שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

"ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא" :13 תפסות

חישמה .טפשמה ירחא םינימאמל תונתמ ןה םיהולאה עבטל הפלחהו םלועל ייחש וניארה
רכשש ללגב .וילא וצבוקש ירחא םטפשיו ,טפשמה ינפב םייארחאה תא םיקי הנושאר
םא .התומת-ןב עבטב ומקוי םדוק המוקתה ינבש איה הנקסמה ,טפשמב ןתניי תוומלאה
.רכשה תא תתל ידכ טפשמל םעט ןיא תוומ-לא תונב תופוגב ומקוי

אל םינימאמה ןכל ;(34 .הכ יתמ) טפשמה אסכ ירחא דימ םיהולאה תוכלמל םיאב ונא
... (ןכל) םיהולאה תוכלמ-תא תשרל לכוי-אל םדו רשב" .טפשמה ינפל תוכלמב םיאצמנ
-לא שבלי שובל תומי רשאו ןוילכ-לא שבלי שובל ןוילכל התעש-המ יכ ... ףלחתנ ונלכ

,תוומ-לאל תווממ ,עבטה תפלחהש תרמוא תאז .(50, 51, 53 .וט א םייתנרוק) "תומ
.תוכלמל ואובנ זא ללגב טפשמב הרוק

תייחת" לש ןבומב "המוקתה" לע תובורק םיתעל רבדמ שדוקה חורב סולופ חילשה לבא
יכ" ןבומכ ןיבה אוה .טפשמה ירחא םלועל ייח ולבקי רשא םיקידצה תמוקת - "םיתמה
רע היה אוה .(15 .דכ ש"העמ) "םיעשרלו םיקידצל םיתמה תייחת תויהל הדיתע
הדבועל
"טפשמה תמוקתל ערה ישעו םייחה תמוקתל בוט ישע (רבקה ןמ) ואצי" םייארחאהש
.(29 .ה ןנחוי)

לע רבדמ רשאכ "םייחה תמוקת"ל תובורק םיתעל סחייתמ סולופ ינויחה וכרדב
ידכ המדאה ןמ ואצי םדוק - "םייחה תמוקתל" םרבקמ ואציי םיקידצה ."היחתה"
ןיב לדבה שי ."םייחה תמוקת" איה תאז ךילהת לכ .םלועל ייח תא ולבקי זאו טפשהל
םייח תויחל ולש קבאמה לע רבדמ סולופ ."םייחה תמוקת" ןיבו רבקה ןמ "ואצי"
,יארחא אוהש ללגב .(11 .ג םייפליפ) "םיתמה תיחת-לא לכוא-םא עיגהל" ,םיינחור
"םיתמה תיחת-לא עיגהל" קבאתה רשאכ ;ןובשחו ןיד תתל ידכ טפשיי הרקמ לכב אוה
.םיתמה תייחתל הווש "םייחה תמוקת"ש ןווכתה סולופ

.כ ;14 .די סקולב "םייחה תמוקת" לש ןבומב "םיתמה תיחת" לש תופסונ תואמגוד שי
םילהתב .6 .כ ןוזח ;35 .אי םירבע ;21, 42 .וט א םייתנרוק ;24 .אי ןנחוי ;35
םייחה תמוקת לש ןויער ותוא ול היה ."ץיקהב" ורכש תלבק לע רבדמ דוד 15 .זי
א םייתנרוק תא ןיבהל רזוע "םיתמה תיחת" יוטיבה שומיש .טפשמ לע עדיש תורמל
תוקוחר םיתעל "םיתמ" יוטיבהש בל םיש ."ןוילכ ילב ויחי םיתמה" - 52 .וט
ייח תא לבקל ידכ ומקוה רשא ,םיקידצה םיתמל סחייתמ (וט םייתנרוקב דחוימבו)
.ג םייפיליפ ;16 .ד א םיקינולסת ;13, 21, 35 ;42 .וט א םייתנרוק :טפשמב םלועל
.5, 6 .כ ;13 .די ןוזח ;11

:חישמה ובושל םירושק םירקמ לש המישר שי 16, 17 .ד א םיקינולסתב

יולג ןפואב רוזחי חישמה .1

ומקוי םיתמה .2

טפשמל וחקלנ הז ןמזב םייחב רשא םייארחאה .3

תוומ-לא ןכל ;(41-43 .גי ;31-34 .הכ יתמ) תאז הפיסא ירחא איה םלועל ייח תלבק
.םייחב רשא םייארחאה לש הפיסאה ינפל האב תאז יכ ,םיתמה תמוקתב ןתניי אל

ירשפא .הזב לבגומ אל םיהולא ;תישונא דואמ איה ןמז לש ונתסיפתש ןייצל ךירצ
שחרתל םיכירצ רשא םירקמ לש תיפיצפס היגולונורכ רדסל תוסנל תכל קיחרהל
רהמ תורקל םיראותמ טפשמה אסכב תוומ-לאל ונתפלחהו םיתמה תייחת .חישמה ובושב
עגרב"
לש עגרב רחא דמימ לבקי ןמזה ,חרכהב .(51, 52 .וט םייתנרוק) "ןיע ףרהכ דחא
יארחא דחא לכש ליגר שדוקה יבתיכ ןורקיע .וטפשיי רשא הלאל תוחפל ,חישמה ובוש
תמיוסמ הדימב םוקמ היהיו ,טפשמה אסכב וייח לע ןובשחו ןיד תתל ךירצ טפשמל
.טי ;2, 3 .בי סקול ;14 .בי ;17 .ג תלהק ;44 .הכ יתמ) עושי ןודאה ,טפושה םע ןוידל
בשחתהב .(11, 12 .די םיימור ;24, 25 .ה א סויתומיט ;21, 22 .חי לאקזחי ;23
ךכ ,דואמ םצמוצת וא לטובת ןמזה תנווכש חינהל ךירצ ,םייארחא לש םינומהב
ןמזה הז עגרבש ללגב .דחא דחא םג תאז לכבו ,דימו דחי טפשיהל םילוכי ונלוכש
ידמש ןבומ ,"ןיע ףרהכ דחא עגרב" הרקי טפשמהו המוקתה ךילהת לכש ךכ ,םצמוצי
ללגב הז .םיקידצל םלועה ייח תא תתל רשפא וב ךרדכ םיתמה תייחת לע רבודמ םעפ
ןיידע .תוומ-לא לש בצמל ,םיהולאה דסחב ,זאו טפשמה אסכל רבקהמ ונתרבעה תוריהמ
םלועל ייח תלבקש םידמלמ שדוקה יבתיכש ,םימדוקה םיקוספ ןוידמ ,הדבועה תראשנ
תא תחקל לע 17 .ד א םיקינולסתב רבודמ ןכל .םיתמה תמוקתב אלו טפשמה אסכב היהת
52 .ות א םייתנרוקש ןמזב ,רפושה לוקב טפשמה לא םייחב וראשנ רשא םיקידצה
סולופ המל םג ריבסמ הז .ןוילכ ילב םיתמה תייחתל רשקב רפושה תעיקת לע רבדמ
.(23 .א םייפליפ לשמל האר) טפשמה אסכב תולבקתהל הווש םיתמה תייחתש בשח

  Back
Home
Next