שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

השודק 11.2

לש תחא איה הז קוספ לש תשלושמה השגדהה .(3 .ו היעשי) "הוהי שודק שודק שודק"
- 'תודרפיה' םצעב תרמוא 'השודק' .םיהולאה תשודק תא םישיגדמ רשא םיבר םיקוספ
תכלל םילאשנ ונחנא .םישודק םירבדל תודרפיה םגו םישודק אל םירבדמ תודרפיה
-לכב םישדק ויה-םא יכ" ןכל .(1 .ה םייספא) ולש םינטקה םינבכ ,"םיהולאה ךרדב"
שדק יכ םישדק םתייהו בותכ ןכ-לע יכ .םכתא ארק רשא אוה שודק רשאכ םכיכרד
.(44 .אי ארקיו ;15 ,16 .א א סורטפ) "ינא

ירחא .(6 .טי תומש) "שודק יוג" ארקנ ,ףוס םי תליבט ךרד םירצממ םתאצב לארשי
.(9 .א ב סויתומיט) "השודק האירק" םילבקמ םג ינחורה לארשי ירבח ,ונתליבט
.(עקרו 19 ,22 .ו םיימור) "שדקתהל הקדצה תדובעל" ונארקנ ונחנא הליבט ירחא

הלא לכ לש ידוסי ןיינע ךכ ,םיהולאה תושי םצע לש יחרכה קלח איה השודקש ללגב
םירבע) "ותשדקב קלח ונל" היהי ,הז תא השענ םא ."םיהולאה ךרדב" תכלל םיסנמש
"ןודאה תא ... הארי-אל" ןימאמה ,הלא םייחב השודק ילב ןכל .(4 .א ב סורטפ ;10 .בי
וילא סחייתהלו ללכב םיהולא תא תוארל לוכי אל אוהש תרמוא תאז - (14 .י םירבע)
.הלא םייחב השודק םיגדה אל אוה םא ,תוכלמב תישיא המרב

ול ןיא רשא ביבסמ םלועה ןמ דרפיהל םיכירצש תרמוא תאזכ הלודג הווקת לבקל
'תודרפיה'ה ןכל .םיהולאה עבט קוליח לש חצנ ייחל תודרפיהל י"ע ,תאזכ הווקת
הלעמ לש האירקל ונתודרפיה ללגב ;וניניעב הייפכ רבד תויהל הכירצ אל ונלש
תטילש תחת רשא ,םלועה ירבדמ םידרפנ שיגרנש יעבט תויהל ךירצ ,תאזה הווקתו
.רשבה ירקיע

המל רוקחנ 11.3 סרוקב זאו ,םהמ דרפיהל םיכירצש םירבד המכ תעכ לוקשנ
.םייטקרפ םיחנומב ונדרפיה

  Back
Home
Next