שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

טפשמה 4.6

תחאה הנומאה לש םיידוסיה םירקיעה דחא איה טפשמה יבגל שדוקה יבתיכ תארוה
בותכ תובר םימעפ .(2 .ו םירבע ;25 .דכ ש"העמ) :הליבט ינפל ןיבהל םיכירצש
הדוהי ;17 .ד א ןנחוי ;7 .ג ;9 .ב ב סורטפ :לשמל) "טפשמה םוי" לע שדוקה יבתיכב
הלא לכ .םיהולאה תעד תא םהל ונתינ רשא הלא םרכש תא ולבקי וב ןמז רשא ,(6
תוארהל םידיתע ונלכ יכ" ;(10 .די םיימור) "םיהלא ןיד אסכ ינפל דמעל םידיתע"
ייחב ולעפ יפכ שיא" לבקל ידכ ,(10 .ה ב םייתנרוק) "חישמה ןיד-אסכ ינפל
."ופוג

אסכ לש הרוצב ןידה-אסכ לש דחא שי חישמה לש ינשה ובוש יבגל לאינד תונוזחב
לשמ .םיטרפה תא ריבסהל םירזוע השדחה תירבב םילשמה .(9-14 .ז לאינד) תוכלמה
וחוורה םה המכ םתיא ןובשח השעו וידבעל ארק רשא ןודאה אבל הז תא הוושמ םירככה
הרושבה תאירק הוושמ םיגיידה לשמ .(14-29 .הכ יתמ) םתיא ריאשה רשא ופסכב
(ןיד-אסכל המוד) ובשי םיגיידה ךכ-רחא ;"םישנא" ינימ לכ הב ופסאי רשא ,תרמכמל
ואצי םלועה ץקב " :רורב רבסהה .(47-49 .גי יתמ) םיערהמ םיבוטה תא ודירפהו
."םיקידצה ךותמ םיעשרה-תא ולידבהו םיכאלמה
לכ לש הפיסא יהית המוקתהו ןודאה ובוש ירחאש חינהל ינויגה וישכע דע וניארש הממ
תתל םיכירצ םה .חישמה םע שגפיהל תיפיצפס העשבו םויסמ םוקמל הרושבל םיארקנה
הסינכה ,רכשה תא לבקלו ,אל וא ,וילע םילבוקמ םה םא ןייצי אוהו ןובשחו ןיד
לשמב הז לכ תא דחאל רשפא .םרכש תא םיקידצה םילבקמ תאז הדוקנב קר .תוכלמל
םישדקה םיכאלמה-לכו ודובכב םדאה-ןב אובי יכ היהו" :(םיזע) םידותעהו םישבכה
-לכ וינפל ופסאנו (32, 33 .א סקול - םלשוריב דוד אסכ) ודובכ אסכ-לע בשיו ומע

רשאכ םתוניב דירפהו (19 .חכ יתמ האר ,םימעה לכמ םישנא תרמוא תאז) םיוגה
םידותעה תאו ונימיל םישבכה-תא ביצהו ,םידותעה-ןמ םישבכה תא הערה דירפי
הנוכמה תוכלמה-תא ושרו יבא יכורב ואב ונימיל םיבצנה-לא ךלמה רמאי זא .ולאמשל
.(31-34 ,הכ יתמ) "םלועה דסוה-ןמל םכל

הז לבא .םיקידצה רכש אוה ,היבגל םהרבא תוחטבה תא לבקל ,םיהולאה תוכלמ תשרל
ףוג לש חטבומה רכש תא לבקל רשפא-יא ןכל .חישמה ובושב טפשמה םוי ירחא קר היהי
,המוקתה דע תוומה ןמזמש הנקסמה תא קיסהל ךירצ ןכל ;חישמה ובוש ינפל תוומ-לא
.ףוג ילב איהש הרוצ לכב םייקתהל רשפא-יאש ללגב ןימאמל הרכה לעב םויק ללכב ןיא
אלו - רכשה ןתני זא חישמה ובוש ןמזבש איה ןמזה לכ תרזוחש שדוקה יבתיכ דוסי
-:הז ינפל

"דובכה תרטע ואשת ,(עושי) םיעורה רש תולגהב היהו -"
.(13 .א האר ,4 .ה א סורטפ)

רתכ ... ותוכלמבו ותעפוהב םיתמה-תאו םייחה-תא טפשל אבה חישמה עושי" -
-לכל םג-יכ ידבל יל-אלו קידצה טפשה ןודאה יל וננתי אוהה םויב רשא הקדצה
.(1, 8 .ד ב סויתומיט) "ותעפוה יבהא

(19 .ג תישארב האר) רפע-תמדא ינשימ םיבר" ,ןורחאה םויב חישמה ואובב -
.(2 .בי לאינד) "תופרחל הלאו םלוע ייחל הלא ,וציקי

תמוקתל בוטה ישע ,ואצי ... רבק ינכש-לכ" זא ,טופשל חישמה אובי רשאכ -
.(25-29 .ה ןנחוי) "טפשמה תמוקתל ערה ישעו םייחה

