שדוקה יבתיכ תודוסי
חישמב םייח :11 סרוק
| הליפת | שדוקה יבתיכ דומיל | םלועה תוואת | הקיטילופ | חוכב שומיש | השודק | אובמ
תולאש | תורבחתה | םיאושינ | םחלה תעיצב | הליהקב םייח חרוא | הרושבה תאירק

חוכב שומיש 11.2.1

אורקל רשפאש 6.1 סרוקב וניאר .אטחה תטילש תחת רשא םלועב םייח ונחנא
.יכ"נתה 'ןטשה' ,רשבה תוואת ביבס םינגרואמש ללגב 'ןטשה' םשב תוישונא תולשממל
םיארנ שחנה ערזו אטח ,רצק חווטלש אוה הנשנו רזוחה שדוקה יבתיכ רסמ
.רבד לש ופוסב קדצוי השיאה ערז ,םינוש םיכרדב ינמז לבס ירחאש תורמל ,חצנל
;17 .בי םיימור ;39 .ה יתמ) "ערל וממוקתת-לא" ,םידקפומ םינימאמה הז ללגב
.(9 .ג א סורטפ ;15 .ה א םיקינולסת

,6 .ג סומע ;7 .המ היעשי) םיהולאה י"ע םרגנו השרוה רבד לש ופוסב ערהש וניאר
ונל רמא עושי הז ללגב .םיהולאב םחליהל הווש ערל םמוקתהל ןכל .(6.1 סרוקל הוושה
-תא םג ול-הטה תינמיה יחלה-לע ךתוא הכמה" :יזיפ ןפואב ערה תוחוכל דגנתהל אל
40 .ה יתמ) "ליעמה-תא םג ול-ןת ךתנתכ-תא תחקלו ךמע בירל ץפחי רשאו .תרחאה
.(6 .נ היעשי) ... םיכמל יתתנ יוג" :הז תא םיגדה חישמה .(39,

הז תא תושעל .ןימאמל דגנתמ רשא םלוע תולועפ םע ןידל עובתל םירשוק חישמה ירבד
הקזח הנומא םע דחא ףא י"ע השענ אל הזו ,ערל תוממוקתה לש תיסאלק המגוד
-המלשא רמאת-לא" .(19 .בי םיימור) "יי רמא םלשו םקנ יל" תרמואה םיחולאה תחטבהב
רעג סולופ הז ללגב .(35 .בל םירבדל הוושה ,22 .כ ילשמ) "ךל עשיו הוהיל הוק ער
.(1-6 .ו א םייתנרוק) םינימאמ-אל ינפל םיחא םע םיחא וברש ללגב םייתנרוקב

םכב שיה" :הלאה םייח לש קדצ-יאל ךכ לכ גואדל םיכירצ אל ,הלודגה ונתווקת רואל
יכ םתעדי אלה ... םיעשרה ינפל וניד-רבד איבהל דיזי והער-םע ובירב רשא שיא
לע ,ןידל םירחא עובתל ןכל .(1, 2 .ו א םייתנרוק) "?םלועה-תא ונידי םישדקה
.יתימאה ןימאמה תעד לע תולעהל ןיא ,םישוריג יכילה וא עקרק ךוסכס

תוישונא תולשממ ,םיער םישנאב ךומתל (םימיוסמ םירקמב) םגו ,ערה תוחוכ אכדל ידכ
יאדכ ןכלו ,ערל תוממוקתה לש תודסוממ תורוצ הלא .הרטשמהו אבצה תוחוכב םישמתשמ
תאז .(52 .וכ יתמ) "ודבאי ברחב ברח יזחוא-לכ" .ןהל ףרטצי אל יתימאה ןימאמהש
םלצב יכ ךפשי ומד םדאב (הנווכב) םדאה םד ךפש" :םודק יהולא רקיע לש הרזחה
דגנ תומילא איה םישנא דגנ תומילא לכ ןכל .(6 .ט תישארב) "םדאה-תא השע םיהלא
.הז תא הווצ םיהולא ןכ םא אלא ,םיהולא

וביטיה םכיללקמ-תא וכרב ,םכיביא-תא ובהא" :ונל רמאנ םירצונה תרות יפל
תוחוכ .(27 .ו סקול ;44 .ה יתמ) "םכיפדרו םכיביאכמ דעב וללפתהו םכיאנשל
יתימאה ןימאמה םכלו הלא תונורקעל רישי דוגינב םילעופ הרטשמהו םיניוזמה
וא הלא םינוגריאב דובעל ,תומילאל רישי רשק אלל וליפא .םתיא רשק לכמ קחרתי
תללכ רשא הקוסעת לכ תמאב ;הארנה יפכ יוצר אל ,םתיא הרושק הקוסעתב תוברועמ
ןכל .םיהולאה תווצמל תייצל ןופצמ שפוח ונממ תלזוג ,תאזכ תושרל םינומא עבשיהל
יכ םא ,איהש הרוצ לכב הרטשמב תורשו המחלמ ינברס ויה דימת םייתימא םינימאמ
.םיחרזאה תבוטל ימואל רבשמ לש ןמזב הפולח הקוסעתב קוסעל םינכומ דימת

  Back
Home
Next