שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

אובמ 11.1

רתוי ןימאנש המכ .םיהולאה תוכלמב םלועה ייחל תחטבומ הווקת ונל תנתונ הליבט
.תמיוסמ תוירחא ונל היהתש ונל רורב רתויש המכ ,תאז הווקת ןוחטיב תא ךירענו
עבט תלבקל הווקתה תא לביקש והשימל םאתהב רשא םייח תויחל ביבס תבבותסמ תאז
לכמ ותמלשה י"ע (12 .ג ןוזח) תמאב ומשב קלחתהלו ,(4 .א ב סורטפ) םיהולאה
.תוניחבה

תוערה תוואת תבילצ לש םייחל םיביוחמ ונחנא הליבט ירחאש 10.3 סרוקב ונרבסה
םעט ןיא זא ,הז תא תושעל םינכומ אל ונחנא םא .(6 .ו םיימור) תועיבקב ונעבט לש
רשא םישדחה םייחה לש תוירחאה תא לבקל ןכומ דמעומה םא קר לבטהל רשפא .ונתליבטל
.ןכ-ירחא םיאב

תעמשמב חישמה םע םימקו הלא םייעבטו םינשיה םייחה ךרדל םיתמ ונחנא הליבטב
ןימיל םש בשי רשא הלעמל רשא תא ושקב ,(הליבטב) חישמה-םע םתמק-םא ןכל" .תלאשומ
... ותתומת ןכ-לע ... תמ-יכ .ץראב רשא-תא אל םכבבל הגהי הלעמל רשא תא .םיהולאה
ונחנא הליבט ירחא .(1-5 .ג םיסולוק) "עצב ירחא תוטנו ... האמוטהו ,תונזה-תא
םירבד בושחל ,םיהולא לש תימימש הייאר-תיווזמ םירבד תוארל לש םייחל םיבייחתמ
לע רבגתהל תונתפאשל תינרמוחה ונתונתפאש תא ףילחהל .(םיינחור) םיימימש
.םיהולאה תוכלמל סנכיהל ךכו רשבה לש ונתייטנ

.רידס אל ןפואב םיהולאל תונתייצ יפלכ תובהלתה תוארהל איה ישונאה עבט תייטנ
רשא" רמוא אוה ,םיהולאה יטפשמ יבגל .הז ינפמ ריהזמ םיהולא תובורק םיתעל
,םיהולאה תווצמל םיעדומ ונחנא םא .(21 .כ לאקזחי) "םהב יחו םדאה םתוא השעי
.ןהל תונתייצ לש םייח תויחל םיבייחתמ ונחנא ,הליבטב ןהל תייצל םיליחתמו

  Back
Home
Next