שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

םיישעמ םינימאמ ייח 11.3

שדוקה יבתיכ דומיל 11.3.1

אלו חורה י"ע םיכרדומ םייח תויחל ,"השודקל ...ירפ" תושעל םיכירצ הליבט ירחא
י"ע קר ינחור ירפ תושעל לכונ .(16, 25 .ה םייטלג ;1 .ח ;22 .ו םיימור) רשבה
חורה י"ע םיכילומ ונאש וניאר .(7, 8 .וט ןנחוי) ונברקב רשא םיהולאה רבד
.ורבדב םיהולאה חורש ןבומב
שדוקה יבתיכ דומילו האירק י"ע הזה רבדל בורק תויהל םיכירצ ונייח ךשמל
.ליגר ןפואב

ךילהת .לבטהל ןכלו ,הליבטל ךרוצה תא םיניבמש איה רבדה לש בשחתמ דומיל תאצות
איה הליבט ;ךשמיהל בייח ונייח תא ןווכלו וניתולועפ לע עיפשהל רבדל תתל לש הז
תואיקב לש הלודג הנכס שי .םיהולאה ירבדל תונתייצ לש םייחב ןושארה דעצ קר
רבדה וב בצמל םורגל הלוכי רשא ,הרושבה לש םיסיסבה תונורקעו שדוקה יבתיכב
.(2 חפסנ האר) ונילע םיעיפשמ אל םהו םילמ םיארוק ונחנא :ונילע עיפשמ אל רבכ
הטיבאו יניע-לג" :שדוקה יבתיכ תאירק ינפל הרצק הליפת ללפתהל בוט הז ללגב
.(18 .טיק םילהת) "ךתרותמ תואלפנ

תיעבטה ונתקושתו ,הזב ונתולת ,ןכא - ימוי ונתוא ןיזהל ךירצ םיהולאה רבד
יקחמ :"ליגר לכואל יביטקניטסניאה ןובאיתמ לודג רתוי תויהל הכירצ ,הזל
יהיו םלכאו ךירבד ואצמנ" :הימרי ךכל המודב .(12 .גכ בויא) "ויפ-ירמא יתנפצ
תאירקל םוי לכ ןמז תחקל ןכל .(16 .וט הימרי) "יבבל תחמשלו ןוששל יל ךירבד
יבתיכ דומיל .םוי םוי ייח לש ונתנוכתמ ךותב ןיקתהל ינויח רבד שדוקה יבתיכ
ךוליהב ונתוא ליחתהל בייח רקובב ןושאר רבד תופוצר תוקד 30 ךשמל שדוקה
ענמיהל ידכ .טפשמה םויב בהזב םלקשמל הווש הנומא ירצוי םילגרה .ןוכנה ינחור
םיחאה ,ונתוא םיכשומש שדוקה יבתיכ לש הלא םיקלח קר אורקל תיעבטה הייטנמ
גישהל רשפאש) "The Bible Companion" תארקנה ,האירק תינכות וחתיפ חישמב
תא םיארוקש האצות םע ,םויב םיקרפ המכ םיארוק הז ךירדמ יפל .(ל"ומהמ םניחב
לבקנ ,םוי םוי םיקרפה תא ארקנשכ .דחא םעפ ך"נתהו הנשב םיימעפ השדחה תירב
שי ,שגפינש םעפ לכב .םיקרפ םתוא םיארוק םירחא םינימאמ יפלאש הדבועהמ דודיע
.ונתוחיש לש סיסבה םה הנורחאל ונארק רשא םיקרפה ;ידימ רשק

  Back
Home
Next