שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

תולאש :2 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?"חור" הלמה לש הנוכנה הנווכ המ .1
חוכ
שודק
המשנ
רפע

?שדוקה חור איה המ .2
שיא
חוכ
םיהולאה חוכ
שדוקה שוליש לש קלח

?שדוקה יבתיכ ובתכנ ךיא .3
םתונויער תא ובתכ םישנא
םיהולאה תנווכ התיה ובשחש המ ובתכ םה
םאשנ רשא שדוקה חורב ובתכ םישנא
אל םירחא םיקלחו חורה לש םימיוסמ םיקלח

?חורה תונתמ ונתינ תואבה תוביס ןמ הביס וזיא בקע .4
תרבודמה הרושבה תאירקב ךומתל
הנושארה הייסנכה תא חתפל
םיקידצ תויהל םישנא חירכהל
תוישיא תויעב ינפמ םיחילשה לע ןגהל

?םיהולאה תמא תא דומלל רשפא ופיאמ .5
וניתובשחממ קלחו שדוקה יבתיכמ קלח
שדוקה יבתיכ תאירקמ ץוח תורישי ונילא תרבדמ שדוקה חור
דבלב שדוקה יבתיכמ
םייתדו םירמכמ

הנושארה האמב חורה תונתמ המכל םש ןת .6

?םויה ןתוא לבקל רשפא םאה ?ולטוב ןה יתמ .7

?םויה ונייחב שדוקה חור לועפל הלוכי ךיא .8


   Back
Home
Back