שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

תורבחתה 11.5

הלמה .םיפתושמ םירבד לש בצמ תראתמ "תורבחתה"ל תמגרותמה תינוויה הלמה
םיסנמו םיעדוי ונחנאש ללגב .'רשקתהל' וא 'רבחל' לש ןויערל רושק 'תורבחתה'
ותוא םישועש הלא לכ םע דחי ,ותיא תורבחתה ונל שי ,םיהולאה יכרד תא תושעל
:םירחא םע תורבחתהה יפלכ ונתוירחאה תא חינזהל לק ."חישמב" תויהל י"ע רבדה
.(16 .גי םירבע) "(תורבחתה תרמוא תאז) םינויבאל תתלו דסח למגל וחכשת-לא"
אוה ונתורבחתה סיסב ןכל ;"הרושבה-לא םכתורבחתה" לע רבדמ 5 .א םייפליפ
םייתימא םינימאמ ןיב תורבחתהה ןכל .תיתימאה הרושבה תא תוללכ רשא תוארוהב
תאז תורבחתה ללגב .םירחא םינוגריא וא תורחא תוייסנכב רשאמ לודג רתוי הברה
,םידדוב םינימאמב םירקבמו ינשה םע דחא תויהל ידכ םילודג םיקחרמ םיעסונ םה
"חורה תורבחתה" לע רבדמ סולופ .רשפא םאה ןופלטבו ראודב שמתשהל םיכירצו
תפתושמה ונתכילה לע תססובמ רשא תורבחתהה תרמוא תאז ,(1 .ב םייפליפ)
.שדוקה יבתיכב יולג רשאכ ,םיהולאה שפנ?חורב

םינימאמה .דחיב םחלה תעיצב איה ונתורבחתה לש תולודג יכה תועבהה תחא
-לעו םחלה תעיצב-לעו תורבחתהה-לעו םיחילשה תרות-לע םידקש ויה" םינושארה
.(47-42 .ב ש"העמ) "בבל םתבו הליגב ... תיבב תיבב םחלה-תא ועצביו ... הליפתה
ונתוא רושקי דחיב םהב קלחתהל ,ונתווקת לש יזכרמה ריצ תא םיגציימ הלא םילמס
רשא םחלהו חישמה םד תורבחתה איה אלה םיכרבמ ונחנא רשא הכרבה סוכ" ."בבל םתב"
דחא ףוג-םג ןכל אוה דחא םחל-יכ ?חישמה ףוג תורבחתה אוה אלה םיעצב ונחנא
17 .י םייתנרוק) חישמה תרמוא תאז ,"דחא םחלב קלח ונלכל רשאב םיברה ונחנא
םיקיפמ רשא הלא לכ םע חישמה חבז לש םילמסב קלחתהל םיביוחמ ונחנא ןכל .(16,
ירחא ,יוארכ חישמב םילבטנה קר ."דחא םחלב קלח ונלכל" רשא ,ותדובעמ תלעות
רואב םתוא גיצהל הווש הלאמ ץוח םירחא םע קלחתהלו ,הזכ בצמב םה ,תמאה תנבה
.געלנ

ןעמל" םירחא םע םימלועה ייח לש הרושבה תא קלחתה אוה ךיא ומצעל ריכזה ןנחוי
.א א ןנחוי) "חישמה עושי ונב-םעו באה-םע איה ונתורבחתהו םתא-םג ונל ורבחתת
תאזו ,תיתימאה הרושבה לש תפתושמ הנבה לע תססובמ תורבחתהש הארמ הז .(2, 3
המכ .תישיא המרב עושיו םיהולא םע םגו ,םירחא םינימאמ םע תורבחתהל ונתוא האיבמ
,תואטחה ונתויטנ לע םירבגתמ ,ונייח לע הרושבה תא םילח ונחנאש רתויש
םע ונתורבחתה היהת הקומע רתויש המכ ,םיהולאה ירבד תנבהב רתוי םימדקתמ
.חישמהו םיהולא

לש תפתושמ המכסה לע קר היולת אל םירחא םינימאמו חישמה ,םיהולא םע ונתורבחתה
םאתהב תויהל הכירצ ונייח חרוא ."תחא הנומא"ה תוללכ רשא תמאה תוארוה
ונל-שי יכ רמאנ-םא .וב ןיא ךשח-לכו אוה רוא םיהלאה" .םב םיעבוהה תונורקעל
ךלנ רואב-םא ךא .תמא הנניא ונתלעפו םיבזכ וננה ךשחב ךלהתנו ומע תורבחתה
ןנחוי) "אטח-לכמ ונרהטי ונב חישמה עושי-םדו דחי ונרבחתנ הנה רואב אוה רשאכ
.(5-7 .א א

לש רואל יבמופבו תויבקעב תדגנתמ רשא םייח חרואל תסחייתמ "ךשחב ךלהתהל"
ידמ תושלח יאטחל תסחייתמ אל תאז ;(18 .ד ילשמ ;105 .טיק םילהת) םיהולאה ירבד
-תא םיעתמ וננה אטח ונב-ןיא יכ רמאנ-םא" ,דיגהל ךישממ אבה קוספ יכ ,םעפ
.ה םייספא ;21 .ג ;17 .זי ןנחוי - םיהולאה ירבד תרמוא תאז) תמאהו וניתשפנ
.(8 .א א ןנחוי) "ונב ןיא (13

