שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

תונתמה לוטיב 2.4

םלועה תא ךופהל ידכ םינימאמל שומישב בוש ויהי תואילפמה םיהולאה חור תונתמ
םלועה תוחוכ" תוארקנ תונתמה ןכל .עושי לש ובוש ירחא םיהולאה תוכלמל הזה
חורה תונתמ לש הלודג הכיפש לע ג קרפב בתכ לאוי איבנה .(4 ,5 .ו םירבע) "אבה
לש ובוש ירחא םינימאמל ונתניי הלא תונתמש הדבועה .לארשי לש ותבושת ירחא
םייניע םע יחישמ לכל יכ דחוימב - דחא ףאל תונתמ ןיא עגרכש החכוה איה עושי
.(3 ףיעס האר) ברקתמ ןודאה לש ובוש םלועה יעוריאלו שדוקה יבתיכל תוחקפ

האמב תונתמה תפוקת ןיב ולטובי תונתמהש תורמוא שדוקה יבתיכב תורורב תואובנ
:חישמה לש ובוש ןיבו הנושארה

ונעדיש אוה תצק-יכ ,לטבת תעדהו הנילכת תונשלהו הנלטבת הנה תואובנה"
-10 .גי א םייתנרוק) "תצקה רבעת רובע זא םימתה אובכו ,ונאבנש אוה תצקו
.תוינמז ןה תונתמה ןכל .(8

זא יכ ,חישמה לש ובושב תויהל לוכי אל תאז ."םימתה אובכ" ולטובי חורה תונתמ
אלל בצמל תנווכתמ אלו ,"אלמ וא םלש" תרמוא "םימת" הלמה .שדחמ תונתמה ונתניי
.אטח

תנתמ ללגב םינושארה םינימאמל היהש (תצק) יקלח עדי םוקמב אובי הזה םלשה רבדה
יבתיכ .םיהולאה חור ירבד רבדל תרשפאמש הנתמה איה האובנש רוכז .האובנה
.הלא םירבד לש הבותכה הדועת םה שדוקה

םילמ המכ עמש אוה .םויה לש השדחה תירבמ קלח קר היה הנושארה האמב עצוממה ןימאמל
וייח לש םיקרפ ישאר עדי אוה ,םייטקרפ םירבד יבגל הליהקה ינקז יפמ האובנ לש
הדועתשכ .סולופ לש תורגיא םיינש וא דחא לש האירקה תא עמש ילואו עושי לש
םלשה רבדה .האובנה תונתמל ךרוצ היה אל רבכ ,רוזחמב עינתו המלש התיה הבותכה
:השדחה תירב התיה ,חורה תונתמ תורש תא ףילחה רשא

,קדצב רסילו רשילו חיכוהלו תרוהל ליעומ-םג םיהלא חורב בתכנ בותכה-לכ יכ"
.(16 ,17 .ג ב סויתומיט) "(םלש) םימת םיהלאה שיא היהי-רשא ןעמל

םיהולא חור לש "בותכה לכ"ש עגרב ."בותכה לכ" אוה םלש וא םימת השוע רשא רבדה
.תונתמה ולטובו "םימתה אב" זא בתכנ היה

:ץבשת לש ןורחאה קלחכ וישכע הפי םיאתמ 8-14 .ד םייספא

יכ דע ,חישמה ףוג ןינבל ... םדאל תונתמ ןתיו ... (המיימש) םורמל (עושי) הלעו"
םידלי דוע היהנ אלו ... םלש דחא שיאכ םיהלאה תעדו הנומאה תודחאל ונלכ עיגנ
."דומלה חור לכב םיפדנו םישרגנ

16 ,17 .ג ב סויתומיט .םימת וא םלש שיאל עיגהש דע ונתינ הנושארה האמה תונתמ
שיא"ש דמלמ םג 28 .א םיסלוק ."בותכה לכ" תכרדה לבקמה "םימת םיהלאה שיא"ש רמוא
תויהל תקדצומ הביס ןיא םימלש שדוקה יבתיכש עגרב .םיהלאה ירבדל הבוגתמ אב "םלש
קר שי .תונוש תוייסנכ י"ע םיעצומה םינוש םידומיל לש לודג רפסמ לע עתפומ
בותכש ןוויכמו (דחיב השדחה תירב תאו ך"נתה תא םיללוכה) דחא שדוק יבתיכ
תודחא" תא ויפד דומיל די לע אוצמל לכונ ,(17 .זי ןנחוי) "אוה תמא ךרבד"
תלבקל ועיגה םייתימא םיחישמ .13 .ד םייספאב תרכזומה הדיחיה הנומאה ,"הנומאה
ירבד - "םימתה" לש האצותכ "םימת" ,םימלש םה תאזה הלמה ןבומב .הדיחיה הנומאה
.םימלשהו םיבותכה םיהלא

