שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

הקיטילופ 11.2.2

תלשממש הדבועב ריכנש תרמוא םיהולאה תוכלמב הקזח הנומאו לע הנוכנ הנבה
תמאות אל תישונא הקיטילופב תוברעתה לכ ןכל .תומלש איבהל הלוכי אל תישונא
ינפל "םימיה תירחא"ב עורגה לא ערה ןמ רדרדי בצמהש אבינ עושי .תוכלמה תווקתל
רפשל תוסנל ןמז ותואבו וירבדב ןימאהל רשפא יא .(25-27 ;9-11 .אכ סקול) ובוש
םלועה בצמ תא
ירצונהש ןייצמ ינורמושה שיא לשמ .עייסל תויונכוס וא תישונא הקיטילופ י"ע
.(10 .ו םייטלג) תונמדזהה יפל םלכל בוטה תא תושעל - ביבסמ םלועל עייסל ךירצ

ובושל תופצלו םיינחור םייח תויחל ובייחתה םהש הארמ םינושארה םינימאמה תודע
ורזעש הדועת ןיא .םהל רשבל י"ע ביבסמש םלועל םתגאד תולגב רקיעב ,חישמה
.ביבסמש םלועה לש תויטילופו תוילכלכ ,תויתרבחה תויעבל

עבט תאיגשו ידוסיה ער תא ךירעהל ;(23 .י הימרי) "ודעצ-תא ןיכהו ךלה שיאל אל"
ןכל .םיהולאה םעל םיאתמ אל שונא תוגיהנמש הדבועב ריכהל לכונש תרמוא ישונאה
ימל ןתונו םישנאה תוכלמב טלוש ןוילעה" .הז לש הנוכנ הנבהל תיבקע אל העבצה
רבד לש ופוסב םיהולאה י"ע םחוכ תא םינתינ םדא יטילשל .(29 .ד לאינד) "הצריש
והשימ דגנ העבצהב ךורכ תויהל תרמוא תיטרקומד תכרעמב עיבצהל ;(1 .גי םיימור)
ךלמ רצאנדכובנל ץראה תא ןתנ םיהולאש ראותמ ךכ .טילש תויהל רחב םיהולא רשא
.(5, 6 .זכ הימרי) לבב

םיכירצ ,םהיטילש דיב םימואל ןתנ םיהולאש הדבועב םיריכמ ונחנאש ללגב
אלא ,הב םייח ונחנאש ץראה קוח יפל גוהנל ,םייתפומ םיחרזא תויהל דיפקהל
תויושרה ... תויושרה תלודגל ענכת שפנ-לכ" .חישמה תרותל דגנתמ הז ןכ םא
ונת ןכל ... סמה-תא םתא םימלשמ-ףא תאזל יכ ... ונמתנ םיהלא די-לע תואצמנה
.גי םיימור) "דובכה ול-רשאל דובכהו ... סמה ול-רשאל סמה םכתבוחכ שיא-לכל
.(1-7

םיסמ םרח וא תיטילופ האחמ לש הרוצב לוכיבכ םיירצונ ינוגריא לש תובייחתהה
רשא סורטפ תמגוד לבא .הלאה שודקה יבתיכ תונורקעב בשוחמה םלזלז תא תנייצמ
תייצל לכונש הארמ ,הלשממה י"ע ךכ תושעל רסאנ רשאכ חישמה תא רשבל ךישמה
עמש םיהלאה ינפל אוה ןוכנה" :חישמה יקוח תא םידגנתמ אל םה םא קרו ךא םדא יקוחל
.(28, 29 .ה ;17-20 .ד ש"העמ) "םתא וטפש םיהלאל עמשמ רתוי םכל


.תפסונ המגוד איה הבוח יאבצ תורשל עגונב עושיב םיחאה לש הדמעה

  Back
Home
Next