שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

.(38 .ב ש"העמ) "שדקה חור תנתמ תא םתלבק" :7 תפסות

םכיכרדמ ובוש" :םהילא רמא אוה ףוסבו תועובשה גחב בר להק ינפב םאנ סורטפ
חורל הז םוקמ הארמ עקר .(38 קוספ) "שדקה חור תנתמ תא םתלבקו ... םכמ שיא-לכ
תונוש תופשב רבדל םהל רשפאש םיחילשה י"ע הלא תונתמב שומיש אוה שדוקה
-20 .ב ש"העמ) תואילפמה תונתמ יבגל איבנה לאוי די לע רומאה אוה הזש ריבסהלו
.ותוא ועמשש םידוהיה להקל חורה תונתמ תא חיטבה סורטפש חינהל ריבס ןכל .(16
תונתמה תכיפש יבגל לאוי תאובנ .(5 .ב ש"העמ) םיוג אלו םידוהי ויה םיחכונה
"םכינבלו החטבהה םכל יכ" :הז תא שיגדח סורטפ .רקיעב םידוהיל עגונב התיה
הוושה) םהידליל םגו םידוהיל תסחייתמ האובנהש הארנכ תרמוא תאז .(39 .ב ש"העמ)
תא ועמשש הלאל קר התיה תונתמה תחטבהש זמר ןאכ שי .(1 .ג לאויל 17 .ב ש"העמ
.םהידליו סורטפ

(סורטפ םואנ ירחא הנש םיעבש תרמוא תאז) הנושארה האמה ףוסבש וניארה
חורה תונתמ הלא תורוד יתש ךשמל .תאז תא תרשאמ רבעה תודע .תונתמה וקספוה
.ב ש"העמ) "וניהלא הוהי ארק רשא לכל םיקוחרה לכלו" :ןכ םג םויגל םייונפ ויה
."םיקוחרה" םג םיראותמ םיוגה 13-17 .ב םייספאב .(39
.לאוי ירבד לש תיקלח המשגה קר התיה ,ב ש"העמב הרק המש ןימאהל הבוט הביס שי
םעו ,(20 .ב לאוי) ףקותה אבצה תדמשהו ץראה תשילפ ירחא היהת המלשה המשגהה
ךופשא ןכ-ירחא היהו" .(28 .ב) םיהולא םע תרשואמ תורבחתהב יחיו בשוי לארשי
ץוח תרחא המשגה תוארל לכונ אל הלא םימדקומ םיאנת הארנש דע .(1 .ג) "יחור-תא
.ב ש"העמב ראותכ תועובשה גחב הנטק הדמב הרקש תאזמ

לבא תחא חור שי .הליבט ירחא חורה תונתמ תחטבה לע םויה ונל רשקב אורקל רשפא
התיה תאז הנושארה האמב .(4 .ד םייספא ;4-7 .בי א םייתנרוק) תונוש תויוליג
תמשגה לע תרחא לכתסהל ירמגל יקוח ,תונתמה לוטיב ירחא ,םויה ;תואילפמ תונתמב
חור רשא הנתמ"ל סחייתהל הלוכי "שדוקה חור תנתמ" .חורה תונתמ תחטבה
רשא העושתו החילסה תנתמ לשמל - "שדוקה חור תרבדמ הילע הנתמ"ל וא ,"שדוקה
-וד ןיינק סחי) "לש" הלמב שומיש לש תובר תואמגוד שי .םיהולאה חור רבד חיטבה
םיהולאל רשא תעדה תויהל הלוכי (10 .א םיסלוק) "םיהלא תעד" גשומה תנווכ .(יעמשמ
;17 .ג ;9 .ד א ןנחוי) "חישמה תבהא"ו "םיהלא תבהא" .םיהולא לע תעדה וא
ונתבהא וא וניפלכ עושיו םיהולא לש הבהאה תויהל הולכי (14 .ה ב םייתנרוק
.םיהולאמ םיאבה םירבדה וא םיהולא יבגל םירבד תויהל לוכי "םיהלאה רבד" .םהיפלכ
םגו הילע תרבדמו תרשפאמ חורה רשא הנתמל סחייתהל הלוכי ךכיפל חורה לש הנתמה
.שדוקה חור תוחוכ תא תללוכ רשא הנתמה