,תינחור תודליל חורה תונתמל ךרוצה הוושמה 14 .ד םייספאל בל םיש בגא ךרד
.11 .גי א םייתנרוקב םיבותכ םימוד םירבד .ולטבת תואילפמה תונתמש האובנ יבגלו
ארוק תומדקתה .תינחור תורגב לש ןמיס אל חורה תונתמה תולעבמ ןיינע תושעל
הלא תורוש
יוליג תומלשב חומשל ,םיבותכה םיהולא ירבד לש רתוי הקומע הכרעה תויהל הכירצ
.העונצ תונטייצל עיגהלו וירבד י"ע ונרובע םיהולאה

םויה חורה תולעב תונעט
םהל שיש םיבשוחה הלא לש תורזוחה תונעט יבגל תודוקנ המכ ריהבהל ךירצ ףוסבל
- :וישכע תואילפמה תונתמ

,הלהל ,הלהל ,הלהל" ומכ ,בושו בוש םילילצ םתוא לע רוזחל הטונ "תונושלב רבדל" -
הפש םיעמוששכ .הליגר הפש לש ריבחת אל הזש ןבומכ ."... ושי ,ושי ,המש ,המש
אל הז לבא .םילימה םגדהב רבודמ המ לע ןיבהל רשפא ללכ ךרדב ,תרכומ אל תיזעול
תא תונבל ליעומ אל הזש שיגדמ הז ןכלו יחכונה "תונושל"ב רוביד תא ןייפאמ
.הנושארה האמב תונתמה תרטמל דוגינב ,הליהקה ירבח

הוולמ הז ןכלו "עשונ" תויהל ןמיס אוה תונושלב רבדלש םינעוטה םיטמזירכ שי -
תונושארה תוליהק רואית יבגל םייניצר םיישקב תלקתנ תאז הנעט .הבושת לעב לכ
היה דחא לכ אל .םינוש ףוגה ירביאל םימוד חורה תונתמ םע הירבח הב דחא ףוגכ
םייתנרוק .תופשה תנתמ לשמל ,תונוש תונתמ ויה םינוש םירבחל ןכלו לגר וא עורז
:הז תא ריהבמ ,17; 27-30 ,בי א

ףוג ןכא ... ?חירה היא עמש היהי ולכ םאו עמשה היא ןיע היהי ולכ ףוגה םא"
םיחילשל הנושאר להקב םיהלאה םש םהמו ,וקלח יפל דחא-לכ וירבאו םתא חישמה
םירזעו תואפרה תונתמ-ףא תורובג ןתיו םידמלמל תילשילשו םיאיבנל תינשו
ישע םלכה ?םידמלמ םלכ וא ?םיאיבנ םלכ םא ?םיחילש םלכה .תונשל ינימו םיגיהנמו
"?תונשל ישרפמ םלכה ?תונשלב םירבדמ םלכה ?תואפר תונתמ םלכלה ?תורובג

:קרפב םדוק קלחב םג עבצומ הז

,אוהה חורה יפכ תעדה רובד רחאלו המכחה רובד חורה ידי-לע ול-ןתנ דחאה יכ"
לעפל רחאלו ,אוהה חורב תואפרה תונתמ רחאלו אוהה חורב הנומאה רחאל
רחאלו תונשל ינימ רחאלו תוחורה ןיב ןיחבהל רחאלו האובנ רחאלו תורובג
.ונוצרכ שיא שיאל קלחמה דחאה חורה לעפ הלא לכו :תונשל רואב
םיבר-יכ ףא אוהה ףוגה ירבא-לכו הברה םירבא וב-שיו דחא אוה ףוגה רשאכ יכ
.(8-12 .בי א םייתנרוק) "חישמה םג ןכ דחא ףוג םלכ םה

.תאז השגדהמ םלעתל רוסא

ןורמושב הבושתל םיבר איבה סופליפש תאזו םיטמזירכה תנעטל היעב דוע שי
ואב ןכירחא .חורה תונתמ תא ולבק אל לבא הרושבה תא וניבהש ירחא םימב ולבטיו
תא וכמסיו ... שדקה חור תא ולבקי רשא םדעב וללפתיו המש ודריו" ןנחויו סורטפ
םיחילשה ידי תוכימסב יכ ןועמש תוארב יהיו ... שדקה חור תא ולבקיו םהילע םהידי
י"ע קר התיה חורה תונתמ תרבעהש ירשפא .(4-18 .ח ש"העמ) "שדקה חור ןתנ
.םיינרדומה םינעוט לצא תופוכת םיתעל םישוע אל רשא רבד ,םידי תכימס

שיש הארמ תאז .עשונ תויהל החכוה ןיא תונושלב רבדלש םירמוא םירחא םיטמזירכ
ץראב היהת םיהולאה תוכלמש םירמואה םנשי .םינוש םיטמזירכ ןיב םילודג םילדבה
תרמוא שדוקה חורש םינעוט םילותק םיטמזירכ .םיימשב תוכלמהש םירמוא םירחאו
םהל תרמוא שדוקה חורש םינעוט םירחא םיטמזירכ .רויפיפאבו םירמב דוגסל םהל
תונירטקוד תא תונגלו (טסיירקיטנא) חישמה רצכ רויפיפאה תא עיקוהל
-לא" וכרדוי "שדקה חור" רשא טילקרפה ילעבש שרופמב רמא עושי םלוא .תוילותקה
לכ-תא םכדמלי אוה ... טילקרפה ... רבד ינולאשת אל אוהה םויב ... תמאה-לכ
.(13, 23 .זט; 26 .די ןנחוי) "םכל יתדגה רשא לכ-תא םכריכזיו

