שדוקה יבתיכ תודוסי
תוומהו םיהולא :4 סרוק
| םיתמה תמוקת | הרכה רסוח אוה תוומה | םדאה חור | שפנה | םדאה עבט
| לואש | םיהולאה ינפב תוירחא | ?ץראב וא םיימשב: רכשה םוקמ | טפשמה
,תומשנ לוגלגו םיאפר תוחור ,שפנה רוהיט םוקמ) תופסות
תולאש | ("תוחקלה" ה ,ואובי ףוג הזיאבו םיתמה ומוקי ךיא

םדאה חור 4.3

יסיסב ןפואב "שפנ" .חורו שפנ ןיב םיבר םישנא לש העידב לובלב שיש לבח
לדבה שי ללכ ךרדב .ןכ םג חורל תסחייתמ םימעפלו תוישיאה יקלח לכל תסחייתמ
"חורל שפנ-ןיב לידבהל" רשפא ;שדוקה יבתיכב 'חור' ןיבו 'שפנ' ןיב הנווכב
.(12 .ד םירבע)

:ןלהלכ תמגרותמ 'חור' הלמה תורחא תופשב

חור בצמ םייח
(ריוואב אשינ) חור העיד
המשנ

תאירב לע רומשל ידכ וחורב שמתשמ םיהולא .2.1 סרוקב 'חור'ה ןויער לע רבכ ונדמל
:וכותבש םייחה חוכ איה םדאה ברקב רשא םיהולאה חור .םדאה ללוכ ,יעבטה םלועה
.(26 .ב בקעי) "תמ המשנ ילב ףוגה"

.(7 .ב תישארב) "היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו"

;3 .זכ בויא) "יפאב הולא חורו יב יתמשנ דוע-לכ-יכ" :רמא בויא
.(22 .ב היעשי םג האר

ונפוגש דוע לכ ונתיא תראשנו הדילב ונל הנתינ ונברקב רשא םייחה תמשנ
חוכ איה חור - דימ דבאי הז רבד לכמ וילא תרזוח םיהולאה חור רשאכ .םייחב
םדאו ,דחי רשב-לכ עוגי :ףסאי וילא ותמשנו וחור ובל ... םישי" םיהולא םא .םייחה
זמור ןורחאה קוספ .(14-16 .דל בויא) "תאז -העמש הניב-םאו .בושי רפע-לע
.םהלש יתימאה עבטה תפישח תא לבקל םישנאל השקש

דוד .תקספנ ונתרכה םג לבא תומנ קר אל ,תוומב וחור תא ונממ חקול םיהולאש עגרב
םילהת .םדא ינב ומכ םישלח םירוציב אלו םיהולאב חטב אוה ןכלו הז תא ןיבה ךלמה
אל ןיאש םדא-ןבב םיבידנב וחטבת-לא" :םזינמוהה תונעטל ףירח דוגינב 3-5 .ומק
בקעי לאש ירשא ,ויתנתשע ודבא אוהה םויב ותמדאל בשי וחור אצת ,העושת
."ורזעב

.בי תלהק) "הנתנ רשא םיהלא-לא בושת חורהו היהשכ ץראה-לע רפעה בשי" תוומב
"אוה חור םיהלאה" הז ןבומב .םוקמ לכב וחורב חכונ םיהולאש םדוק וניארה .(7
םיהולאה חורש ןבומב הנורחאה ונתמישנ תא םימשונ ונחנא תומנשכ .(24 .ד ןנחוי)
תומנ רשאכ ןכל ,ונביבס רשא םיהולאה חורב תגפסנ תאז חור .ונתוא תבזוע
."םיהלא-לא בושת חורה"

םישנאל .םייח ילעבל הרוק ךילהת ותוא ,האירבה לכב תכמות םיהולאה חורש ללגב
המהבה הרקמו םדאה-ינב הרקמ יכ" .םברקב ,םייח חוכ וא ,חור התוא םייח ילעבלו
.ג תלהק) "ןיא המהבה-ןמ םדאה רתומו לכל דחא חורו הז תומ הז תומכ םהל דחא הרקמו
לש תאז וא םדאה חור לש דעיב םילדבה ןיחבהל ןיאש דיגהל ךישממ רפוסה .(19, 20
הארנכ ,המהבלו םדאל תוומ ותואו חור התוא לש הז רואית .(21 .ג תלהק) המהב
.ב תישארב) םיהולא לש םייחה חור םלוכל רשא ,םייח ילעבו םדא ינב תדמשהל סחייתמ
היחבו המהבבו ףועב ץראה-לע שמרה רשב-לכ עוגיו" :לובמב תוומ ותואב ,(15 .ז ;7
-לכ-תא חמיו ... ותמ ... םייח חור-תמשנ רשא לכ :םדא-לכו ץראה-לע ץרשה-לכבו

י"ע תוומל המוד ,5 .צ םילהתב "םתמרז" הלמהש בל םיש .(21-23 .ז תישארב) "םוקיה
-לכ ... רשב-לכ" לש גוס ותואב םדאה יסיסב ןפואבש הארמ ז תישארבב תודעה .לובמה
."םוקיה

.םייח ילעבבו םדא ינבב חור התואש ללגב תאז

  Back
Home
Next