שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

םיתמה תמוקת 4.5

חישמה לש ובושב םיתמה תמוקתב היהי םיקידצה רכשש םישיגדמ שדוקה יבתיכ
רבדה איה (4.8 סרוק האר) םייארחאה לש םיתמה תמוקת .(16 .ד א םיקינולסת)
ןיא רבכ המיימשה הלוע שפנה םא .ןכמ רחאל אובי טפשמה ;חישמה השעיש ןושארה
םיהולאה תעמשמל ץמאמ לכ םיתמה תמוקת ןיא םאש רמא סולופ .םיתמה תמוקתל ךרוצ
ןימאה אוה םא הככ בשוח היה אל אוה קפס אלל .(32 .וט א םייתנרוק) םעט-רסח
תייחתש ןימאה אוהש תרמוא תאז ?ותומב המיימשה ושפנ תיילע םג היהי ורכשש
רובע רכשה םולשתש הייפיצה םע ונתוא דדוע חישמה .הדיחיה רכש תרוצ איה ףוגה
.(14 .די סקול) "הייחת"ב היהי וישכע תונימאב תויחל
תסחייתמ תאז - ףוג ילב םויק ןיאש םידמלמ שדוקה יבתיכש בוש שיגדהל םיכירצ ןאכ
ונתולפש ףוג-תא ףילחי" חישמה ,ובושב .םדא ינבלו םיכאלמל ,חישמל ,םיהולאל
תיזיפ ףוג ול שי תעכ רשאכ .(20, 21 .ג םייפיליפ) "ודובכ ףוגל המוד ותויהל
םייחה רובע לומג לבקנ טפשמב .המוד רכשב קלחנ םג ונחנא ,םדב אלו חורב תלעפומ
םע וראשיי רשבה ייח ויחש הלא .(10 .ה ב םייתנרוק) תיזיפ ףוגב ונייח רשא
תובשחמ לע חצנל וסינ םהייחב רשא הלאו ;רפעל ביקרת רשא תיחכונה תוומ-ףוג
לש הרוצב (8 .ו םייטלג) "םלוע ייח חורה-ןמ רצקי" חורה תובשחמ תועצמאב רשבה
.חור האלמ ףוג

תובישח ,הז תא לבקנש עגרב .ףוג לש הרוצב היהי םיקידצה רכשש תבחרנ היאר שי
תויחל לכונ םא .ותומנשכ םייקתהל קיספת תיחכונה ונפוג .הרורב םיתמה תמוקת
דע ,הרכה רסוח לש בצמ תויהל ךירצ תוומש איה הנקסמה ,ףוג תרוצב קר חצנל
.םיהולאה עבט תא לבקת זאו שדחמ הארבנ ונפוגש
דימת תקיודמ האירק ;םיתמה תמוקת לע טרופמב רבדמ ותוללכב וט א םייתנרוק
לבקל ידכ המדאה ןמ הלעו ערזנ ערז ומכש ריבסמ 35-44 .וט א םייתנרוק .תמלתשמ
תוומה ופוגו רבקה ןמ אצי חישמהשכ .ףוג ולבקיו ומוקי םג םיתמה ךכ םיהולאמ ףוג
הליבטב .(21 .ג םייפיליפ) ורכשב קלחי יתימאה ןימאמה ךכ ,תוומ-לא ףוגל הפלחוה
םגש ונתנומא תא םיארמו ,חישמה לש םיתמה ןמ ותמוקתלו ותומל םירבחתמ ונחנא
ולבסב קלחנ םא .(3-5 .ו םיימור) ותמוקתב לביק אוה רשא רכשב קלחנ ונחנא
ןעמל ונרשבב עושי ןודאה תתימ (וישכע) תע-לכב םיאשנ" :ורכשב םג קלחנ וישכע
-ןמ חישמה-תא ריעה רשא אוה" .(10 .ד ב םייתנרוק) "ונתיוגב עושי ייח-םג ולגי

הווקתב ןכל .(11 .ח םיימור) "וחור ידי-לע היחי תותמה םכיתויוג-תא םג םיתמה
.תוומ-לאל ונפוג תפלחהל ,(23 .ח םיימור) "ונתיוג תודפ"ל םיכחמ ונחנא תאז
חטבוה .םדוק ימימ םיהולאה םעל רבכ הנבוה תוומ-לא ףוג תלבק לש תאז הווקת
הכראל הב ךלהתהש ומכ חוטב הזו ,םלועל ןענכ ץרא תא שריי ישיא אוהש םהרבאל
ןימאהל ול החירכה תוחטבהב ותנומא .(3.4 סרוק האר ;17 .גי תישארב) הבחרלו
ופוגש
.תוחטבהה םויק רשפאל ידכ ,דיתעב ןמז והשזיאב תוומלא-ןב היהתו שדחמ הייחת
יח ילאג" :ולש ףוגב ורכש תא לבקי אוה ופוג תא ולכאש םיעלותה תורמלש ןיבה בויא
ירשבמו (ופוג) תאז-ופקנ ירוע רחאו ,םוקי רפע-לע (םימיה תירחאב) ןורחאו
.טי בויא) "יקחב יתילכ ולכ ,רז-אלו ואר יניעו יל-הזחא ינא רשא ,הולא הזחא
.וכ היעשי) "ןומוקי יתלבנ (םע דחי) ךיתמ ויחי" :ההז התיה היעשי תווקת .25-27
.(19

ויתויחא תא םחנל םוקמב .עושי לש רבח ,רזעל לש ותומ רואיתב תואצמנ תומוד םילמ
."ךיחא םוקי םוק" :המוקתה םוי לע רביד עושי ןודאה ,המיימשה ךלה אוהש דיגהב
:הז תא וניבה םינושארה םינימאמהש הארמ אתרמ ,רזעל תוחא לש תידימה התבושת
ומכ .(23, 24 .אי ןנחוי) "ןורחאה םויב המוקתב םוקי יכ יתעדי אתרמ וילא רמאתו"
איה הז םוקמב לבא ,םיימשב יאליע רשוא לש םייחל רעש אל תוומש הניבה איה ,בויא
-ןמ עמש רשא לכ" :חיטבמ ןודאה .("ןורחא" :בויא האר) "ןורחא םויב" המוקתל הפיצ

.(44, 45 .ו ןנחוי) "ןורחאה םויב ונמיקא ינא ... דמלו באה

  Back
Home
Next