שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

תולאש :3 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד
  ?קידצ ןיבו אטח ןיב ידימת ברקל שארמ הפוצ םיהולאה תוחטבהמ וזיא .1
  חנל החטבהה
  ןדעב החטבהה
  דודל החטבהה
  םהרבאל החטבהה

  ?ןדעב החטבהה יגבל הנוכנ הרהצה וזיא .2
  רפיצול אוה שחנה ערז
  השיאה ערז םה םיקידצהו חישמה
  חישמהמ ינמז עצפ לביק שחנה ערז
  חישמה תומ ידי-לע הלטוב השיאה ערז

  ?םלועל םהרבא ערז רוגי ופיא .3
  םיימשב
  םלשורי ריעב
  ץראב
  ץראב המכו םיימשב המכ

  ?דודל חטבוה המ .4
  םלועל ךולמי לודגה ואצאצש
  םיימשב היהת "וערז" תוכלמש
  םיהולאה-ןב היהי וערזש
  ץראב דלונש ינפל םיימשב יח ,עושי ,וערזש

  ?םהרבא ערז תויהל לכונ ךיא .5

  ?םלועל דמשוי ץראה םאה .6
  ןכ
  אל

  ?6 הלאשל ךתבושת תוחיכומ םיהולאה תוחטבה ךיא .7

  .15 .ג תישארבב ןדעב החטבהה אש ריבסת .8


  Back
Home
Next