שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור :12 תפסות

דחא התיה ,וחור הלעב היח וא תרחא תוישיא לש הרוצב תויחל ךישממ םדאש הנומאה
.התארנש ומכ תיפוס ךכ לכ אל תוומהש םמצע תא ענכשל םישנא לש תונושארה תוטישה
תומישכ םיהולאל תרזוח רשא וברקב םייחה חוכל תסחייתמ םדאה חורש וניארה
סנכיהל תישפוח אלו "םיאפר חור"כ תבבותסמ אל וחורש תרמוא תאז .(7 .בי תלהק)
וישעמ יפל טפשיי דחא לכ .וכרד תא ךישמת ותוישיאש ידכ תרחא היח וא שיאל
יפוא לש דיקפת םה ונלש תוינייפוא תונוכתו ונישעמ םא .(10 .ה ב םייתנרוק)
(12 .בכ ןוזח) ונישעמ יפל רכש ןתונו טפושה םיהולאש ןויערה זא ,םדוק שיא
.געל םשוה

-יא הארמ םיתמל רשקתהל ץמאמ לכ .תרמגנ הרכה לכו תוומב םיהולאל תרזוח חורה
יבתיכב .(19, 20 .ח היעשי האר) הזל רשקב שדוקה יבתיכ תארוה לש תיניצר הנבה
ןיא ;איהש הרוצ לכב םימדוקה םהירע וא םהיתבל םירזוח אל םיתמהש רורב שדוקה
תא עיבהל רשפא-יא .והשימ לש ותומ ירחא הזכ םוקמ תפדור "םיאפר חור" ומכ רבד
?ויא ורמאי ויאר :(םדא) דבאי חצנל וללגכ" :7-9 .כ בויא ומכ רתוי הטוב ןושלב הז
9, 10 .ז בויא ."ומקמ ונרושת דוע אלו ףסות אלו ותפזש ןיע ... והאצמי אלו ...
םילבקמ םא ."ומוקמ דוע ונריכי אלו ,ותיבל דוע בושי אל ,הלעי אל לאש דרוי" :המוד
לש תוחור וא םיאפר תוחור תייאר לש תונעטמ םלעתהל לכונ זא הענכהב הז תא
תולובחת קר רתויב בוטה הרקמב הלא תויווח .םימדוקה םהיתבב תופדור רשא םיתמ
.ןוימדה

  Back
Home
Next