שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

םיהולאה ינפב תוירחא 4.8

רכש םוקמ - םוקמ הזיאב לרוג ול תויהל חרכומ ,יעבט ןפואב שפנה תוראשה םדאל םא
וניארה ךכל דוגינב .םיהולאה ינפב יארחא דחא לכש תרמוא תאז .השינע םוקמ וא
המכל לבא .ועבטמ תוומלא ילב ,םייח ילעבל הווש םדאה ועבטבש םידמלמ שדוקה יבתיכש
םעפ יא יחש דחא לכ אלש רורב .םיהולאה תוכלמב םלועל ייחל הווקתה העצוה םישנא
טפשמ היהיש ללגב ,תאז לכב .רפעל רזוחו תמו יח םדאה ,תויח ומכ ;הייחתל םקוי
תא קיסהל שי ,םלועל ייח םרכש תא ולבקי םירחאו תוומל ונודיי םישנא המכו
הנקסמה
.םרכש תא לבקלו טפשהל םיתמה ןמ ומקוי רשא םישנא לש תדחוימ הצובק שיש

אוה ונלש ןידה סיסב .טפשמה ינפב יארחא ותויהב יולת ,אל וא םוקי והשימ םא
חקי אלו ,ינזבי רשא שיא" :ריבסה חישמה .םיהולאה ירבד תעד יפלכ ונתבוגת
"ןורחאה םויב ותוא ןידי אוה יתרבד רשא רבדה :ותוא ןידי-רשא דחא שי ,ירמא
םהל התיה אל ןכלו ,חישמה רבד תא וניבה אלש וא ועדי אלש הלא .(48 .בי ןנחוי)
ואטח רשא הלא-לכ" .טפשמה ינפב יארחא היהי אל ,ול זובל וא ותוא לבקל תונמדזה
םה ,תרמוא תאז) הרותב ואטח רשאו ודבאי הרות-ילבב םג הרות (ה תא תעדל) ילב
תא ועדי אלש הלא ךכיפל .(12 .ב םיימור) "וטפשי הרותה יפ-לע-םג (הרותה תא ועדי
םיכירצ ןיעדויב םיהולאה תרות ורפה רשא הלאו ,תויח ומכ ודבאי םיהולאה תושירד
.ןידל דומעל ידכ םיתמה ןמ ומקוי ןכלו טפשהל
ידי-לע" ;"הרותב עשפ אוה אטחה" ;"הרות ןיאב אטח בשחי-אל" םיהולאה יניעב
תרות תעדל ילב .(20 .ג םיימור ;4 .ג א ןנחוי ;13 .ה םיימור) "אטחה תעד הרותה
הלא ןכל .ומקוי וא ונדיי אל ןכלו ,שיאל "אטח בשחי אל" ,ורבדב הלגנה יפל םיהולאה
םהש ללגב ,םיחמצהו םייחה ילעב לכ ומכ ,םיתמ וראשיי םיחלאה ירבד תא ועדי אלש
"ותש לאשל ןאצכ" .(21 .טמ םילהת) "ומדנ תומהבכ לשמנ ןיבי אל ... םדא" .בצמ ותואב
.(15 .טמ םילהת)

ךרוצ שי ןכלו וינפב ונישעמל םייארחא תויהל ונל תמרוג םיהולאה יכרד תעד
וא םיקידצה קר אלש ןבומ תויהל ךירצ .טפשמה אסכ ינפל עיפוהלו םיתמה ןמ המוקתל
אשונ הז .ויבגל םתעד ללגב םיהולאה ינפב םייארחאה הלא םג לבא ,ומקוי םילבטנה
-:שדוקה יבתיכב תובורק םיתעל רזוחש

יתרבדו (עושי) יתאב אלול" :תוירחא איבמ רבדה תעדש הארמ 22 .וט ןנחוי -
םג 20-21 .א םיימור ."םתאטח-לע לצנתהל ןולכוי אל התעו :אטח םהב היה-אל םהילא
."לצנתהל םהל-תויה יתלבל" םרג םיהולאה תא תעדש רמוא

"ןורחאה םויב ונמיקא ינאו ... ילא אבי דמלו באה-ןמ עמש רשא לכ" -
.(44 ,45 .ו ןנחוי)

לע רמוש אוה .תמאב ויכרד תא םיעדוי םניאה תוילועפה לע "רבוע" םיהולא -
.(30 .זי ש"העמ) הבושתל םיפצמו ויכרד תא םיעדויה

