שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

םיאושינ 11.4

5.3 סרוקב ונד רבכ .לבטהל םידמועה םייושנ אל םידיחיה בצמ לוקיש י"ע הז קרפ ליחתנ
תואמגודה םע דחי ,םיקוספ המכ שי .דבלב ולבטנ רבכ רשא םינימאמל ןתחתהל ךרוצב
ראשיהל תורשפאה לע בושחל תוחפל םידיחי םידדועמ רשא ,םירחאו סולופ ,עושי לש
ב סויתומיטל הוושה ,32-38 ;7-9 .ז א םייתנרוק) ןודאה תדובעל ובייחתיש ידכ ךכ
א םייתנרוק) "אטוח ךניא השא חקת-יכ םגו" .(9 .ט תלהק ;11, 12, 29 .טי יתמ ;4 .ב
ןווכתה םהילאש םיאושינו ,(5 .ט א םייתנרוק) םייושנ ויה םיבר םיחילש .(28 .ז
לכב רקית תושיאה" .תוינחורו תויזיפ תובר תובוט תתל םידעוימ םיהולאה
אלא ,"ודבל םדאה תויה בוט-אל" .(4 .גי םירבע) "ללוחי-לא םכעוצי שרע (לש שומיש)ו
םיהולא ןכלו ,םיינחור םירבדל תובייחתה לש ההובג המר םע רדתסהל לוכי אוה ןכ םא
... הוהימ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ" ,ךכיפל .18-24 .ב תישארב) םיאושינ רצי
.(14 .טי ;22 .חי ילשמ) "תלכשמ השא הוהימ

ינפמ ךא .השאב עגי אלש םדאל בוט" :בצמה לש ןזואמ םוכיס 1, 2 .ז א םייתנרוקב
.(9 קוספל הוושה) "הלעב השא-לכל יהיו ,ותשא שיא-לכל יהת תונזה

.תונז איה םיאושינל ץוחמ תינימ הקושתל תורכמתהש איה הלא םיקוספ לש הכלשהה
ףואינ ,(ןיאושינ אלל ןימ יסחי םייקל) תונז דגנ השדחה תירבב תובר תורהזא שי
הנה .תוירסומ-יא לש תרחא הרוצ לכו (רחאל יושנ גוז-תב?ןב םע ןימ יסחי םייקל)
ב םייתנרוק ;8 .י ;9-18 .ו א םייתנרוק ;29 .א םיימור ;20 .וט ש"העמ :םהמ המכ קר
;7 הדוהי ;3 .ד א םיקינולסת ;5 .ג םיסולוק ;3 .ה םייספא ;19 .ה םייטלג ;21 .בי
.21 .ב ןוזח ;3 .ד א סורטפ

.תוריהבב עבוהה םיהולאה ןוצרב דורמל יניציר רבד ,תאזה תרזוח השגדה רואל
דוד ףואינ לשמל) םהמ םיבש םא ,תיעגר תושלח לש םיאטח חולסל חמשי םיהולאש דועב
תא רמא סולופ .העשרה איה רידס ןפואב תוירסומ-יא לש םייח תאצות ,(עבש-תב םע
-יכ רבכ יתרמאש ומכ ןהילע רמא רשא ןהמודו ... תונז ,ףואינ" :תופוכת םיתעל הז
הוושה) תונזה-ןמ וסונ" ןכל ,(19, 21 .ה םייטלג) "םיהלאה תוכלמ ולחני אל הלא ושע
אטח הנוזהו אוה ופוגל ץוחמ םדאה ותוא השעי-רשא אטח-לכ .(22 .ב ב סויתומיטל
.(18 .ו א םייתנרוק) "ופוג םצעב

ןיאושינ ינפל דחי תויחל תולוכי תוריעצ תוגוזש םלועה יבחרב לבוקמ טעמכ
העטומ םש הז תא ראתמה 'המכסה יאושינ' חנומה שומיש .םיאלמ ןימ יסחימ תונהלו
.ירמגל

