שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

"םינימאמה לא וולי רשא תותאה הלא" :8 תפסות
.(17 .זט סוקרמ)

םישחנ" :ידמ השק אבה לבא .תואילפמה תונתמ תא לבקי ןימאמ לוכש הז קוספמ ןעטנ
"םהל בטיו םהידי תא ומישי םילוח לע ,םקיזי אל תוומה-םס ותשי םאו םהידיב ואשי
קיפסמ התיה ןימאמל םא ורקי ילואש תונתמ לש החטבה אל תאז .(18 .זט סוקרמ)
לדוגב םיאלפ אלול .םינימאמה די לע טלחהב ושעי רשא תוחוטב תוחטבה הלא ;הנומא
רוכזת ילוא .תעכ ונילא סחייתהל הלוכי אל הז קוספב החטבהה ,רורבב ושענ הזכ
ש"העמ) ול הערה ילב ודימ ותוא רענלו ליער העפאב קיזחהל לוכי היה סולופ ךיא
.םיהולאמ איה ותאירקש תומיאל איבהש ,(3-7 חכ

תונתמ תא ונעטה םיטמזירכה םירצונ לצא הלא תוחוכ תלעפהל היאר לש ץמש ןיא
,הלאכ תולודג תותוא השועו לוכי ןימאמ לוכ אלול .הפלחה הנשה האמ ךשמל חורה
יבתיכ תוארוה ונתריקסמ םדוק ומכ םייסל ראשנ .םויה ונילע הלוח אל תאז החטבה
,דבלב הנושארה האמב םינושארה םינימאמל ויה הלא םיתפומה תונתמ :חורה לע שדוקה
.השדחה תירב יבתיכ תומלש ירחא וקיספה םהו

הרטמל ויה םינימאמה ירחא "תואבה" תותואש עיצמ סוקרמ לש ןורחאה קוספה
... םינימאמה לא וולי רשא תותאה הלאו" :רבודמה הרושבה רבד קוזיח לש תמיוסמה
" תואבה תותאב רבדה-תא קזחיו םרזע ןודאהו תומוקמה-לכב וארקיו ואצי המהו
,השדחה תירבב וישכע ומכ ,תומלשב בותכ היה רבדהש עגרב .(17 ,20 .זט סוקרמ)
.םינימאמה ירחא אובל תואילפמ תותואל ךרוצ רתוי ןיא

תויומיע ינש ויה 1989-בש םויה תוצופנ ךכ-לכ חורה תונתמ תונעט :הרעה
רמ ,חישמב םיחא ינשו ,סאקיליל ןוי'ג רמ ,ירצונ יטמזירכ רמוכ ןיב תוירוביצ
שדוקה חור לש תואילפמה תונתמ םאה" :התיה העצהה .הלא תורוש בתוכו ירפלא ןוי'ג
לש להק התיה האצותו הילגנאב תובר תוייסנכל וחלשנ תונמזה "?םויה תומייק
תונתמ תולעב דעב הבוט יכה "היאר" תגצומ התיהש חינהל ריבס .שיא 1000-מ רתוי
.ל"ומהמ לילמת לבקל רשפא .םויה חורה

   Back
Home
Back