שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

הליהקב םייח חרוא 11.3.4

שגפיהל ונילע ,לבא .תישיאו תינחורה ויתוירחא לע ונרביד הז סרוקב התע דע
תושעל הצרנש והשמ תויהל ךירצ הז ,בוש .ונתווקתב םיקלחתמ רשא םירחא םע
רבד .תוכלמל ירבדמ עסמב םיליחתמ ונחנא ונתליבט ירחאש וניארה .יעבט ןפואב
ינפל םימיה תירחאב םייח ונחנא .םירחא םיעסונ םא רשק רוציל אוה תוצרל יעבט
ונילע תולפנתמ רשא תובכרומו תוברה תונויסינה לע רבגתהל ידכ ;חישמה לש ובוש
-תא בוזענ-לא" :בצמ ותואב רשא הלא םע תורבחתהל םיקוקז ונחנא ,הלא םינמזב
ובוש לש) םויה בורק-יכ םכתארב רתויבו ויחא-תא שיא חיכונ-םא יכ ... ונתיסנכ
ץמאמ תושעל םיכירצ םינימאמה ןכל .(16 .ג יכאלמל הוושה ,25 .י םירבע) "(חישמה
הזל הז שגפיהל ידכ תועיסנ וא תובתכתה תועצמאב ינשה םע דחא רשקתהל
.הרושבה תאירק תויוליעפו תורבחתה תובישי ,שדוקה יבתיכ דומילב קלחתהלו

הלמה תנווכ .תוכלמה לש הלודגה הווקת לא םלועה 'ןמ םיארקנ' ונחנא ,דרפנב דחא לכ
המכל קר אלו םינימאמה לכל סחייתהל לוכיו ,'-מ תאצל ארקנ רשא שיא' איה "שודק"
איה ,תירבעב 'הייסנכ' וא ,תילגנאב "church" הלמה .רבעב םירחבנ םינימאמ
םינימאמ וא ,'(םלועה) ןמ םיארקנ לש להק' תרמוא תאזו ,'היסאלק-קא' :תינוויב
וב יזיפה הנבמל אלו ,םינימאמ לש הצובקל תסחייתמ 'הייסנכ' הלמה ןכל .םייתימא
'תוייסנכ'ל םיארוק חישמב םיחאה ,תאז הלמ לש ןוכנ אל שומישמ ענמיהל .םישגפנ
.'ecclesias' םהלש

םוקמ אוצמל ינויגה ,םיוסמ רוזיאב וא ריעב םינימאמ רפסמ שי וב םוקמ לכב
תוליהק .רוכש ןיינבב וא דחא ןימאמ לש תיבב תויהל לוכי הז .תועובק תושיגפל
הדיעו ירדח ,םייתליהק יזכרמ ומכ תומוקמב םלועה יבחרב תושגפינ חישמב םיחאה
תא תונבל איה הליהקה תרטמ .םייטרפ םיתבב וא םמצעב ונב רשא םינבמ ,ןולמ יתבב
ריאהב ביבסמש םלועל דחיב דיעהל םגו ,םיפתושמ שדוקה יבתיכ ידומיל י"ע הירבח
:ןהלהל המודב איה חישמב םיחאל תיסופיט םינמז חול .הרושבה תאירק י"ע םרוא תא

ןייו םחל סקט צ"הנפל 11.00 ןושאר םוי
הרושבה תאירקל תיבמופ תולעיפ צ"החא 6.00  
שדוקה יבתיכ דומיל צ"החא 8.00 יעיבר םוי
תויהל ךירצ דרפנב רבח לכ ,תדכולמ הליהק לכב .םיהולאה תחפשמ לש קלח איה הליהקה
ותונוילע תורמל .הבוט יכה המגודה היה ומצע חישמה ;םירחאל עונכו שיגר
בשחי ימ ובר םהש ןמזב וידימלת ילגר תא ץחרו ,'םלכל דבע'כ לעפ אוה ,תינחורה
.(24-27 .בכ סקול ;25-28 .כ יתמ ;14, 15 .גי ןנחוי) םהב לודגה

