שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוכלמ :5 סרוק
| דיתעב םיהולאה תוכלמ | רבעב םיהולאה תוכלמ | וישכע תמייק אל תוכלמה | תוכלמה תרדגה
תולאש | (לארשי םע תודלות םוכיס ,הטושפכ תוכלמה) תופסות | םוינלימה

תוכלמה תרדגה 5.1

םלועל ייחב ולש ןמאנה םעל לומגל איה םיהולאה תרטמש וניאר םימדוקה םיסרוקב
אל תורזוחה םיהולאה תוחטבה ;ץראב הלא חצנל םייח תא ולבי םה .חישמה ובושב
תרושב" תא םהרבאל רשבל םדיק ארקמה .םיימשל םיכלוה םינימאמהש רמול תוצור
.(8.ג םייטלג) ץראב םלועל ייח יבגל םיהולאה תוחטבה תרוצב (23 .ד יתמ) "תוכלמה
ךלומ םיהולאש תורמל .תוחטבהה תמשגהו חישמה ובוש ירחא היהת "םיהלאה תוכלמ" ןכל
לע טלתשהלו םלועה לע טולשל םדאל תישפוח הריחב ןתנ אוה ,המלשה ותאירבב וישכע
.(13 .ד לאינד) "םישנא תוכלמ" איה הזה םלועה ןכל .ונוצר יפל ומצע
"םימלוע ימלועל ךולמי אוהו וחישמלו ונינודאל התיה םלועה תכלממ" חישמה ובושב
רמא ןכל .םלועב יולגבו תומלשב ויתשקבו םיהולאה ןוצר השעי זא .(15 .אי ןוזח)
ןכ םיימשב (וישכע) ומכ ךנוצר השעי(ש ידכ) ךתוכלמ אבת" :ללפתהל עושי ונל
תאז ףילחהל תולוכי "םיימשה תוכלמ"ו "םיהלאה תוכלמ" הז ללגב .(10 .ו יתמ) "ץראב
תוכלמה" לע םיארוק אלש בל םיש .(11 .ד סוקרמל 11 .גי יתמ הוושה) תאז תא
םיימשב .ובושב חישמה ידי-לע ץראה לע דסווית איה םיימשב רשא תוכלמה ;"םיימשב
םיהולאה תוכלמב היהי ךכו ,20 .גק םילהת) םיהולאה לוקב םיעמוש דימת םיכאלמה
.(36 .כ סקול) "םיכאלמל םה םיוש יכ" ,םלועב ורוגי םיקידצ קר רשאכ ,תידיתעה

חישמב ונייחב וניצמאמ לש תיפוס האצות איה חישמה ובושב םיימשה תוכלמ לא אובל
.ןוכנ הז תא ןיבהל טלחהב ינויח ,הזכש רותב ;(22 .די ש"העמ ;34 .הכ יתמ) תעכ
עושי םש-תאו םיהלאה תוכלמ-תא" תרושבכ תרדגומ סופליפ י"ע "חישמה" תזרכה
אשונ "םיהלאה תוכלמ"ש ונל ריכזמ קוספ ירחא קוספ .(12 ,5 .ח ש"העמ) "חישמה
דואמ בושח ןכל .(23, 31 .חכ ;25. כ ;8 .טי ש"העמ) סולופ תזרכה לש ירקיעה
רסמ לש ינויח קלח תאזש ללגב ,םיהולאה תוכלמ תארוה תא בטיה םיניבמ ונחנאש
רואה תאז ;(22 .די ש"העמ) "םיהלאה תוכלמ-לא אובנ אוב תובר תורצב" .הרושבה
ייחב ךורכ רשא םירבד בירקהל היצביטומה ןכלו ,הלאה םייחה תרהנמ ףוסב
.םייחישמה

ןוזחב האר אוה .(ב לאינד האר) םלועה דיתע תא תעדל הצר ,לבב ךלמ ,רצנדכובנ
לבב ךלמ תא גציימ היה בהזה שארש ריבסה לאינד .תונוש תוכתממ בכרומ ,לודג לספ
ףוסבלו ,לארשיל ביבסמ תורחא תולודג תוירפמיא ואובי וירחא .(38 .ב לאינד)
הקזח היהת תוכלמה ךכ ,רמוחמ קלחו לזרבמ קלח וילגר תועבצא" לש בצמ היהי
.(42 .2 לאינד) "תיקלח השלחו תיקלח

המכו תוקזח ןהמ המכ ,תובר תונידמ ןיב תלצופמ יחכונה םלועה תוחוכ ןוזיא
רהל הלדג ןבאהו ותוא הרבשו לספה ילגרב העגפש הנטק ןבא האר זא לאינד .תושלח
;42 .אכ יתמ) עושי תא תגציימ ןבאה .(34, 35 .ב לאינד) ץראה תא אלימ רשא לודג
גציימ םלועה לכב ארביי רשא "רה"ה .(4-8 .ב א סורטפ ;20 .ב םייספא ;11 .ד ש"העמ
החכוה איה המצעב תאז האובנ .ינשה ואובב דסווית רשא ,םלועל םיהולאה תוכלמ תא
.םיימשב אלו ץראב היהת תוכלמהש

.םירחא םיקוספ לש אשונ אוה ,חישמה ובושב קר השעמל האולמב דסווית תוכלמהש
ב סויתומיט) "ותוכלמב ותעפוהב" םייחה תאו םיתמה תא טפוש עושי לע רבדמ סולופ
יהיו" :לודג רהל םיהולאה תוכלמ תא הוושמש לאינד לש ןויערב שמתשמ הכימ .(1 .ד
הכימ) ץראב תאז תוכלמ לש רואית אב זא ;"ןוכנ הוהי-תיב רה היהי םימיה תירחאב
ותוכלמלו דעו םלועל ךלמי" :םלשוריב ויבא דוד אסכ תא עושיל ןתי םיהולא .(1-4 .ד
הז .םיוסמ ןמזב דוד אסכ לע ךולמל ליחתהל ךרטצי עושי .(32 ,33 .א סקול) "ץק ןיא
םיקי םיימשה יהלא" :44 .ב לאינד םע רושק "ץק ןיא ותוכלמל" .חישמה ובושב היהי
15 .אי ןוזח ."(ראשות) 'קבתשת' אל רחא םעל תוכלמהו :םלועל 'לבחתת' אל רשא תוכלמ
אוהו ;וחישמלו ונינודאל התיה םלועה תכלממ" ובושב ךיא רואיתב המוד הפשב שמתשמ
חישמה תוכלמ ליחתת רשאכ םיוסמ ןמז תויהל ךירצ ,בוש ."םימלוע ימלועל ךלמי
.בושי רשאכ היהי הז ;םלועב ותלשממו

  Back
Home
Next