שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

םחלה תעיצב 11.3.5

םחל עצבל חישמה תווצמל עובק תונתייצ ,שדוקה יבתיכ תאירקו תוליפת םע דחי
חישמה ןוצר .(19 .בכ סקול) "ינורכזל ושע תאז" .ינויח רבד וחבז רכזל ןיי תותשלו
ןייו םחל םתיא בוש קלחתי עושי רשאכ ,"אובי יכ דע" תאז ושעי םינימאמהש
.(16-18 .בכ סקול ;26 .אי א םייתנרוק)

א םייתנרוק) ומד תא ןייהו ,בלצה לע בירקה רשא חישמה לש ופוג תא גציימ םחלה
,(42 ,46 .ב ש"העמ) תובורק םיתעל הז תא ושע םינושארה םינימאמה .(23-27 .אי
אוה רשא תא השענ ,תמאב חישמה תא בוהאנ םא .(7 .כ ש"העמ) עובשב םעפ הארנכ
יפל וחבז תא רוכזל הצרנ ,ותיא ישיא רשק ונל שי םא .(11-14 .וט ןנחוי) הווצ
םיוסמ ןמז קרפ .גישה רשא הלודגה העושיה ןורכזב ונמצע תא דדועל ךכבו ,ותשקב
תועמשמ רסחל וניתונויסינ תא ךופהת בלצה לע וירוסיי לע הטקש הבשחמ לש
.חישמה לש הלאל האוושהב

סקטה .ךכמ האצותכ הרקי ףוסיכ םוש ,ןורכיז סקט רקיעב אוה ןייו םחל סקט
תאז .(7, 8 .ה א םייתנרוק ;15 .בכ סקול) השמ תרות די תחת חספה גחל ךרע-הווש
םיב השמ דיב השע םיהולא רשא םיירצממ הלודגה העושיה תא ריכזהל תועצמא התיה
לע הרשפוא רשא ,עושי דיב אטחמ ונתעושי תא ונל ריכזמ ןייהו םחל סקט .ףוס
רבד תויהל הכירצ תאזה הווצמ תא רומשל .הליבטב הילא ונרבחתה רשאו בלצה
.יעבטה וננוצרמ תשועל הצרנש

תא בוש ישממ השעי ,ונתעושיל עגונה לכ השעמל ,יזיפ ןפואב ןייהו םחלה תא תחקל
רשפא יא םא .אירב ינחור בצמ לש ןמיס עובשב םעפ םחל עצבל .וניפלכ חישמה תבהא
ףא תויהל ךירצ אל .דבל הז תא תושעל ךירצ זא םירחא םינימאמ םע הז תא תושעל
ןייו םחל לש יאלמ לע רומשל ץמאתהל ךירצ .תאז הווצמ תא רומשל אל תקדצומ הביס
םהל ןתינ אל םיינוציק םירקמב הלא םירבד רוסחמב וליפא לבא ,סקטה ליבשב ונתיא
"ןפגה תבונת"ב שמתשה עושי .ירשפא ךרד לכב חישמה תא ריכזהל ונממ ענמיהל
.םודא םיבנע ןייב שמתשנ ןכלו ,(18 .בכ סקול)

ףתתשהל .השיא וא שיאל לודג יכה דובכ וחבזו חישמה ירוסיי לש םילמסה תא תחקל
הזה םחלה-תא ולכאתש תע-לכב יכ" ,םשה לוליחל טעמכ הווש םלוה אל בל תמושת םע םהב
םחלה-ןמ לכאיש ימ ןכל ... ונינודא תומ-תא וריכזת רכזה תאזה סוכה-תא ותשתו
.אי א םייתנרוק) "ומדלו ונינודא ףוגל םשאי יוארכ אלש ןודאה סוכמ התשי-וא הזה
תוקספהו תוערפה ילב ןמזבו םוקמב ןייו םחל סקט תא להנל ךירצ ןכל .(26 ,27
וא הניש רדחב ,ברעב רחואמ וא םדקומ רקובב שוגפל הזב ךורכ ילוא .תובשחמל
-ןחבמ לש העונכ חורב) זאו ושפנ-תא שיאה ןחבי" :רמאנ דוע .רחא םיאתמ םוקמ
לע זכרתהל םיכירצ ןכל .(28 .אי א םייתנרוק) "סוכה-ןמ התשיו םחלה-ןמ לכאי (ימצע
תא םיחקולש ינפל ,ותבילצ לש הרושבה דועית לע טבמ ףיעהל י"ע ילוא ,חישמה חבז
.חישמה ינפמ וננופצמ תא ןחבנ קפס אלל יוארכ הז תא השענ םא .םילמסה

:ןלהלכ םחלה תעיצב סקטל םיאתמ רדס

ללגב וללהל ;ורבדל וניניע חקפיש ;השיגפה לע םיהולאה תכרב שקבל - הליפת .1
.םימיוסמ םירחא םיניינע דעב ללפתהל םגו ,חישמה ונבב היולגכ דחוימב ,ותבהא

".Bible Companion" - ב טרופמכ םויה רדס יפל שדוקה יבתיכב אורקל .2

דומיל - (exhortation) הבוטל החכות אורקל וא ,םהמ דומללו םירועישה לע בושחל .3
ןורכיז - השיגפה תרטמל ונתוא ליבומ רשא םיארקנה םיקרפה לש שדוקה יבתיכ
.חישמה

.23-29 .אי א םייתנרוק אורקל .4

.ימצע-ןחבמל טקשו רצק ןמז קרפ .5

.םחלה דעב הליפת .6

.ונממ הנטק הכיתח לכאלו םחלה תא עצבל .7

.ןייה דעב הליפת .8

.ןיי תמיגל תחקל .9

.םוכיס תליפת .10

.העשמ רתוי תצק סקטה ןמז ךשמ

  Back
Home
Next