שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

הליפת 11.3.2

ןיב דמועה אוה דחא" יכ ונל ריכזה סולופ .הליפתה אוה חתפל ףסונ ינויח גהונ
,"לכ דעב רפוכ ושפנ-תא ןתנ רשא ,עושי חישמה םדא-ןב אוה םדא ינב ןיבו םיהלא
םישנאה וללפתיש ינוצר ןכל :"חישמה לש הדובע תנבה לש תישעמה האצות שיגדמ אוהו
ונל ןיא יכ" .(5-8 .ב א סויתומיט) "ןודמו סעכ-ילב שדק םהידי ואשיו םוקמ-לכב
,אטח-ילב ךא ונומכ לכב הסונמה-םא יכ וניילח-לע רעטצהל לכוי-אל רשא לודג ןהוכ
.ד םירבע) "התעב הרזעל דסח אצמל םימחר תאשל דסחה אסכ-לא ןוחטבב הברקנ ןכ-לע
.(15, 16

םיהולאל ונתליפת תא בירקהל ידכ ונלש ישיאה לודג ןהוכ חישמהש תמאב ךירעהל
תמישר' קר אל איה הליפת ,לבא .ליגר ןפואב הנומאב ללפתהל ונתוא דדועמ ,המצועב
'וכו ,תועיסנ ינפל ךרד תליפת ,תוחורא ינפל ךרבל ;םיהולאל םיגציימש 'םיכרצ
.ונתליפת לש יחרכה קלח תויהל תוכירצ

-לא" :הולש לש הבוט השגרה ןתונ ,ומצעב ,הליפתב ןודאה ינפל וניתויעב תא גיצהל
.וניהלאל םכיתולאשמ תא רבד-לכב ועידות הדות-םע םינונחתבו הליפתב-םא יכ וגאדת
.(6, 7 .ד םייפליפ) "םכיתובשחמ-תאו םכבבל-תא רצני לכש-לכמ בגשנה םיהלא םולשו

תעדל רשפא .(14 .ה א ןנחוי) ןוחטיבב ונעיי ןה ,םיהולאה ןוצר יפל וניתוליפת םא
ונדומיל ןכל .ושפנ?וחור תא ונל םילגמ רשא ,וירבד דומיל י"ע םיהולאה ןוצר תא
.המצוע-בר וניתוליפת תא תושעל ,המ דעבו ללפתהל ךיא ונתוא דמלי שדוקה יבתיכב
.(7 .וט ןנחוי) "םכל השעיו ולאשת םכצפח-לככ םכב ויהי ירבד ... םא" ןכל
.ו לאינד ;164 .טיק םילהת) תורידס תוליפת לש שדוקה יבתיכב תובר תואמגוד שי
.םומינימה ןה ,םויה ךשמל תורצק הדות-תועבה המכ םע דחי ,ברעו רקוב תליפת .(11

  Back
Home
Next