שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ 2.5

אוה הב רשא חוכל םגו ותרטמלו ויתובשחמל תסחייתמ םיהולאה חורש וישכע דע ונדמל
רוקמ .שדוקה יבתיכ יפדב קר ונל הלגית חורהש ונשגדה .הלא םירבד תא ליעפמ
ןימאהל השקש ןוויכמ .הז לש הכרעה רסוח אוה ונינמז-תב תורצנב תוברה תויעב
הרוצ תמייקש בושחל התפמ ,ןיבהל השקש םיקלח ובו ,תחא רפס וידיב תאזכ חוכש
(9 .זי הימרי) ונלש םוגפה עבטל השק .שדוקה יבתיכמ ץוח םיהולאה יוליג לש תרחא
םרוגל םיבר וענכנ ןכל ,(17 .זי ןנחוי) םיהולאה ירבד לש רוהטה תמא תא לובסל
.ישונאה עבטל ךשומ רתוי יוליג לש תורחא תורוצ תנעטב הז התפמ
:תואמגוד המכ הנה

הז לש ישונא ןורתי תרחא יוליג תנעט תד
שרפל ידכ ישיא ץמאמל ךרוצ ןיא
.רבד לכל הבושת שי ;שדוקה יבתיכ תא
תרבח לש םימוסרפ
רשא ,"Watchtower"
.שדוקה חור םיבשחנ
Jehovah's Witnesses
.שדוקה יבתיכ לש תימצע האירקל ךרוצ ןיא
תא הרסא וא האירק ידי הפר תוילותק רבעב
ץמאמ תושעל ילב םישנאב חוטבל .תאז
.םירבד תמאל ישיא
תועידו רויפיפאה תורהצה
םינעוט רשא םירמכה
יטמוטוא ןפואב ןהש
.םיהולאה ילוקיש
תוילוטק
תימור
ידומילב ןימאהל ךרוצ תרסחה
.לבקל םישקש שדוקה יבתיכ
תונמדזה ןתונ ןומרומ רפס
בותכש תורמל ,תימלוע העושתל
הווקת ילב םיתמו םייח םיברש ארקמב
.הרושבה תעדל האירק רסוח ללגב
ןומרומ רפס םינומרומ
םתוא ךירדמ םיהולאה חורש םיבשוח
םע םירושק אל םיכרדב הארשה ררועמו
םינימאמ ןכל .שדוקה יבתיכ
.בוט אוה םישיגרמש המ לכש
"ימינפ רוא"
שדוקה חור אוה רשא
תורצנ
תיטמזירכ

רסמ תא היפדב שפחלו םיהולאה ירבדכ שדוקה יבתיכ תא לבקל ךרוצ שיש הארמ הז לכ
םא תונעל רשפא "?המל - תובר תוייסנכ ,דחא שדוקה יבתיכ" הלאשה תא .יתימאה
,םיהולאה חור יוליג לש הנוש הרוצ תמיוסמ הדמב תנעוט הייסנכ לכ ךיא םיניבמ
.שדוקה יבתיכ לש הלאל ףסונב ויתובשחמ ,ותרות ,ונוצר לשמל

תחא תיתימא הליבטו תחא תיתימא הנומא ,תחא תיתימא הייסנכ אוצמל הצרת םא
"!שדוקה יבתיכל הרזח" :לולצו םר לוקב האירקה ךילא האב זא ,(4-6 .ד םייספא)

   Back
Home
Next