שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

השנאהה ןורקיע :5 תפסות

תוישיאכ ראותמ אוה תובר םימעפ יכ ,ןטשה תשנאה רבסה תא לבקל השק םישנא המכל
םירבד תשנאה לש םינוש םירקמל עיבצהב תאז העפות ריבסהל לק .לבלבל לוכי הזו
לש הרקמב קר לבא .הליהק ,אטח ,רשוע ,המכוח לשמל ,שדוקה יבתיכב םייח אלו םיממוד
:תאז הדוקנ תא תומיגדמ תואבה תואמגוד .הרזומ הירואית החתפתה ןטשה

.המכוח תשנאה

ץורחמו ףסכ-רחסמ הרחס בוט יכ .הנובת קיפי םדאו המכח אצמ םדא ירשא"
.(13-15 .ג ילשמ ")הב-וושי אל ךיצפח-לכו םיינפמ איה הרקי .התאובת

.(1 .ט ילשמ) "העבש הידומע הבצח התיב התנב תומכח"

,השיאכ תשנואמ המכוחש םיארמ םימוד םיקוספ םע םיקרפה ראש םנמאו הלא םיקוספ
םימיכסמ םלוכ .ץראה רודכב תכלהתמש הפי השיא איהש ןימאמ אל דחא ףא הז ללגב לבא
.שוכרל םלוכל יאדכש תינייפוא הנוכת איה המכוחש

.רשוע תשנאה

ולכות אל רחאה-תא בהאיו דחאה-תא אנשי-םא יכ םינודא ינש דבעל שיא לכוי אל"
.(24 .ו יתמ) "ןוממה-תאו םיהלא-תא דובע

.רשועל םידבעל םיכפוה םה הז ךרדבו רשעתהל םיצמאתמ םיבר. ןודאל המוד רשוע ןאכ
ןפואב םיהולא תא דובעל ןמז ותואבו רשועה תא דובעל רשפא-יאש ןאכ ריבסמ עושי
םשב שיא אוה רשועש הנקסמל עיגמ אל דחא ףא לבא ליעומו טושפ הז דומיל .לבוקמ
.ןוממ

.אטח תשנאה

.(34 .ח ןנחוי) "אוה אטחה דבע אטח השע לכ"

.(21 .ה םיימור) "תומב אטחה ךלמ"

םתא םידבע ןה ותעמשמל רוסל וידבע תויהל םכשפנ-תא ונתת רשאל יכ םתעדי אלה"
.(16 .ו םיימור) "הקדצ-ילא תעמשמל-םא תומ-ילא אטחל םא ול-ועמשת רשאל

תאירק .וידבעל םימוד םיאטוחו לעב וא ןודאל המוד אטח ,רשוע לש הרקמב ומכ
.שיא אוה אטחהש דמיל סולופש בושחל הקידצמ אל הלא םיקוספ

.חורה תשנאה

ןמחוי) " ... ומצעמ רבדי אל יכ תמאה-לכ-לא םכתא ךירדי אוה ואבב תמאה חורו"
.(13 .זט

תעבש תאלמ םויב אלוממ הזו שדוקה חור חוכ תא ולבקיש וידימלתל רפסמ עושי
שאכ ןהיארמו תוקלחנ תונשל םהילא הניארתו" :3-4 .ב ש"העמב םושרכ ,תועובשה
חוכ םהל ונתנ רשא ,"שדקה חור םלכ ואלמיו םחמ דחא-לכ לע תחא תחא הניחונתו
,תוישיא אל איה שדוקה חור .םיהולאמ םתוכמסש חיכוהל םיתפומ תושעל ןויצל יואר
."אוה" ףוגה יוניכב שמיש אוה הז לע רביד עושי רשאכ .חוכ הלא

.תוומה תשנאה

.(8 .ו ןוזח) "תומה ומש וילע בכרהו קרקרי סוס הנהו אראו"

.לארשי םע תשנאה

.(3 .אל הימרי) " ... ךיפת ידעת דוע לארשי תלותב תינבנו ךנבא דוע"

יכ הבושאו ינבשה דמל אל לגעכ רוסאו ינתרסי דדונתמ םירפא יתעמש עומש"
.(17 .אל הימרי) "יהלא הוהי התא

לבא ,שיאכ םירפאל וא תיתימא הלותבל סחייתמ אל איבנהש הארמ הלא םיקוספ עקר
םישנאש ןבומכ ."לוב ןוי'ג" וא "הינטירב" איה הילגנא תשנאה ןכ-ומכ .לארשי םעל
.הילגנא תא םילמסמ קר םה .םירפסב םתנומת תא םיאורשכ וליפא ,םימייק אל הלא

.עושיב םינימאמה תשנאה

תמוק רועשל םלש דחא שיאכ םיהלאה-ןב תעדו הנומאה תודחאל ונלכ עיגנ יכ דע"
.(13 .ד םייספא) "חישמה אולמ

.(4 .ד םייספא) "דחא ףוג"

.(27 .בי א םייתנרוק) "דחא-לכ וירבאו םתא חישמה ףוג"

.(23 .ה םייספא") ףוגה-לש עישומ אוהו הדעה שאר אוה חישמה ... "

םכנעמל לבס ינא רשא ייונעב חמש יננה התע ... הדעה ףוג שאר (חישמה) אוהו"
24 .א םיסלוק) "הדעה איה ופוג דעב ירשבב חישמה ירוסיב דסחה-תא אלמאו
.(18,

"חישמה ינפל הרוהט הלותב םכתא דימעהל דחא שיאל םכתא יתשרא"
.(2 .אי ב םייתנרוק)

.(7 .טי ןוזח) "השדקתה ותשאו השה תנתח האב יכ"

םג איה ,חישמב םייתימא םינימאמ םהש םישנא לש הליהקל םיסחייתמ דחיב הלא םיקוספ
תוייסנכ םע הז גשומ לבלבל רוסא לבא ,"הייסנכה" םימעפל תארקנ
.חישמב םייתימא םינימאמ אל ןמזמ רבכ רשא ,םויה לש תויסקודותרואה

,שדוקה יבתיכ תורותב םיקיזחמו םינימאמש הלא תרמוא תאז ,םייתימא םינימאמה
למס ,דחא "ףוג"כ ,םירוהט םייח תויחל לא העיבצמ תאזו "הרוהט הלותב" םיארקנ
הבר תוירחא שי תיתימאה הליהקל ןכל םיבר םידיקפת שי ףוגל ומכ יכ םיאתמ ירויצ
תדדוב השיא תאזש בשוח אל דחא ףא ,"ףוג"כ הליהקל םיסחייתמשכ .םיבר םידיקפתו
ול ,לופנ ךאלמ וא תכחוגמו הרזומ תצלפמ אוה דש וא ןטשהש םיבשוח ויה אל םג ןכלו
תונויער םילבקמ ויה אל רבעב םישנו םירבגש וא ךירצש ומכ םילמה תא ומגרות קר
.רקשה תוייסנכמ םינוכנ אל

.(סטרבור טרבור י"ע ,"העוט תורצנ"מ דבועמ)

   Back
Home
Back