) הזה םוקמה-לא תכתנ
.(17 .בכ ב םיכלמו 11 .ד הכיאב

אב םויה הנה יכ" :חישמה לש ובושב דחוימב ,אטחב םיהולאה טפשמ םע הרושק םג שא
.(19 .ג יכאלמ) "אבה םויה םתא טהלו שק העשר השע-לכו םידז-לכ ויהו ,רונתכ רעב
רמוחל רשפא-יא .רפעל תרזוח תאז ,םדא ףוג וליפא וא ,שאב שק םיפרוש רשאכ
סחייתהל לוכי אל "םלוע שא" יוטיבה ןכל .םלועל ףרשיהל ,םדא רשב דחוימב ,והשלכ
"לאש"ש םג בל םיש .קילד רמוח ילב רועבל הלוכי אל שא .םתושפכ םייחצנ םירוסייל
ךלשוה
תגציימ תאז ;"שאה-םגא"ל הווש אל לאשש תנייצמ תאז .(14 .כ ןוזח) "שאה-םגא"ל
ףוסב יכ ,ירמגל תחשוי רבקהש ונל רפוס ,ןוזחה לש ילמסה ןפואב .המלש התחשה
.תוומ דוע היהי אל םוינלימה

םונהיג
םג שי (תינויב 'סידה') 'לאש'מ ץוח ,רבקה רובע תינויב םילמ יתש שי השדחה תירבב
.ריעה תלוספ ףרשנ הב םלשוריל בורק הלבזמ היה םונהיג רוקמב ."םונהיג"
םיכירצ ויה אל .ביבא-לת דיל תאז ומכ ,תוחתפתמ םירעל תונייפוא ןה הלא תולבזמ
קמע תאז ."םוניה-ןב איג" רובע תימרא תאז יכ ,םונהיג לש ירוקמה םש תא םגרתל
םימעפל .ריעה תלבזמ התיה תאז הנושארה האמבו (8 .וט עשוהי) םלשוריל םורדמ
למס תויהל ךפה םונהיג ןכלו ,םש דימת הרעבש שאה לע םיעשופ לש תוייווג וכילשה
.הרומג התחשה לש

שא םיהלא" .רפעל וכפהנ תופוגה - םלועל םש ראשנ אל שאל ךלשנש המ שיגדהל בוש שי
אלו התחשהל םיעשופ לכאת אטח לע וסעכ שא טפשמה םויב (29 .בי םירבע) "אוה הלכא
האלמתה ,םילבבה ידי-לע לארשי לע םימדוק םיטפשמב .דבלב םיכורח םייחב םיראשנ
.(32, 33 .ז הימרי) לארשי םע יעשופ לש תוייווגב (םוניה-ןב איג) םונהיג

הלמב ושומישב ך"נתה לש הלא תונויער לכ דחיא עושי ןודאה ולש ןמוימה ןפואב
-לא" ,"םונהיג-לא" וכלי ובושב טפשמב םימשאנהש תובורק םיתעל רמא אוה .'םונהיג'

.(43, 44 .ט סוקרמ) "הבכת אל םשאו תומת אל םתעלות םש-רשא ,הבכת אל רשא שאה
שאש וניארו תוייווג תדמשהו התחשה ןויער םהל ריכזה םונהיג םידוהיה תועידב
.תוומה י"ע תיחצנ םיאטוח תתחשהו אטח לע םיהולאה סעכ גציימה יוטיב אוה םלוע

ןיא - תילטוט התחשה לש הפש התוא לש קלח אוה "תומת אל םתעלות םש-רשא" יוטיבה
תושינע םוקמ םונהיגש הדבועה .םלועל ותומי אל רשא םיעלות שיש תעדה לע תולעל
.םונהיג למסב ושומישב חישמה ןורשכ תא םג הארמ לארשי םע יעשר לש תומדוק

  Back
Home
Next