םיאושינ תרדגהל תתל רוסא ;םיהולאה תרדגה יפל תויהל םיכירצ םיאושינה ןימאמל
,תאז לכב - םיאושינ יבגל םיהולאה תורהצה לע רבגתהל ביבסמש תוגונעתה םלוע י"ע
םיקלח השולש תוחפל שי ,שדוקה יבתיכ יפל ,םדא אלו הזה סחי תא רצי םיהולא
-:םיאושינל

זעוב לש םיאושינה תודע .רצק וליפא ,םיאושינה סקט לש הרוצ יהשזיא .1
תויהל ךירצ ;וב םילגלגתמש רבד אל םיאושינש הארמ ,13 .ד - 9 .ג תורב תורו
אשינ אוה רשאל ,הלכל םינימאמהו ןתחל המדנ חישמה .ןתחתהל לש תמיוסמ העש
-9 .טי ןוזח) תאז תא גוגחל ידכ "ותשאו השה תנותח" היהת .היינשה ותעפוהב
;(25-30 .ה םייספא) םינימאמהו חישמה לש הז תא םיגדמ ותשאו לעב ןיב סחיה .(7
ןיב הנותח תויהל ךירצ ךכ ,וניניב םיאושינ לש ןמז תדוקנ היהת רשאכ
אסכב ונתואו חישמה לש תודחאה םימיגדמה ,םהלש םיאושינה הליחתמ הב םינימאמה
.טפשמה

הז תונימא לש תינחור תפתושמ תירבב אובל ויה לארשיל םיהולאה יאושינ .2
.םינימאמ לש םיאושינ םע רבדה ותואו ,(8 .זט לאקזחי) הזל

;67 .דכ תישארב ;13 .אכ םירבד) םיאושינה תא םילשהל ידכ םייחרכה ןימ יסחי .3
ןימ יסחי המל ריבסמ 15, 16 .ו א םייתנרוק ,הז ללגב .(2 .אי א םיכלמ ;21 .טכ
םיהולאה ךיא איה ,םייזיפ םיחנומב ,ןימ יסחי תנווכ .ירסומ אל םיאושינל ץוחמ
,םיינמז םיסחיב "דחא רשב"כ רבחתהל .(24 .ב תישארב) ןיאושינ גוז רביח
םילשהל ידכ ןתוא ארב אוה .ונל ןתנ םיהולא רשא ונפוג לש הערל לוצינ
.םיאושינב רביח אוה רשא תא םייזיפ םיחנומב

ןכ םא אלא .אטחב םייח םה םיאושינ ינפל 'דחי םייח' רשא גוז-ינבש איה הנקסמה
.לבטהל םעט ןיא ,- תודרפיהל וא - ,םיאושינל םהיסחי תא ימשרל םיכפוה םה

לש גשומ ןיא ןב רשא תוחתפתמ תונידמב תומיוסמ תויוברתב תכובסת תויהל לוכי
ילב תובר םינש דחיב יח גוזש תויהל לוכי .םיליגר םישנאל הזוח וא םיאושינ סקט
יעצבמ הלא םירקמבש הלא תורוש בתוכ תעצה .םייושנכ םמצע תא םיאורו ,הלא םירבד
גוזה-ינבו םתוא םיתחהלו ,הליבטל םידמעומל בצמה תא ריבסהל םיכירצ הליבטה
תושר םע ןיאושינה תא םושרל ךירצ זא .ןיאושינ תמכסה לש ספוט והשזיא
.רהמ רתויש המכ יחרזאה
,(13-15 .ז א םייתנרוק) םתוא ובזעי אל ,לבטנ אל רשא גוז-תב?ןב םע ,םילבטנה
הנומא םהל שיש םהלש םייח ךרד י"ע תוארהל ךכבו ,םתוא בוהאל ץמאתהל םיכירצו
בצמבש הלא דדועמ 1-6 .ג א סורטפ .תד ופילחה םתס אלשו יתימאה םיהולאב תיתימא
.הבושתל גוזה-תב?ןב איבהל הבוט ךרד תויהל לוכי הזש הזכ

