שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

?ףוג שדוקה חור םאה :4 תפסות

הדימב ותעד תא ףקתשמ רשא וחוכל תסחייתמ םיהולאה חורש וניאר 2.2 ו 2.1 סרוקב
תוישיאו תושי לש קיודמ רוטקלפר אוה םיהולאה חור תלועפ יפואש ללגב .הלודג
האירק .םיהולא םג איהש תרחא ףוג םיהולאה חורש םירמואה םנשי ןכל ,םיהולאה
,ןכ םאו ;וחוכו ותעד איה םיהולאה חורש הארמ םימדוקה םיקרפ לש שדחמ תונדפקב
הארנ אל חוכ אוה למשח .תודרפנ תוישיא תויהל תולוכי אל חוכ וא תעדש קפס ןיא
.שיא אל אוח למשח לבא ,וילע טלושה םדאה רובע תולודג תואצות גישהל לוכי לבא
ותבהא תא תללוכ םיהולאה חור .תוישיא אל איה לבא ,םדא ןב יפוא לש קלח איה הבהא
.ונממ תדרפנ תוישיאל אל לבא ,וחוכל תסחייתמ םגו ויפוא לש קלחכ

בור תאז לוכב לבא ,תטלוב תועטו הסג האיגש איה (ףוגל הווש חורש) תאז הפקשה
תאז ."שדוקה שוליש" לש הנירטקודב םתנומא ללגב ,הז תא םינימאמ םירצונה
םתוא .ושיו שדוקה חור ,באה םיהולא - םיווש רשא םילא השולש םימייקש םצעב תרמוא
הריתס שי ;שדוקה חור תוישיאב םינימאמ ןכ ,םיהולאל תושי ןיאש םירמואה םישנא
.ושי לש בא םג איה שדוקה חור ךכיפל .הפ

סנכנש םילילא ידבוע ןויער יססב ןפואב "שדוקה שוליש"ש ןימאהל הבוט הביס שי
םיהולאש ןויערה תלבק ירחא .שדוקה יבתיכב ללכ עיפומ אל הז גשומ ןכל ,תורצנל
םיהולאה חור והשכיאש הרזומה הנקסמל עיגהל םיכירצ ויה םירצונה ,שוליש אוה
ןויגה רסוח ינפב דימעהל .ומצע םיהולא אל לבא ,םיהולא איה םג רשא תוישיא איה
ונייה ונחנאו .ןירוטסימ םיהולאש ןועטל אוה יראלופופ יכה טולימ ךרד ,הזכ
.ינויגה רבסה תשירד אלל הנומאב הלא םירבד לבקל םיכירצ

תולגנה םיהולאה תודוסל השדחה תירבב םוקמ תוראממ ירמגל תמלעתמ תאז הפקשה
:עושי לש םישעמבו םירבדב

.(25 .אי םיימור) "הזה דוסה-תא יחא םכמ דחכא-אל יכ"

.(25 .זט םיימור) "דוסה יולג ... חישמה עושי תאירק"

.(51 .וט א םייתנרוק) " ... םכל הדיגא דוס הנה"

.(9 .א םייספא) "ונוצר דוס-תא ונעידוהו"

.(3 .ג םייספא) "דוסה יל-הלג ןוזחב יכ"

:התיה סולופ לש ותאירק הרטמ
.(19 .ו םייספא) "הרושבה דוס-תא ןוחטבב דיגהל"

.(3 .ד םיסלוק) "חישמה דוס-תא תוחל"

.(26, 27 .א םיסלוק) "וישודקל הלגנ ... דוסה-תא"

ךשוחבש הלא קר ,תוידוסיה תורותל הרושק דוס ןיא רבכ וישכעש אופיא שגדומ
רקשה תד תכרעמ ,"לבב" לש יארקמה םשש םיגאוד אל .תודוס שיש םינעוט ןיידע
תאז תכרעמש איה הרורב הכלשה .(5 .זי ןוזח) ?"דוס" איה ,ןנחוי ןוזחב תראותמ
.(7 .זי ןוזח) השיאה דוס םיניבמ םייתימאה םינימאמה לבא ,דוס איה הנומאש תדמלמ

