שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

תולאש :10 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?הליבט ילב עשוהל לכונ .1
ןכ
אל

?'הליבט' הלמה תנווכ המ .2
תוביוחמ
היזה
הנומא
םימל תחתמ הליבט

?3-5 .ו םיימור יפל הליבטה תנווכ המ .3

?לבטהל יתמ .4
הבושתו הרושבה דומיל ירחא
ןטק קוניתכ
שדוקה יבתיכב תוניינעתה ירחא
הייסנכ לא ףרטצהל הצרנ רשאכ

?ונלבטנ המל .5
ונתוא הלבט רשא הייסנכל
םיהולאה רבדל
חישמל
שדוקה חורל

?הליבט ירחא הרקי המ .6
םהרבא ערז לש קלח היהנ
בוש אוטחנ אל
דימתל ונעשונ
וחלסנ וניאטח

?ונתוא עישוהל הלוכי הדבל הליבט םאה .7
ןכ
אל

?הליבט ירחא םיתפומה תונתמ תא לבקנ םאה .8
ןכ
אל


  Back
Home
Next