.(12 .בכ ןוזח) "והשעמכ שיא-לכל םלשל יתא ירכשו רהמ אב (עושי) יננה" -

.םיימשה ןמ הז תא ונל איבי חישמה ,רכשה תא לבקל ידכ המיימשה הלענ אל

;ובושב הצרא ונל אבוי לבא ,םיימשב ונל ןכוה הזש רמוא ונרכש תא איבי עושיש
םירמשנה ,םכל םיימשב הנופצ" הז ןבומב םהרבאל החטבוה רשא ץראה לש "ונתלחנ"
.(4, 5 .א א סורטפ) "ץק-תעב תולגהל הדיתעה העושתל הנומאה די-לע םיהולאה זעב

ןבומ אל ללכ ךרדב רשא 2, 3 .די ןנחוי ריבסהל לכונ זא ,הז תא ךירעל םיעדוי םא
תאז) םוקמ םכל יתוניכהו יתכלה-יכ היהו ,םכל םוקמ ןיכהל ךלוה (עושי) יננה" :ללכב
םש היהא רשאב ןעמל ,ילא םכתא יתחקלו בושא בוש ,('םיימשב הנופצ' רכשה ,תרמוא
,(12 .בכ ןוזח) ונרכש תא ונל תתל אוביש רחא םוקמב רמא עושי ."םתא-םג ויהת
םלשוריב דוד אסכ לע בשיו ךולמי אוה .וטפשמ אסכב ונל ונתניי הלאש וניארו
- ?היהי ופיאו םלועה לבתב ןאכ םלועה תא הלבי אוה .(32, 33 .א סקול) "םלועל"
םכתא תחקל" :ותחטבה תא ןיבהל רשפא ןכל .היהנ ונא םג םשו - ץראב םיהולאה תוכלמב
םיהולאש המל המוד "ילא םכתא יתחקל" יוטיבה .טפשמב ודי-לע ונתולבקתהכ ,"ילא
ךלה לארשי םע לכש תרמוא אל תאז ."םעל יל םכתא יתחקל" :7 .ו תומשב לארשי םעל רמא
ונלש תיזיפ העונתל סחייתמ אל עושי רמאש המ ןכל .םיהולא םע תויהל המיימשה
.וילא

םיעשרהו םיקידצהש איה הנקסמה ,חישמה ובושב טפשמב קר ןתניי רכשהש ללגב
הנה .תוומב םהיניב לדבה ןיא .רבקל תרמוא תאז ,ותומישכ םוקמ ותואל םיכלוה
:תינויח החכוה

.(23 .א ב לאומש) "ודרפנ אל םתומב" לבא ,עשר לאשו קידצ היה ןתנוי -

.(19 .חכ א לאומש) תוומב םוקמ ותואל וכלה םלוכ לאומשו ןתנוי ,לאש -

ידבע ויה םהו ,תומדוק תורודמ תובא וא ,"וימע-לא ףסאי" קידצה םהרבא -
.(2 .דכ עשוהי ;8 .הכ תישארב) םירחא םיהולא

.(15, 16 .ב תלהק) תוומ ותוא ותומי םימכחהו םיליסכה -

םיקידצהש םתארוה .תירלופופה "תורצנ"ה תונעטל הפירח תודגנתהב הז לכ
וניאר תאז לכב .טפשמו המוקתל ךרוצה תא תסרוה ,םיימשל דימ םיכלוה תוומב
ןויער .הרושבה רסמב ןכלו םיהולא לש העושתה תינכותב םיינויח הלא םירקיעש
םירחאו ,דחא דוע תרחמל ,המיימשה הלועו תמ דחא קידצש עיצמ הזה ירלופופה
םיקידצה לכש שדוקה יבתיכ תארוהל דוגינב תאז .האבה הנשב םגו ,שדוח דועב
-: ןמז ותואב ,דחיב םרכש תא ולבקי

לכל דיגי חישמה ,טפשמה םויסב .דחא דחא ,טפשמב םיזעה ןמ ודרפנ םישבכה -
:ונימיל םידמועה םישבכה

םישבכה לכ ןכל .(34 .הכ יתמ) "םכל הנוכמה תוכלמ-תא ושרו יבא יכורב ואב" -
.(52 .וט א םייתנרוק) ןמז ותואב תוכלמה-תא ושרי דחיב

"ודחי וחמשי" הרושבב ודבעש הלא לכ ,חישמה טפשמו ובושב "ריצק"ב -
.(39 .גי יתמ ;35, 36 .ד ןנחוי)

רכש" ןתי םיהולא הב העשכ "טפשהל םיתמה תע" תא רידגמ 18 .אי ןוזחה -
לכ תרמוא תאז ,"םלודג-דעו םנטקמל ךמש יארילו םישדקלו םיאיבנה ךידבעל
.דחיב םינימאמה

-לכ ותמ הנומא יפכ" :13 קוספב בותכ .ך"נתה ןמ םיקידצ תמישר אוה אי םירבע -
תוכלמל הסינכב העושת יבגל םהרבאל וחטבוהה "תוחטבהה-תא וגישה אלו ,הלא
תא לבקל ידכ המיימשה וכלה אל םתומב הלא םישנא ,ןכל .(8-12 .אי םירבע) םיהולאה
ומלשי-אל רשא ןעמל :החטבהה-תא ולבק אל" םה :39, 40 םיקוספב ךכל הביסה .םרכש
ללגב אוה םרכש םולשתב רוחיאה ."הרתי הבוט םדקמ םיהלא ונל הפצ יכ ונידעלב
היהי הזו .ןמז ותואב ,דחיב "םימלש" ויהי םינימאמה לכ םיהולאה תינכותבש
.חישמה בושישכ טפשמב

  Back
Home
Next