הליהקב ויהש ומכ 'םינקז'ל םוקמ ןיא ,שדוקה חור לש םיתפומה תונתמ לוטיב ירחא
חישמב םיחאה ,ןכל .(8 .גכ יתמ) "םכלכ םיחא םתאו ;חישמה םכבר אוה דחא יכ" ;המודקה
דמעמב בשחתהל ילב יטרפה םשב םמצעל םיארוקו ,'תוחא' וא 'חא'כ ינשל דחא םיסחייתמ
םיהולאה תא וריכה רשא םינימאמ דבכל םיכירצש רורב ,תאז םע .םהלש יתרבחה
ללגב םיינחור ירבדב רהמ ורבגתה רשא םירחא וא ,תובר םינש ךשמל יתימאה
יניעב הלאכ םינימאמ לש הצעל תסחוימ הבר תובישח .םיהולאה ירבדל םתובייחתה
םירחא םינימאמ לש הצעה תא ולבקי קר םה לבא .םיהולאה ירבד תובקעב תכלל םישקבמה
.םיהולאה ירבד לש תקיודמ הרזחה תאזש הדימב

םיצרמ רשא םיחאה ןכל .םיהולאה ירבד לע תססובמ תויהל תבייח הליהקב הארוהה
רתומ קר ,רכז םיהולאש ללגב .ומשב רבדל י"ע ,םיהולא תא םיפקתשמ םה הליהקה ךותב
רורב 34 .די א םייתנרוק .םיהולאה ירבדמ יבמופב הארוהה תדובע תא תושעל םיחאל
-15 .ב א סויתומיט ."רבדל תושר ןהל הנתנ-אל יכ הנקתשת תויסנכב םכישנ" :דואמ
םדאה תא הדמיל הוחש ללגב ;ןדע ןגב םיעוריאב תאזל הביסה רוקמ תא אצומ 11
ןמיס איה הוח ינפל םדאה ארב םיהולאש הדבועה .שיא דמלל השיאל רוסא תעכ ,אוטחל
תניחבמ השיאה תא ןווכל ךירצ שיאה ןכלו ,(3 .אי םייתנרוק) "שיאה השיאה שאר"ש
.ךפיהל אלו תינחור

-אל ףא דמלל השיאל תושר ןתונ ינניאו .הענכה-לכב םמוד דמלת השיאל" ,הז לכ ללגב
יכ התפנ אל םדאו .הוח וירחאו הנושארב רצונ םדא יכ .םודת אלא שיאה-לע אשנתהל
הנדמעת םא םינב התדלב עשות לבא .הרבע ידיל אובתו אישמה לוקל העמש השיאה
.(11-15 .ב א סויתומיט) "תועינצה-םע השודקבו הנומאב

םישנה דיקפת .םישנו םירבגל םינוש םידיקפת םירידגמ שדוקה יבתיכש ריהבמ הז
"ןהיתב-תא גיהנהלו ,םינב תדלל ,שיאל הנייהת תורעיצה" לשמל ,םימיוסמ םירקמב
תדובע ןכל .תיבה אוה ןהלש תינחורה תעפשה םוחתש תנייצמה ,(14 .ה א סויתומיט)
ןויווש לש תויטסינמוהה תוירואיתל ףירח דוגינב הז .םירבגל תראשנ תיבמופה
לוהינמ ,תוניחבה לכמ הלעבל ןויווש ןועטל הלוכי תירוסמ הריירק תשא ויפל ,ינימ
,תוחונ-יאל רבעוה רבכ םידלי תדלל .סקסינוי ידגב שובל דע החפשמה ביצקת
םלועב תישגיר תויפש לש המר וזיא לע רומשל ידכ ץוחנ רבדכ הז לע םילכתסמו
,יכ םא ,תאזה םלוע חורמ ומלעתי םייתימא םינימאמ .יכונאו ירמגל ירמוח רשא
.ןוזיא תרימשב ,דימתכ

.(25 .ה םייספא) ונתוא בהא חישמה ומכ התוא בוהאל לבא ,ותשאב תודרל לעבה לע אל

יפל ,תונידעב הילא סחייתהל תרמוא תאז) הנובתב ןהמע ובש םישנאה םתא ןכו"
קלח-שי ןהל-םג יכ דובכ הל-ונתו השאה הפר ילכ-יכ (םיהולאה ירבד לש ךתעד
.(7 .ג א סורטפ) "םייחה תלחנב

