שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

תולאש :11 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?הליבטה ןמז תוביבסב םייחב שחרתהל םיכירצ םייוניש ןימ הזיא .1

?'השודק' תנווכ המ .2
הנומא ירסח םע רשק ןיא
םיהולאה ירבדל תודרפיהו אטחמ תודרפיה
הייסנכל תכלל
םירחאל בוט תושעל

?יתימא ןימאמל תומיאתמ אל תועוצקמ ןימ הזיא .3

?'הליהק'ו 'שודק' םילמה תנווכ המ .4

?ןוכנ המ םחל תעיצבל רשקב .5
עובשב םעפ ךרעב תושעל םיכירצ
חספה גחב הנשב םעפ קר תושעל םיכירצ
עושי לש םדהו ףוגה םצע תויהל םיכפוה ןייהו םחלה
חישמה לש ומדו ופוג תא םיגציימ ןייהו םחלה

?םיאושינ יבגל ןוכנ המ .6
דבלב םינימאמל ןתחתהל םיכירצ
םינימאמל רתומ םישוריג
התיא ראשיהל תוסנל ךירצ הנימאמ אלש גוז תבל יושנ ןימאמ
םינימאמה תא ותשאו חישמה תא גציימ לעבה ,םיאושינב

?הליהקב דמלל םישנל רתומ םאה .7
ןכ
אל

אל רשא תוייסנכ םע ןיידע רבחתמ תייה ,תמאה תא תדמלש ירחא לבטנ התא םא .8
?האלמה תמאה תא תודמלמ
ןכ
אל


  Back
Home
Next