לש םתנבה תא םיססבמש םישנאמ הלא םילפרועמ תעד ילוקישל ןבומכ תופצל רשפא

לש תרדגומ אל הכובנ תוליעפ וא םדא תויווח ומכ םייביטקייבוס םירבד לע םיהולא
יפלכ חור תוכימנ ונל היהתש הפוצמ םא .םשפנ לע ינוציח ינחור חוכ וזיא
תא תולגל ידכ יוכינו ןויגה לש תוחוכב שמתשהל םיכירצ זא ,םיהולאה ירבד תורות
.םרסמ

תא ןיבהל רשפא-יא ,ירמגל דוס הז" שדוקה יבתיכב םעפ-יא רמא תרושבה רשוב ףא
יבתיכמ תורורב תונקסמו ןויגה ךרד םישנא לא םינופ םהש םיארוק ונא ,ךפהל ."הז
.שדוקה

רבד" ותאירקב סולופ ,הז קרפב תעכ םילוקשנה םיידוסיה הרושב ירבדל רשקב
-ןמ םוקיו חישמה הנעי רשא היה ךירצ-יכ םהל חכוהו חותפ ,םיבותכה ירבדב םהמע
ןמ תאצוי שדוקה יבתיכמ תינויגהו תיתטיש הקמנה הנה .(2, 3 .זי ש"העמ) "םיתמה
ןונגס הזש תרמוא תאז ."וטפשמכ םהילא סנכנ סולופ" :-ב ליחתמ קוספ .ללכה
,סותנרוקב הלודג עצבמ ךשמב הזל םאתהב .(19 .חי ש"העמ םג האר) ולש ליגרה
" ... םתורמה (לבא) ... םידוהיה תא חכויו תבשו תבש-לכב תסנכה תיבב רבד" :סולופ
לש תינויגה הקמנה י"ע עונכש לש ךילהת ורבע הבושתה ילעב .(4-6 .חי ש"העמ)
ושי לש ןוזח יל היה" :ומכ םירבד ויה אל .שדוקה יבתיכ לע תססובמה סולופ
םתס דחא ברע" ;"הראתל ןיאש השוחת יל התיה" וא ,"ילש הניש רדחב יתייהשכ
."ןודאה תא יתשגפ

םג ."םתורמה" לע עיבצהל י"ע לכשו ןויגה לא הנופ חורה דועיתש בל םיש
הנחת .(43 .גי ש"העמ) "םוריהזיו םבל לע ורבד" אבנ-רבו סולופ ,איכויטנאב
.(1 .די ש"העמ) "בר ןומה ןימאה יכ דע םש ורבדיו" םוינוקיא התיה האבה

יהיו" :סולופ םע תויהל ךישמה דיתעה תוקת יבגל ןויגה ותוא ,ןידל דמעשכ ןכ-ירחא
וליפאש ךכ ידכ דע תרדוח תולילצב "דיתעה ןידה-לעו תושירפהו קדצה-לע ורבדכ
.(25 .דכ ש"העמ) "דרח" חונינהו יניצה טפושה

ןיד תתל לכונש ךכ הקמנה לש ינויגה ךילהת לע םג תססובמ תויהל הכירצ ונתבושת
הונעב רבד בישהל דימת םינכנ ויהו" :וניתורותו ונתווקת לע יארקמ ןובשחו
.(15 .ג א סורטפ) "םכברקב רשא תלחותה ןובשח םכתא לאש-לכל האריבו

