שדוקה יבתיכ תודוסי
חפסנ
| שדוקה יבתיכ תמא דומילל וניתשיג :2 | שדוקה יבתיכ לש תוסיסבה תורות םוכיס :1
םיהולאה קדצ :4 | חישמה ובוש תבריק :3

שדוקה יבתיכ לש תוסיסבה תוארוה םוכיס :1 חפסנ

םיהולאה .1
םיהולא םשב ארקנה ישיא תושי שי 1.1
םיימשב יפיצפס םוקימ ול רשא 1.2
,תינפוג ,תישממ תושי םע 1.3
.םיאשונ ונחנא ומלצ רשא 1.4
ויחילש םה םיכאלמה 1.5
,אוטחל םילוכי אל רשא 1.6
.םיהולאה עבטב םיקלחתמ רשאו 1.7
.תינפוג הרוצב תושי - תושי לש תחא הרוצ קר לע םידמלמ שדוקה יבתיכב 1.8
.תינפוג הרוצב םימייק םיכאלמהו םיהולאה

םיהולאה חור .2
,ותעידו ,ותמשנ ,וחוכל תסחייתמ םיהולאה חור 2.1
רבד לכ השוע אוה הידי לע 2.2
.םוקמ לכב תחכונ רשאו 2.3
תומיוסמ תורטמ גישהל ידכ וב תשמתשמו הזה חוכל תסחייתמ שדוקה חור 2.4
.תואילפמה חור תונתמ ולביק םישנא ,רבעב םינוש םינמזב 2.5
,וישכע ולטוב הלא 2.6
.וירבדב ונל יולג תעכ םיהולאה חוכ 2.7
.םנוצר דגנ םיינחור תויהל םישנאל חירכמ אל םיהולאה חוכ 2.8
.שדוקה חורב םיבותכ ויה (השדחה תירבו ך"נת) םתומלשב שדוקה יבתיכ 2.9
.םיהולאה םע ונסחיב הדיחיה ונתוכמס םה שדוקה יבתיכ 2.10

םיהולאה תוחטבה .3
.םיידוהיה תובאל תוחטבהה לש הרוצב רבעב ורשבתה 3.1
אטחה תעפשה תחתמ רשא ,םיקידצהו חישמל סחייתמ 15 .ג תישארבב השיאה ערז 3.2
.שחנה ערז ידי לע ןאכ גצוימה
.םלועל דמשוי אל ץראה תכל בכוכ ,םיהולאה תוחטבה םויקב 3.3
;חישמה היה דודו םהרבא ערז 3.4
,הליבטו הנומא ידי לע חישמב תויהל םילוכי ונחנא 3.5
.םייתימאה םינימאמ םע רשק שי הלאה תוחטבהלש ךכ 3.6

תוומו םיהולא .4
,אוטחל הטונ התומת-ןב םדאה ,ועבטמ 4.1
.םדאה אטח תאצותכ רוראו 4.2
.הזה ישונא עבט היה חישמל 4.3
.ונתוישיא וא וניתובשחמל ,ונפוגל ,'ונל' תסחייתמ שפנה 4.4
.ונתייטנו ונתמשנ?ונלש םייח חוכל תסחייתמ חורה 4.5
.ףוג ילב חורכ םייקתהל לוכי אל דחא ףא 4.6
.הרכה רסוח לש בצמ אוה תוומ 4.7
.תיתימאה תרושב תא ועדיש הלא לש קר תינפוג המוקת היהת חישמה לש ובושב 4.8
.םיהולאה רבד לש ונתכרעהו ונתעד היהי טפשמה סיסב 4.9
.טפשמה אסכב תשחרתי האלמה תוומלא תלבק 4.10
.יחצנ תוומ היהת םייארחאה םיעשר תשינע 4.11
.רבקל תסחייתמ 'לואש' הלמה 4.12
.םיעשופ םגו תלוספ ופרשנ וב םילשוריל ץוחמ םוקמ היה 'םוניהג' 4.13

םיהולאה תוכלמ .5
.רבעב םיהולאה תוכלמ ויה לארשי ינב 5.1
,חישמה לש ובושב שדחמ דסווית לבא ,הלטוב תאז תעכ 5.2
.םיהולא םשב חישמה ידי לע טלשית רשא ,םלועה יבחרב תוכלמ לש הרוצב 5.3
לכמ םייתימאה םינימאמ ,('םוינלימ'ה וא) תאז תוכלמ לש הנושארה הנש ףלאב 5.4
.חישמה ובושב םייח רשא התומת-ינב ךמע לע וטלשי תורודה
.יטילופ ןפואב וישכע תדסונ אל תוכלמה ,ןכל 5.5
.ונישעמ ידי לע אלו ,ונתנומא ידי לע ונעשונ דסחב 5.6