תוכמ הכוי ונוצרכ השע-אלו ןיכה אלו וינדא ןוצר-תא עדי רשא אוהה דבעה" -
יכ טעמ-םא יכ הכוי-אל אוה תוכה-ןב םהילע רשא םירבד השעו עדי-אל רשאו .תובר
הברה ודיב ודיקפה רשאו הברה ונממ שרדי שורד הברה ול-ןתנ רשא שיא-לכ
?םיהולאה רתוי המכ זא - (47, 48 .בי סקול) "רתוי ותאמ ולאשי

.(17 .ד בקעי) "אטח וב היהו ונשעי אלו בוטה תושעל עדויה ןכל" -

.(2 .ג סומע) ומצעל עגונב םהל ויוליג ללגב םיהולאה ינפב לארשי-םע תוירחא -

רתוי םיהולאה ןמ וגוסנש הלאל) םהל היה בוט" ,תאז תוירחא תרות ללגב -
השודקה הוצמה ןמ רוחא וגסנו והעדי רשאמ הקדצה ךרד-תא תעדל אל (רחאומ
.ט ןחוי :םה הז ןיינעל עגונב םירחא םיקוספ .(21 .ב ב סורטפ) "םהל הרוסמה
.39 .א םירבד ;14 .ד עשוה ;13 .א א סויתומיט ;19 .ג ;41

ומקוי אל ,תאז תעד ילב הלא ןכלו ,טפשמה אסכ ינפב תוירחא האיבמ םיהולאה תעד
.טמ םילהת) "תומהבכ לשמנ" :םתוא המדנ םתעד רסוחו ,םתוא טופשל ךרוצ ןיאש ללגב
:ומקוי םעפ-יא ויחש םישנאה לכ אלש תובר תואמגוד שי .(21

הימרי) יתימאה םיהולאה תא ועדי אל יכ םתומ ירחא "וציקי אל" קיתעה לבב םע -
.(17 .גמ היעשי ;39 .אנ

םיתשילפה לשמל) םירחא םינודא ונולעב וניהלא הוהי"מ דודיע באש היעשי -
14 .וכ היעשי) "ומל רכז-לכ דבאת ... ומקי-לב םיאפר ויחי-לב םיתמ ... (םילבבהו
דבאת ... ומקי-לב ... ויחי-לב" :המוקת-יאב םימעפ השולש השגדהל בל םיש .(13,
םיהולאה םתעד ללגב המוקתל הווקת התיה לארשיל ,הזל דוגינב ."ומל רכז-לכ
.(19 .וכ היעשי) "וציקה ןומוקי יתלבנ (לארשי לש) ךיתמ ויחי) :יתימאה
וציקי רפע-תמדא ינשימ םיבר" ,חישמה ובושבש םיהולאה םע ,לארשי לע רפוסמ -
לכ אל לבא ,םיבר" ןכל .(2 .בי לאינד) "םלוע ןוארדל תופרחל הלאו ,םלוע ייחל הלא
ועדי אלש םהמ הלא .הלוגסה ומעכ םיהולאה ינפב םתוירחא ללגב ,ומקוי םידוהיה
.(12, 14 .ח סומע) "דוע ומוקי-אלו ולפנ" םהלש יתימאה םיהולא תא