,27 ,28 .ג םייטלג) םישנ ןיבל םירבג ןיב ןויווש שי הליבטב ,םיינחור םיחנומב
השיאה שאר"ש רורבה ןויערה לע עיפשמ אל הז לבא .(11 .אי א םייתנרוקל הוושה
םגו החפשמה ךותב םג ,םיינחורו םיישעמ םיניינעב (3 .אי םייתנרוק) "שיאה
רשאכ שאר-יוסיכ תשבול הנימאמה השיא ,הז ןורקיע לש הרכה םיגדהל ידכ .הליהקב
וא עבוכב ןשאר תא תוסכמ םישנש השעמב תנווכתמ תאז .םיהולאה ירבד תא דמלמ חא
שגדומ םירבג ןיבו םישנ ןיב םידיקפתב לדבהה .תויליהקה תושיגפה לכב ףיעצ
ללפתת רשא השא-לכ" .(14, 15 .אי א םייתנרוק) םירבגו םישנ תורעש יוסיכ יפואב
הזב ןעי :(3 קוספ האר ,הלעב תרמוא תאז) השאר-תא איה הזבמ עורפ השארו ...
וא םסכהל השאל אוה ןויזב-םאו חלגתת הסכתת אל-םא השאה יכ .החלוגמ ומכ איה
ןמיסכ) םיכאלמה רובעב השאר-לע הפכ הל-תויהל תביח השאה ןכ-לע ... הסכתת חלגתהל
.(5, 6, 10 .אי א םייתנרוק) "(לעבה תטילש תחת איהש

ילב שאר אל אוה עורפ שארש הארמש ,"החלוגמ ומכ" תויהל הווש "עורפ" שאר
ילב .עדומב קפוסמ יוסיכ םע שאר לבא ,תורעש םע שאר קר אל אוה הסוכמ שאר ןכל .תורעש
וליאכ ךכ תושעל ;הלש יעבטה תורעש יוסיכ לע ךמתסהל הלוכי אל השיאה שאר יוסיכ
הז ;(7 .אי םייתנרוק) ושאר תא תוסכל רבגל רוסא .םיהולאה יניעב תורעש הל ןיא
.םיוסמ שאר יוסיכל לבא ,תורעשל סחייתמ אל

וא ,השאר תא תחלגתמ השיאש תודדובה םימעפ ,השדחה תירב ןמזב ביבסמש תוברתב
לש ותומ לע תלבאתמ איה םא וא ,תפאונ וא הנוזכ התלגנ איה םא ויה תחלוגמ השאר
.הלאשהב חישמה תרמוא תאז - הלעב

וניאטחש עדומב םיטילחמ ונחנא רשאכ .חישמה שיאהו ,הליהקה תא תגציימ השיאה
יוסיכב חוטבל .השאר תא תוסכל טילחהל הכירצ השיאה ךכ ,חישמב םיסוכמ ויהי
.חישמל דוגינב ונתוא העישות ונתקדצש חוטבל הווש הלש יעבטה תורעש
ףינצל רעשה הל ןתנ-יכ :הל אוה (םיהולאה י"ע ןתינ) ראפ" רתוי ךוראה רעשש ללגב
תא לדגל השיאה לע ,(15 .אי א םייתנרוק) "(תינוויה תזמור 'תיעבט תשובלת')
םילדבהב שמתשהל הכירצ השיאה .רבג ןיבל הניב לדבהה תא שיגדמש יפואב הרעש
.תדרפנה הדיקפת תא שיגדהל תונמדזהכ הבקנו רכז רעיש בוציעב

םירבד השעמלש גואדל םיכירצ ,שאר יוסיכו ךורא רעש םע השיא לש הלא םיניינעב
,(5 .ג א סורטפ האר) העונכו תינחור תוגהנתה תוחאל םא .דבלב ןיע תיארמ םשל הלא
,תוניחבה לכמ תאז תוענכ תוארהל חמשתו ,חישמל םינימאמה לככ םיחאל עינכת איה
,םיהולאה תווצמ לכ םע ומכ ,הלא תווצמל הביסה תא םיניבמ םא .שאר יוסיכ שובלל ללכ
.ןהל תונעיהל ןוצר-יא היהי אל זא

םידיקפת ינומהו ,םידליל תד ירועיש דמלל - הליהקב תויחאל הדובע דימת היהת
תוינחור תורגובמ םישנ .תואנובשח לשמל ,יבמופב דומיל םיללכ אל רשא םינוש
רשא םירמל הוושה ,3, 4 .ב סוטיט) תוריעצ תויחאל דומיל ירועיש תתל תולוכי
.(20 .וט תומש ,לארשי ישנ תא הליבוה

  Back
Home
Next