ומא-תאו ויבא-תא שיא-בזעי ןכ-לע" :םיהולאה תרהצהב ומלגתה םיאושינה תונורקע
ןיבו לעב ןיב תודחא לע קבאיהל .(24 .ב תישארב) "דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו
םע תודחאל םיקסופ יתליבה וניצמאמל ליבקמ תוירשפא תוניחב רתויש המכמ ותשא
םיחילצמ ונחנא רתויש המכ .ונעבט תויכונאו יסיסבה אטח לע רבגתהל י"ע ,חישמה
.ונסחי היהי אלמו חמש רתויש המכ ,הזב

ההובגה המר םע דדומתהל תלוכי-יא לש ,ןולשכו אטח לש ישממ םלועב םייח ונחנא לבא
ןקתה .חישמה לשו םיהולא לש הבהאה תמגודבו שדוקה יבתיכב ונינפל רשא השודק לש
ךשמל המלש תודחאב דחיב תויחל תחא השיאו דחא שיא לש אוה 24 .ב תישארבב םלשומה
.םייחה לכ

.םירחא לש םייחבו םהייחב הז ןקתב דומעל השק םימעפלש לבקל םיבייח םינימאמה
ילוא ;םהל תויהל תבייח רשא תישפנה תודחא תא דבאלו בירל םילוכי םהישנו םילעב
,ותליבט ינפל ,םישנ המכ לעבל ילוא ;תיזיפ תניחבמ םיאושינה תא םילשהל רשפא-יא
,וישנ םע ראשיהל בייח אוה הז הרקמב .תרתומ םישנ יוביר הב תוברתב יח אוה םא
הרוסמ תוקבדו הדהא ישגר לש תנמוימ תבורעת ,סולופ חילשה .רתוי תחקל אל לבא
:המאתה-יא לש םיינוציק םירקמב תירשפא תודרפיהש עיצה ,םיהולאה תונורקעל
-11 .ז א םייתנרוק) "שיא אלב בשת ונממ שרפת שרפ-םאו :הלעבמ השא שרפת-אל"
.(10

ןורקיעל דגנתמ אלש רתוי ךומנ ןקת לבקל בוט ןוצר םא הז םלשומ ןקת תרהצה
םייתברוקב סולופ תעצה .שדוקה יבתיכל ינייפוא ,(הנוכנ אל תונזש לשמל) יסיסב
השא שקבת-לא תרטפנ-םא ... " :27, 28 .ז א םייתנרוקב תאזל המוד 10-11 .ז א
דגנ עדומב םישוריג לבא ."אטח ךניא השא חתק-יכ םגו .(דיחי ראשיהל תרמוא תאז)
רשב' םתוא רביח םיהולאש הזב ריכהל םיכירצ ותשאו לעבו ,םיהולאה תונורקע
:דואמ םירורב חישמה ירבד .לעופל םיישעמ םיניינע איצוהל השק םא וליפא ,"דחא

ויבא -תא שיא-בזעי ןכ-לע .םיהלא םתא השע הבקנו רכז האירבה תישארמ לבא"
שיגדמ) אופא ןכ-םאו :דחא רשבל םהינש ויהיו .ותשאב קבדו ומא-תאו
י"ע) םדא ונדירפי אל םיהלא רבח-רשא תא .דחא רשב-םא יכ םינש דוע םניא (עושי
השיא בזעת יכ השאו .הילע אוה ףאנ תרחא חקלו ותשא-תא חלשמה ... (םישוריג
.(6-12 .י סוקרמ) "איה תפאנ רחא שיא החקלו