וא ,תוארוהב זוחאל ליחתמ ןימאמ רשאכ תרמגנ תורבחתהש הזמ רורב תויהל ךירצ
ופתתשת-לא" :שדוקה יבתיכב תורורבה תוארוהל םאתהב אל רשא ,םייח חרוא תויחל
ךירצ .(11 .ה םייספא) "םתוא וחיכות חכיה-םא יכ ירפ ושעי-אל רשא ךשחה ישעמ-םע
השה ירחא ךלה רשא בוטה העור לש המגודה יפל םתוא ריזחהל ידכ ץמאמ לכ תושעל
הער תוגהנתהב וא רקשה תארוהב םישקעתמ תוחא וא חאה םא .(1-7 .וט סקול) דובאה
.(15-17 .חי יתמ) רבכ הרק רשא תורבחתהה תקספה ימשרל ךופהל יחרכה זא ,דואמ
לש ןותיעב העדומ םימשו ,הליהקה לש םיארחא םירבח םע ןויאר י"ע השענ הז השעמל
םירורב םירקמב קר הז ךילהת ליעפהל רתומש ידמ רתוי שיגדהל השק .חישמב םיחאה
ןיא טעמכש חוטב תויהל םיכירצ .תינחור אל םייח חרואב ךישמהל וא רקש תארוה לש
תקספהש ,שדוקה יבתיכ לש תוסיסב תוארוהמ הייטס ללגב ,וניניב ףתושמ רבד
.תיחרכה תורבחתהה

ויהת-לא" :14-18 .ו םייתברוקב אצמנ תורבחתהל עגונב םירורב יכה םיקוספה דחא
הז-יאו לועה-םע הקדצל שי תופתוש הז-יא יכ הנומא ירסח-םע רז לוע יכשמ
רואל תורבחתה
ןכ-לע ... ןימאמ ונניאש-םע ןימאמה קלח המ וא לעילב-םע המכסה הז-יאו ,ךשחה-םע
םתאו באל םכל יתייהו ,םכתא ץבקא ינאו ועגת-לא אמטו יי-םאנ ורבהו םכותמ ואצ
."תואבצ יי-םאנ תונבלו םינבל יל-ויהת

םע םירבחתמ אל ונחנאש המל םיריבסמ הלא םיקוספ .רוא אוה םיהולאה רבדש וניארה
תא םיעדוי אלש הלא םע םינתחתמ אל ונחנא המל ;רקש תוארוה תודמלמ רשא תוייסנכ
תא ונל היהת םלועה ןמ ונתודרפיה ללגב .םלועה יחרוא ןמ קחרתהל םיכירצו ,תמאה
םירחא לש םלועה יבחרב החפשמ לש קלח ,תמאב ויתונבו וינב תויהל םיהדמה דובכה
תרמוא תאז ,"דחא ףוג" קר שי .ונלש תויחאו םיחא - תיתחפשמ הברק ותוא םהל רשא
- תחא הווקתב םיזחואה לע תססובמ רשא ,(23 .א םייספא) תחא תיתימא הייסנכ קר
תא תללכ רשא תוארוה לש הרדיס תרמוא תאז ,"תחא הנומא"ו תחא הליבט ,דחא םיהולא
ונא ,ךשוחה םע תורבחתה ןיא רואלש ללגב .(4-6 .ד םייספא) תיתימאה הנומאה
.ךשוחל רבחתהל רחבנ םא ךשוחב תויהל ונמצע לע םידעימ

םיאור ונחנא זא ,שדוקה יבתיכב הלגנה תמאה תוארוה לש תכרעמה לכ תא ךירענ םא
.םיטסיאיתאמ רתוי םיהולא םע תורבחתה ןיא רקש תוארוהב םינימאמלש

ךרד-יצח בצמ ןיאש תעכ רורב ךל היהי ,תונדפקב הלא םידומיל ירחא תבקע םא
םיאצמנ ונחנא .ול ץוחמ וא ,הלבטה י"ע חישמב ונחנא .םיהולא םע וניתוסחייתהב
םיאצמנ ונחנא וא ,ישעמ ונתונתייצו תויתימאה תוארוה לש ונתנבה ללגב רואב
.ךשוחב

אל ונחנא .םיהולאה יפלכ תוירחא לש תמיוסמ המר ונל תנתונ הלא םירבד לש ונתעד
.ונתבוגתל הפצמ םיהולא .םלועב םישנאה בור ומכ םוי םוי ייח םייח וא םירפרפתמ
.תונוכנ תוטלחה לבקתש םיצור ויה םייתימאה םינימאמה לכו עושי ןודאה ,אוה םג
רשא םיהולא לש הרקמב וליפא - ךל רוזעל םינכומ ונחנאו חישמה ,םיהולאש המכ לבא
לש הטלחה לע היולת ךתעושי רבד לש ופוסב - ונדעב תומל ודיחי תא ונב תא ןתנ
.ךל העצוה רשא הלודגה הווקתב זוחאל ךבוט ןוצר

  Back
Home
Next