:ש ונדמל וישכע דע

.וינפב תוירחא האיבמ םיהולאה ירבד תעד .1

.וטפשיו ומקוי םייארחאה קר .2

.תויחה ומכ םיתמ וראשיי יתימאה םיהולא תא ועדי אלש הלא .3

:ןימאהל םיפידעמ ונחנאש המלו תישונאה תוואגל תושק הלא תונקסמ תוכלשה
שפנ ילוח ;תיתימאה הרושבה תא ועדי אל רשא ,רבעבו תעכ ,םישנאה ינוילימ
רשא םינטק םידליו תוקונית ;שדוקה יבתיכ רסמ תא ןיבהל םילוכי אל רשא םירומח
הלאה תוצובק לכ ;הרושבה תא ךירעהל ידכ קיפסמ םירגובמ תויהל ינפל םיתמ
תרמוא תאז .וינפב םייארחא אל ןכלו יתימאה םיהולאה תעד ילב םישנא גוסל תוכייש
לכו םזינמוהה עבטל דוגינב תאז .םירוהה לש ינחורה בצמב בשחתהל ילב ומקוי אלש
תמא לש םיהולאה ירבד יפלכ תיתימא תועינכ לבא ;םיעבטה ונתשוחתו וננוצר
.תאזה תמאה תא לבקל ונל תומרוג הוונעב וניעבט תעד-תווח םע דחי ,הנוילע
הליבומ ,שדוקה יבתיכ תכרדה ילב םג ,תוישונא תויווח תודבוע לש תונכב הקידב
.ל"נה תוצובקל הווקת ןיאש הטלחהל
"?םיהלאה-תא בירת רשא התא ימ םדא-ןב" :ןובשחב אב אל םיהולאה יכרדב קפקפל
קדצ-יאב םיהולא תא םישאל אל םעפ-ףא לבא הנבה-יאל תודוהל לכונ .(20 .ט םיימור)
תא תחתופ קדצ ילב וא הבהא ילב תויהל לוכי היה םיהולאש הכלשהה .תועשרב וא
תינויגה אל ךרדב וירוצי יפלכ גהנתמ רשא חוכ-אלמ םיהולא לש תעזעזמה תורשפא
15-24 .בי ב לאומשב בותכ ;ונל רזוע דוד ךלמ לש קוניתה דוביא רואית .קדצ ילבו
ותומ תויפוס תא לביק אוה לבא ,יח ןיידע רשאכ קוניתה דעב הברה ללפתה דודש
?דליה יחו הוהי יננחי עדוי ימ יתרמא יכ הכבאו יתמצ יח דליה דועב" :ןויגהב
דוד ןכ-ירחא ."ילא בושי אל אוה ... ?דוע ובישהל לכואה ?םצ ינא הז המל ,תמ התעו
.רהמ רתויש המכ דלי דוע םהל ויהו ותשיא תא םחנ

רתוי תעדל םיצור אל ,םיהולאה ינפב תוירחאה תנבהב ,םיברש דיגהל ךירצ ףוסבל
םישנאש חינהל ריבס תמיוסמ הדימב .טפשמה ינפבו וינפב יארחא תויהל לש הרקמב
עדומ תויהל םהל המרג םיהולאה ירבד לש םתעדש ללגב ,םיהולא ינפב םייארחא רבכ הלא
םיהלא"ש ריכזהל שי .ותיא יתימא רשק םהל ןתונו םהייחב לעופ םיהולאש הדבועל
דבאי-אל ןעמל ודיחי-תא ונב-תא ןתנ רשא"ו ,"שיא דבאב ץפחי אל" אוה ,"הבהא אוה
,וב ןימאמה-לכ

הצור םיהולא .(16 .ג ןנחוי ;9 .ג ב סורטפ ;8 .ד א ןנחוי) "םימלוע ייח היחי-םא יכ
.ותוכלמב היהנש

דבכ וא השק תויהל רומא אל הז לבא .תוירחא האיבמ קפס אלל תאזכ תוכזו דובכ
יטמוטוא רכש אל איה העושתה תנתמש ךירענ זא ,תמאב םיהולא תא בהאנ םא ;ונל
םהל תתל ,וידלי ןעמל רשפאה לכ תא תושעל ולש הבהא ןוצר לבא ,םימיוסמ םישעמ רובע
.רדהנה ויפוא תא םתכרעה ללגב רשוא לש םלועל ייח

םינומהב ךלהתנ רשאכש ןיבנ ,ונל ארוק וירבדב םיהולאש עמשנו ךירענש עגרב
יפלכ ונתבושת לש םינמיסל תוטיהלב שפחמו ,תדחוימ המצועב ונרחא בקוע םיהולא
קוחר אל םעפ-ףא בהואה ןיעה .ונתוירחא יפל גוהנל לשכיהל ונל הכחמ אלו ,ותבהא
רוטפ ,רשבה-ןוצר קפסל ידכ ותוא ריכהל ריתהל וא חוכשל לכונ אל ,ונממ
ךכבו םיהולאל תדחוימה הברקב חומשל ךירצ ,הז םוקמב .םיהולאה ינפב ונתוירחאמ
תא םיבהוא ונחנא .תוחפ אלו בטיה ותוא ריכהל שקבלו הלודגה ותבהאב חוטבל
דחפ לע תולעל ךירצ הז .קיודמ רתוי ול תוקחל ידכ ,ותוא ריכהל םיצורו ויכרד
.הנוילעה ותושודקמ יעבטה ונלש

  Back
Home
Next