תוקושתל תורכמתה תא קידצהל תיחמומ רשבה תבשחמ ,ןימ יסחי לש הז חטשב
חוכ תא ואצמי םיתפמ םיבצמב םמצע תא םיאצמנה . ענכשמ יד ןפואב תויעבטה
.הז קרפב םיטטוצמה םיקוספ לע תורזוח תובשחממ קרו ךא דגנתהל ידכ ינחורה
לכב .תויקוח תויעבט תוקושתכ תויבסלו תוילאוסקסומוה קידצהל םישפחמה שי
.םיהולאה יניעב בועית תוררועמ הלא תויליעפש קפס ןיא ,תאז

םיהולאה תנווכ ;תוילאוסקסומוהה אטח תא ףסוח 24 .ב תישארב לש יסיסבה ןורקיע
,רחא שיא אלו ,השיאה תא רצי םיהולא .הזל הז םיקבודו םינתחתמ השיאו שיאש איה
תאז .בושו בוש שדוקה יבתיכב םיעישרנ םירבג ןיב ןימ יסחי .םדאה דגנכ רזע
רורב ןפואב רמא סולופ חילשה ;(טי ,חי תישארב) םודס תדמשהל תוביסה תחא התיה
.א םיימור) ותוכלמל הסינכ ענמיו ,םיהולאה םעז תא איבי הלא תויליעפב ךישמהלש
.(9, 10 .ו א םייתנרוק ;18-32

ונל העיגמ אלש השגרהה תא ונל תתל הכירצ אל הלא םירבדב ונקסעתה םעפש הדבועה
.לק םילהת) הבהאב םיחלסנה והדבכיש ידכ החילסה שי םיהולא םע .םיהולאמ הרזע דוע
םינפל הלאכו" :הבושת ילעב םיעושעש ירענ הברה יד ויה סותנרוקב הליהקב .(4
ןודאה םשב (לבטהל י"ע) םתקדצה לבא םתשדוק לבא (הליבטב) םתצחור לבא םכתצקמ ויה
.(9-11 .ו א םייתנרוק) "עושי

ונילע רוסאל ןגוה אל םיהולאש המשאה םצעב ינשה ןימל הכישמ חוכ ןיאש הנולתה
אל םיהולא לבא .ידמ קזח התפמ םרוג םע ונתוא ארבשו ,תוילאוסקסומוה תושעל
.(13 .י א םייתנרוק) החירב ךרד תתל ילב תאשל ונתלוכי לעמ ונתוא תוסנל חיני
והשימ ךיא הארמש הדוקנל עיגהל רשפא רשבה תוזח לכ לש תינוציק תורכמתהב
םימיוסמ םיימיכ ירמוח תחקל ילב תויחל לוכי אל ןמוקרנ וא טסילוהוכלא ,ךכ .תמאב
רוזחל יופיר תרזעבו ,ולש םייח תפקשה תא תונשל בייח אוה לבא ;רידס ןפואב
.אירב םייח ךרדל

םה םא לבא ;הזב םהל רוזעי םיהולא .ךילהת ותוא רובעל םיכירצ םילאוסקסומוה
לארשיל השעש המ יפל םתיא השעי םיהולא ,םהלש תויעבטה תוקושתל רכמתהל םיכישממ
:רבעב

ןכרדכ שימשתה-תא ופילחה םהישנ-יכ השוב תואתל םיהלאה םנתנ תאז רובעב"
הזב הז ומחיו הכרדכ השאה שימשת-תא ובזע םירכזה-םג ןכו .ןכרדכ אלשב
םצעב םהל יוארה םתבושמ רכש וחקיו רכז-םע רכז הבעות ושעיו םתקושתב
.(26, 27 .א םיימור) "םפוג

לש עפש םע דחי ,סדייא יבגל האובנ תאזש תוארל םילוכי אל דיזמב םירוויעה קר
.תעכ רצוק ונלש תחשומה םלועה רשא תורחא תוינימ תולחמ

  Back
Home
Next