שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

?ץראב וא םיימשב :רכשה םוקמ 4.7

םוקמב ,םיימשה תוכלמ םוקמ ויהי םיימשהש בשוח והשימ ןיידע םא ,ל"נה תוביסמ ץוח
-:תואבה תודוקנ ריבסהל ךירצ םג אוה זא ,חטבומה רכשה תרמוא תאז ,ץראב

ןוצר וב ,(ובוש דעב ללפתהל תרמוא תאז) "ךתוכלמ אבת" תשקבמ ןודאה תליפת -
תוכלמש םיללפתמ ונא ןכל .(10 .ו יתמ) םיימשב וישכע ומכ ץראב השעי םיהולאה
ותואבו ,בושחל ילב הלא םירבד םיללפתמ םיברש דואמ בוצע .ץראל אובת םיהולאה
.דמשות ץראהו םיימשב הדסוי רבכ תוכלמהש םינימאמ ןמז

."המיימשה וכלי םשפנ" אל ,(5 .ה יתמ) "ץראה ושריי המה-יכ םיונעה ירשא" -

וב םוקמ ותואב .ץראב היהי םיקידצה רכשש שגדומ וב ,זל םילהתל הזימרב תאז
ושרייו ,םלועל ייח ,םרכש תא ולבקי םיקידצה ,םתונוילעמ ונהנ םיעשרה רבעב
ושריי םיונע" .(34-36 .זל םילהת) םיעשרה הב וטלש םעפ רשא תאזה ץרא התוא
םילהת) "הילע דעל ונכשיו ץרא-ישריי םיקידצ ... ץרא ושריי ויכרבמ ... ץרא
םלועל ייחש תרמוא םלועל תחטבומה ץרא?ץראה רודכב תויחל .(11 ,22 ,29 .זל
.רשפא-יא םיימשב

.(29 ,34 .ב ש"העמ) "המימשה הלע אל דוד ... רבקנ-םג תמ-םג רשא ... דוד" -
חישמה ובושב םיתמה ןמ המוקת איה ותווקתש ריבסמ סורטפ הז םוקמב
.(22-36 .ב ש"העמ)

ןתנ ץראהו הוהיל םימש םימשה" :םדא ינב םע םיהולא תולועפ תריז איה ץראה -
.(16 .וטק םילהת) "םדא-ינבל

:טפשמב םתולבקתהב םיקידצה ודיגי המ לש ןוזח לע רפסמ 9, 10 .ה ןוזח -
תאז הנומת ."ץראה-לע וכלמיו וניהלאל םינהכו םיכלמ םתא שעת (חישמה)"
רשוא הנהנש לפרועמה ןויערמ דואמ קוחר ץראב םיהולאה תוכלמב ךולמל לש
.םיימשב םוקמ הזיאב יאליע

תוחוכ תופיצר םייללכ םיווקב תוראתמ ,זו ב םיקרפ לאינדב תואובנה -
תוכלמ ןוטלש .חישמה לש ובושב םיהולאה תוכלמל םוקמ ונפת ףוסב רשא ,תויטילופ
.(27 .ז ;35, 44 .ב לאינד") ץראה-לכ תא" אלמיו ,"םיימשה-לכ תחת" היהי הז
ייח אוה םרכש ןכל ;(27 .ז לאינד) "ןוילעה ישידק םעל" ןתנית םלועל תוכלמה
.םיימשה תחת, ץראב םקמית רשא תאז תוכלמב םימלוע

  Back
Home
Next