שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

"תוחקלה"ה :14 תפסות

ובושב םיימשל "וחקלנ" םיקידצהש תויטמזירכה תוייסנכ לצא הצופנ הנומא שי
וניאר .זא תחשות ץראהש ןויערה םע תובורק םיתעל הרושק תאז הנומא .חישמה
ץראה אוה רכשה םוקמש 4.7 סרוקב וניארה םג .ירשפא יתלב תאזש 9 תפסותב רבכ
17 .ד א םיקינולסת לש רקש שוריפ לע תוססובמ הלא תועטומה תונומא .םיימשה אלו
ונחנא ןכ-ירחא :חישמב םיתמה הנושאר ומוקי זאו ... םימשה ןמ דרי ןודאה" :16,
."ןודאה-םע דימת היהנ ןכבו עיקרל ןודאה תארקל םיננעב ודחי םתא חקלנ םיראשנה

ןאכ ןיאש בל םישל ךירצ ,דבלב דחא קוספ לע הבושח ךכ לכ הנומא ססבל הנכסהמ ץוח
םישגופ םינימאמהש ינפל םיימשה ןמ דרי חישמה .םיימשל וחקלנ םיקידצהש רוכזא
.ץראה לע ןאכ ,ותיא היהנ ונחנאו ,םלשוריב םלועל דוד אסכ לע ךולמי חישמה .ותוא
לש הבוג שי "ריווא" וא "עיקר"ל .ריוואב םייולת חצנ ייח הלבנש רשפא-יא ןכל
.םיהולאה ןועמ ,םיימשל סחייתל לוכי אל ןכלו דבלב םירטמוליק המכ
,םיעבשה םוגרתב .םיוסמ ןוויכ רידגהל ילב ,"ףטחנ" םצעב תרמוא "חקלנ" גשומה
ראתל ידכ (31 .חכ םירבד ;23 .ה ארקיו) "לזג" םוקמב "חקל" לעופב םישמתשמ
תבינג
סירסה ףסי אלו סופליפ-תא 'ה חור אשיו" :המוד המגוד שי השדחה תירבב .םיצפח
סופליפ ךיא תראתמ תאז .(39 ,40 .ח ש"העמ) "דודשאב אצמנ סופליפו ... ותוארל
.ץראב םגש רחא םוקמל ץראב דחא םוקממ סנ ךרדב לבוה

רוחאמ וראשוי אל םה ;טפשמה םוקמל ופסאיי םייחבש םייארחאה ,חישמה אובי רשאכ
.ריוואב שממ היהת הז םוקמל ונתלבוהש ירשפא .םמצעב המש םכרד תא אוצמל ידכ

"בזעי דחאהו דחאה ףסאנו הדשב והי םינש ... םדאה-ןב הלגי רשא םויב"ש רמא עושי
ולאש םידימלתה .עטפל חקליהל לש הנומת תנתונ תאז .(30, 36 .זי סקול)
סקול) "םירשנה וצבקי רגפה רשאב םהילא רמאיו ?ונינודא ,תאז היא" :תוניצרב
,רגפה לע םיחינמו יביטקניטסניא ןפואב ריוואב םיפפועמ םירשנה ומכ .(37 .זי
.טפשמב ןודאה םע השיגפ םוקמל ואבוי םייארחאה ךכ

םייארחאה .חישמה לש טפשמה אסכ תארוה תובישח תא שיגדהל םיכירצ ונא בוש
א םיקינולסת לש תיחטש האירק .םרכש תא ולבקי םיקידצהש ינפל ,הנושאר ועיפוי
םש וראשייו ריוואל וחקליי םייארחאה לכש ןיבהל ונל םורגל הלוכי ,17 ,16 .ד
ילוא ,טפשמה םוקמל ופסאיי םייארחאהש םיעדוי ונחנא הז םוקמב .חישמה םע חצנל
.םרכש תא ולבקי ןכ-ירחאו ,ריוואה ךרדב

  Back
Home
Next