הארמ ערק ונשיש הדבועה - טילקרפה ילעב ןיב תוסיסבה תורותב ערק תויהל רוסא
הלא םינעוט לש תטלובה תלוכי-יאה .טילקרפה תולעב םינעוטה תוניצרב תחקל ןיאש
י"ע המלש תעדו תמאה-לכ-לא םיכרדומ אל םהש הארמ ארקמה תניחבמ םתנומא תא קידצהל
.טילקרפה

הנתמ .תיארקמה הדועתל םיאתמ אל תונושלב רובידב הרושקה הלודגה תובישחה -
ףוסב איה 28-30 .בי א םייתנרוקבו 11 .ד םייספאב חורה תמישרב העיפומ אל תאז
.ב ש"העמ) תופשה תנתמ שומיש לש השדחה תירבב םירקמ השולש קר שי םצעב .המישרה
.(6 .טי ;46 .י ;4

םיינרדומ םיטמזירכ םירצונ י"ע תוגשומה םיתפומ תושעלו תופשב רוביד תונעט
רבדה .םיהולאה חור תלועפ לע הז קרפב ונגציהש ברה עדימ דגנ לקשיהל תוכירצ
אלש אוה רקיעה
לכ .שדוקה חור תונתמ לש האצות תאזש תויהל לוכי אל ,םינעוט הלא םישנא המ בושח
םיארקמה םיקומינל הבושת תתלו תיב תדובע תושעל ךירצ חורה תונתמ תולעב ןעוטה
.ןאכ ונגצהש

תונושלב רבדלו תיקלח האופר לש םירקמ שי המל רבסהל תופצל ריבס תאז לכב
.(םירוברב לש ןבומב)

םג .1%מ תוחפ תוכרעה המכ יפל - חומה לש ןטק קלחב קר םישמתשמ םישנאש עודי
תישפנ תוננוכתה ךרד ןכל .ףוגה לע יזיפ ןפואב תלטשהל טעמכ לוכי חומהש עודי
לש בצמב .ףרשיהל אלו שא לע תכלל םילוכי םהו ףורשל לוכי אל שאש םינימאמ םידניהה
םע תויזיפ תובוגת גישהלו חומה יאת לש רתוי הובג זוחאב שמתשהל רשפא יוריג
רע אל לייח ברקה תושגרתהבש ירשפא .תוליגר תויווחל ץוחמ רשא ונפוג לעו
.ןכמ רחאל תועש המכ דע ודי תדיבאל

ירשפא יטמזירכ גיהנמ תעפשהבו תמיוסמ הקיסוממ יוריגו תיתד הנומא יאנתב
םינעטנה "םיתפומ"ה .תוישונאה תוליגר תונויסינ םוחתל ץוחמ תויווח תורוקש
תותד לש ילמרונל רבעמ תויווח ומכ קוידב ןפוד יאצוי םה םויה םירצונ י"ע
שי םימלסומה לצאו םירוברב לש גוס ותוא ונשי‹ וד‹וו ןחלופב ןכל ;תורחא
איה הנושארה האמב חורה תונתמ תובישח לבא .םירצונה לש הלאל םימוד "םיתפומ"
הדבועה .תורחא תותד לעמ תיתימאה תורצנ לש הרורבה תונוילע תא תוארהל
םויה ןיאש הארמ ,םירחא םינימאמ לש הלאל םימוד םיטמזירכ םירצונ לש "םיתפומ"ש
.הנושארה האמב הלא ומכ תונתמ

Christ, 1967) "םזילטסוקטנפ"ב לבפמאק םאיליוו לש רמאמב םסרופ הז חטשב בושח עדימ
םירמכ ,יאווקב .תונושלב םירבדמ םג םיבר םילילא ידבועש הארמ אוה. (Churches of
.םישרפמ םירחא םירמכ רשא תורורב אל תולוק י"ע ונוצר תא םילגמ ורוא לילאה לש
.תויטמזירכ תוליהק לצא הרוק רבדה ותוא

םילוכי ויה םויה לש םירצונה אלול הקירפאב תורצנה לע םלסיאה ןוחצינ היה אל
"טילקרפ"ה ילעב .הנושארה האמב ומכ ענכשמ חוכבו הדמ הנקב םיתפומ תושעל
ץוריתה .(12, 16 .די ןנחוי) עושי השעש "הלאמ םילודג" םישעמ ושעי םייתימאה
םג אוה ,רתוי הלודג הנומא םהל התיה אלול הלאכ םיתפומ תושעל םילוכי םירצונש
זא ,םהל שיש םינעוט םה םא .אלש וא טילקרפה לש םיתפומה תונתמ םהל שיש וא .יתיעב
." ושעת ילוא "אל - (14 .די ןנחוי ")ושעת הלאמ תולודג"

   Back
Home
Next