שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

םלועה תוואת 11.2.3

תורוצ ןנכית םלועה ,דיתעל תיתואיצמ הווקתו םיהולא םע יתימא רשק רסוח ללגב
הלאמ קחרתהל םיכירצ תינחור שפנ חתפל םישפחמ רשא םישנא .האנה שופיח לש תובר
םייטלג) "רשבה-ןמ ךפה חורהו חורה-ןמ ךפה הואתמ רשבה" .רשבה תואת תא םישפחמש
ענכיהל יקוח ןפואב לכונש בושחל רשפא יא ,הזה יסיסבה דוגינ ללגב .(17 .ה
םיניעה תואתו רשבה תואת" ביבס רדוסמ םלועה .חורה ירחא תכלל ןועטל םגו רשבל
בקעי) "םיהלאל ביוא היהי םלועה בהוא תויהל ץפחה" .(16 .ב א ןנחוי) "ןוהה תואגו
תויהל הווש ,םייח תמכוח לש םיטרשב תופצל ,םייח תמכוח לש םירבח םע תויהל .(4 .ד
הלא םייחב םלועה תא םיבהואש הלא םע דחי ,רהמ ודבאי םלועה תוואת ."םלועה בהוא"
תויה ,(5 .ב ב סורטפ) ינשה ואובב דמשות "םיעשרה רוד" .(15-17 .ב א ןנחוי)
םיכירצ ,תאז הדמשהמ םלעתהל הצרנ םא .(19 .ה א ןנחוי) "אוה ערב םלועה-לכ"ש
.(4 .חי ןוזח ;16 .זי ןנחוי) "םלועה-ןמ" אל תויהל


םימס תחקל ,ןושיע :ףוגה תואירב ןובשח לע םה רשבה תחנ ימרוגה םלועה יכרד בור
ונל ךיישה לכ השעמל ,ונפסכ ,תיזיפה ונתואירב .הז לש תואמגוד םה תורכשו
אלא ,וננוצר יפל הלא םירבדב שמתשהל םיישפוח אל ונחנא ןכל .םיהולאל ךייש
לע ןובשחו ןיד תתל לאשינ ונחנא .ונל ןתנ םיהולאש המ לש ןכוסכ לועפל םיכירצ
תורכשו ןושיע ומכ םילגרה .(12-26 .טי סקול) טפשמה אסכב הלא םירבד לש ונלוהינ
םיהלא חורו םתא םיהלא לכיה יכ םתעדי אלה" .ונתואירבו ונפסכ לש הערל לוצינ םה
אוה םכפוג ... ותוא תיחשי םיהלאה ,םיהלא לכיה-תא תיחשי רשא שיאו ?םכברקב ןכש
ןכ-לע םתינקנ ריחמב יכ ... םתא םכמצעל-אל יכ ... םכברקב ןכושה שדוקה חור לכיה
ןוכנ אל שומיש ןכל .(19, 20 .ו ;16, 17 .ג א םייתנרוק) "םכפוגב םיהלאה-תא ודבכ
.רתויב יניצר רבד ןושיע ומכ םילגרה י"ע ףוגה לש

השק זא ,הבושת ינפל ורצונ רבכ הלא םילגרה םאש הדבועב ריכהל ךירצ לבא
יניצר ץמאמ תושעלו ,הלא םילגרה לש הערב םיריכמש יופצ .רצק חווטל םהמ רטפתהל
םיהולאה רבד תרזעב רתויו רתוי םייחה יצחל םע דדומתהל םיכירצ .םתוא רוצעל
.הפרמ לש יהשלכ תישונא הרוצ י"ע אלו ,הליפתו

  Back
Home
Next