שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

הרושבה תאירק 11.3.3

תויהל איה יתימאה םיהולאה תעדמ תואב רשא רתויב תולודגה תונויסינה תחא
,םיהולאה םע ישיאה רשקמ ןוצר עבש ךכ-לכ תויהל רשפא .תינחור תניחבמ םייכונאל
חינזנש ,וניתוינחורו ונלש ישיאה שדוקה יבתיכ דומילב עוקש ךכ-לכ תויהל
רבד .ביבסמ םלועה םעו ונלש םינימאמה ירבח םע - םירחא םע הלא םירבדב קלחתהל
.טיק םילהת) ךשוחב קילדמ רשא רנ וא רואל המדנ ,וב רשא הנוכנה הרושבו םיהולאה
גיצמ לבא ,ילדל תחתמ ותוא םש הזכ רוא םע דחא ףאש ןייצ עושי .(18 .ד ילשמ ;105
"םלועה רוא" ,חישמב םכתלבטה ללגב "םלועה רוא םתא" .(15 .ה יתמ) הווארל הז תא
.חישמה ךישמה ,"רתסהל לכות אל רהה-לע תבשי ריע" .(12 .ח ןנחוי ;14 .ה יתמ)

הרורב היהת 'ונתשודק' ,םיניבמ ונחנא רשא הנוכנה הרושב יפל םייח היחנ םא
םגו ,תוכלמה תווקת '-ל ונדרפיה'ש הדבועה תא ריתסהל לכונ אל .ונביבס םישנאל
.םלועה לש םכרד'-מ ונדרפיה'ש

תוחיש ךופהל :םתיא םישגפנש הלא לכ םע תונידעב תמאה לש ונתעד תא קלחל הצרנ
םישלו םירוביח ץיפהל ;תורחא תוייסנכ לש םירבח םע תוארוה לע רבדל ;םיינחור םירבדל
בוט אל .ונרוא תא ריאהל לכונ םב םיכרד הלא לכ ;תימוקמה תרשקתה יעצמאב תועדומ
תוירחא שי ונלוכל ;םירחא םינימאמל םידע תויהל הדובעה תא ריאשהל לכונש בושחל
תוצובקל האוושהב הרושבה תאירקל םילודג םינוגריא ןיא חישמב םיחאל .תישיא
.ישיאה וננובשח לע רקיעב ,לוכי והשמ השוע דרפנב דחא לכ .תורחא

ונתנומא תא ריבסהל י"ע איה הרושבה תאירק לש תוחלצומ יכה תוטישה תחא
םיכירצ םינימאמ אל רשא גוז-ינב םע הלא .םתיא רשקב ונחנאש הלאלו ונתחפשמל
וא םתוא ץוחלל ןוכנ אל ,םעפ הז תא ונישעש ירחאש תורמל ,םתנומא תא םהל ריבסהל
דיעהל ונתבוח .חוכב הבושתב ןיינועמ אל םיהולא .ףוס ילב ןיינעה לע רבדל ךישמהל
לאקזחי) דיעהל הלודג תוירחא ונל שי .האצותה לדוגל הגאד ידמ רתוי ילב תמאה לע
דחאהו דחאה ףסאנו הדשב ויהי םינש" ונייחב רוזחי חישמה רשאכ ;(17-21 .ג
הדובעב ונירבח וא ונתחפשמ םע ונרביד אל םא תמאב רזומ .(36 .זי סקול) "בזעי
.הרקי הז רשאכ ,ונינודא לש היינשה ותעפוה לע

  Back
Home
Next