תווקת לע ינויגה ןובשחו ןידל הווש אל תיניצר לוקב תוישיא תויווח לע רבדל
הטילבמ םיבר םיטמזירכ לצא הפטה ךרדכ "תישיא תודע" לע תרזוחה תולת .הרושבה
לצא הצצ השדח םילימ רצוא .םברקב "תלחות" יבגל "רבד בישהל" רסוח תא
םיישיא םייוטיב .'וכו ,"ייחב ןודאה השע רשא תא קלחל" םהל רשפאל ידכ םיטמזירכה
תא םא יכ ונחנא םיזירכמ ונתוא אל יכ" :סולופ ירבדל תופירחב םידגנתמ הלא
רתוי עושי םע ישיא סחי ול רשא שיא לש םילימה הלאו - (5 .ד ב םייתנרוק) "חישמה
.םלוכמ

ראשל םיהולא םע בחרה רשקל םגדמ תויהל ךירצ תיארקמו תינויגהה ונתבושת יפוא
עיגהל ןויגהב בושחל המגודכ ונל םישמשמ םינושארה םינימאמה ,דימתכ .ונימי
תוחינמ םג השדחה תירב תורגא .(2 .ו ש"העמ :האר) תוילהנמ תויעבל תונורתפל
3 .ה םירבעב "ןכ-לע-רשא" יוטיבה תנווכ .םיארוקה לצא שדוקה יבתיכ ןויגה
לודגה ןהכ תדובעש תרמוא
ימחר לע רבידש ירחא .עושי לש ותדובע יטרפ ןיבהל המגוד התיה הרותה-די תחת
:ארקנ רשא תונעיהב חישמל שדקתהל ונב ריצפה סולופ ,חישמב םילודגה םיהולא
שדוקה יבתיכבש "לכש"מ תרזגנ "תילכש" הלימה .(1 .בי םיימור) "תילכשה םכתדבע"
שומי אל" :ליכשנ םיהולאה ירבד לע בושחנ םא קר .םיהולאה ירבד םע הרושק דימת
.(8 .א עשוהי) "ליכשת ... ןעמל הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה רפס

םיהולא אל רשא תישיא תושי םיהולאה חורש ןועטל ינויגה אלש רורב הז לכ רואל
ןויגהו לודג דוס הז לוכש דיגהל ארקמה תניחבמ לבוקמ אלו - םיהולא ןכ תאז לוכבו
םעט ןיא ,שדוקה יבתיכמ תונויגה תונקסמל עיגהל רשפא-יא םאה .ןיינעל עגונ אל
תורפס וא תוקותמ תוקוחש תורימא קרש שדוקה יבתיכל ךרוצ ןיאו דומלל
תיבב םירפס ףדמ לע שדוקה יבתיכ רפס םיאורשכ הארנכ בצמה הז .תניינעמ
.ירצונ

ריבסהל םיסנמ ןכלו תוישיא שי שדוקה חורלש םינימאמש הלא תא דבכל שי תאז לוכב
ומכ תישיא הפשב םיהולאה חור לע םירבדמ םיטטוצמה םיקוספ .שדוקה יבתיכמ תאז
.(30 .ד םייספא) "שדוקה חור תא ובצעת אל" וא ,14-16 .די ןנחויב "טילקרפ"ה

חור םעפל ,(16 .זי ש"העמ) והשימ לש "חור"ה תא ררועל רשפאש 4.3 סרוקב הארנ
ותוהמ תרמוא תאז ,ולש "חור" .(21 .י סקול) חורב ץלעל וא (8 .אמ תישארב)
תוישיאכ חורה לע רבודמ ןכלו ,וישעמ תא הליעפמ איה ,ותרטמו ויתובשחמ ,תיתימאה
.הלא םיחנומב םיהולאה חור לע רבדל רשפא םג .קיודמב ןוכנ אל הזש תורמל תדרפנ

המכוח לשמל ,םיטשפומ םירבד לש תומלגתה וא השנאה שי שדוקה יבתיכבש ןיבהל ךירצ
ךירצ המכח השיא וא םכח שיא ךיא ונל תוארהל תאז .(1 .ט ילשמ) השיאכ תראותמ
לש שומיש שי ןכלו םדא ןב לש ויתובשחמב קרו ךא תמייק המכוח .השעמל ,גהנתהל
.השנאה

   Back
Home
Next