ערהו םיהולא .6
.'ןרקש' וא 'ןישלמ' אוה 'סולובאיד' תינוויה הלמ ןבומ 6.1
,'ביוא' וא 'בירי' אוה 'ןטש' הלמה ןבומ 6.2
.םיערו םיבוט םישנאל סחייתהל לוכיו 6.3
.רשבו אטחל סחייתהל םילוכי ןטשהו ןישלמה הלאשהב 6.4
.הטושפכ היח היה ןדע ןגב שחנה 6.5
ןפואב קר אלו וטושפכ תישארב רפסב הליפנהו האירבה רואית תא ןיבהל ךירצ 6.6
.ילמס
.םימייק אל אטחה תוחוכ וא תודובא תוחור ,תואטוח תוחור ומכ 'םידש' 6.7
.תולחמ יופירל ימוקמ יוטיבכ הז תא ןיבהל רשפא ,"םידש שרגמ" חישמה רשאכ 6.8
.אטוח ךאלמל סחייתמ אל 'רפיצול' 6.9
.ויכרדל תדגנתמש תושי ףא םע וחוכב קלחתמ אל אוה ;המצוע-בר םיהולא 6.10
'ער לזמ' תאצותמ אלו רבד לש ופוסב םיהולאמ םיאב םינימאמה ייחב תונויסינ 6.11
.ןישלמ םשב תארקנה האטוח תושי וא

חישמה עושי .7
רשא הארוה איה ,ירצונה םלועב םיבר לע תלבוקמה ,'שדוקה שוליש' תארוה 7.1
.םידמלמ אל שדוקה יבתיכ
,םירמ תלותבמ דלונ חישמה 7.2
.ישונא עבטב הליגר השיא התיה רשא 7.3
,שונא עבט היה עושיל 7.4
,אטח ילב ,םלשומ יפוא ול היה םנמוא 7.5
תמלשומ תאטח רותב תמ עושי ;אוטחל אל עושי תא ץליא אל םיהולאש תורמל 7.6
.ישפוחה ונוצרמ
.בלצה לע ותומ ירחא םקוה עושי 7.7
;ותדיל ינפל יזיפ ןפואב םייקתה אל עושי 7.8
.תישארמ םיהולא לש הרטמ?העידב היה אוהש תורמל 7.9
וניאטח דעב חבזכ תמ עושי 7.10
.ודעב םגו ונדעב העושיב תוכזל ידכ 7.11
,ונלש גציימכ תמ עושי 7.12
.ירצונה םלועב םיבר םינימאמ ומכ ףילחמכ אלו 7.13
,חישמה תוומ ידי לע הלטוב השמ תרות 7.14
.תבשה ללוכ ,וישכע התוא רומשל םיביוחמ אל ונחנא ןכל 7.15

הליבט .8
;העושיל הווקת ןיא ,הליבט ילב 8.1
,םהרבא תוחטבהב קלחתהל ונל תורשפאמ הליבטהו הנומאה 8.2
.םיאטח תחילסל איה הליבטהו 8.3
ירמגל םימל תחתמ תויהל הכירצ הליבט 8.4
.הרושבה תא ןיבמש רגובמ לש 8.5
.יוארכ ,בוש לבטהל םיכירצ תיתימאה תרושב לש האלמ הנבה ילב םילבטנה 8.6
.הליבטל ףקות תתל ידכ הצוחנ תיתימאה הרושב לש הנבה 8.7

חישמב םייחה .9
,םלועה לש םיאטוח יכרדמ דרפיהל ריבס ןפואב ץמאתהל ךירצ ןימאמ ,הליבט ירחא 9.1
.חישמה לש תונייפוא תונוכת חתפלו 9.2
,םיהולאה תווצמ תא רפהל ונתוא תוליבומ רשא תוואתו תועוצקמב תופתתשה 9.3
.םייתימא םינימאמ ייחל המיאתמ אל ,תזרפומ תורכשו תומילאב שומיש לשמל
.ירשפא םוקמ לכבו והשיתמ ,הזל הז רבחתהלו שגפיהל םיביוחמ םילבטנ םינימאמ 9.4
.חישמה חבז-רכזל ןייו םחל סקט תא רומשל םיביוחמ םילבטנ םינימאמ 9.5
.לבטנ ןימאמל תוצוחנ תועובק שדוקה יבתיכ תואירקו תוליפת 9.6
תויחל םיסנמו תונוכנה תוארוהב םינימאמ רשא הלאל קר רבחתמ לבטנ ןימאמ 9.7
.ריבס ןפואב ןהיפל
ףוגל תורבחתהב תויהל םיקיספמ ,תמאה תא תושעל וא ןימאהל םיקיספמש יתמ ןכל 9.8
.םייתימאה םינימאמה

שומישב התיה רשא תימשר 'תחאה הנומא לש הרהצה' ל"ומהמ לבקל רשפא :.ב.נ
.הנש 100 - ל לעמ

  Back
Home
Next