?החילסה :חורה תנתמ
לש "הנתמ"ל האוושהב וליאכ - "הנתמ"כ תראותמ העושתה ,23 .ו ;16 .ה םיימורב
תאז וליאכ הטילפל רשקב 5 .ג לאוי תא טטצמ 39 .ב ש"העמ ןכא .38 .ב ש"העמב חורה
תא ריכזמ "םיקוחר"ל תונתמה תחטבה יבגל סורטפב םוקמ הארמ .חורה תנתמ התיה
הנתמה ,8 .ב םייספאב םג ."קוחרל (החילס י"ע םיהולא םע) םולש" :19 .זנ היעשי
דוע שי .(18 .ב) "וניבא לא דחא חורב אובמ ונינשל שי" :רומאל ,העושתל תסחייתמ
םיקוחרה םתא" :19 .זנ היעשי תא ריכזמ 13-17 .ב םייספאש הדבועל ףקות ןתונ
םיקוחרה םכל םולש רשביו אביו ... ונמולש אוה יכ .חישמה םדב םיבורק םתייה זאמ
תנתמ ךרדב אלו םכרדב החילס םישרודש הלא לע ןיד רזוג 1 .ל היעשי ."םיבורקהו
תאטח (רסחל םוקמב ףיסהל) תופס ןעמל יחור אלו (םירפכ) הכסמ ךסנל" :םיהולאה חור
:3 .דמ היעשיב םימוד םיחנומב תראותמ םימיה תירחאב לארשי תחילס ."תאטח-לע
קצא ,(2 .גנ היעשי - תינחור 'היצ ץרא') השבי-לע םילזונו אמצ-לע םימ-קצא"
חישמב החילסב איה םהרבא ערז תכרב ."ךיאצאצ לע יתכרבו ךערז-לע יחור
,ב לאוי לש הנווכה תאז .םידוהיה לע חורה תכיפשל הווש רשא - (25 ,26 .ג ש"העמ)
םהרבא תכרב אבת רשא ןעמל" :שרופמב הז תא תרמוא 14 .ג םייטלג .ב ש"העמו ג
םייתנרוקב ,ןכל ."חורה תחטבה-תא אשנ רשא ןעמל םויגה לע עושי חישמב (החילסה)
םיימורב הלבקה שי ."וניהלא חורב" וניתאטחמ ונצחרש הדבועה לע רבודמ 11 .ו א
תרמוא תאז ,(15 .ח ;11 .ה ;5 .א) "חור ... יוצרה ... ןח" :לבקנ רשא םירבדה ןיב
השק .רופיכל ליבומ רשא החילסה ןיבו ,יוצרהו חורה "ןח" תנתמ ןיב רשק שי
להק בורש בשחתהב דחוימב ,ך"נתה יגשומו תפש לע הנוב השדחה תירב המכ םיזגהל
עשוהי רפסבו הרותב בושו בוש .םהילע תורגאה תעפשהו םידוהי ויה םיארוקה
אוה ,"התשרל םכל ןתנ םכיהלא הוהי רשא ץראה" :ומעל ץראה תא תתל םיהולא חיטבה
תנתמ וישכע תאז ןכל ;העושתה אוה השדחה תירב דיב ץראל ליבקמ רבד .עודי יוטיב
.הרושקה םיאטח תחילס םע דיתעב םיהולאה

םהרבא תוכרב תלבקל חורה תלבק םיליבקמ ,(8-11ל הוושה) 5 ,2 .ג םייטלגב םיקוספה
תוחטבהל רשקב רכזומ (14 .ג םייטלג) "חורה תחטבה" .החילסו העושתל עגונב
.םהרבאל

רשפא .תישיא הליפת הזב ךורכ ;חורה תלבק ינפל בושל םידוהיה ןמ שקיב סורטפ
הליפתב "ותאמ םילאשל בוט" תתל .הליפתל הבושת לש רואית איה חורה תנתמש ןימאהל
"םכתליפת" .(13 .אי סקולל 11 .ז יתמ הוושה) שדוקה חור תנתמ תתל הווש
24 .ג א ןנחוי ,ךכל המודב ."חישמה עושי חור תרזע"ל הליבקמ 19 .א םייפליפב
חורה תא לבקנש בתוכ
הבושתל ליבוי תוצמה תא רומשלש בותכ 22 קוספב ;ויתוצמ תרימש לש האצותכ
לש האצות םגו וניתשקב תא עמושה םיהולא לש האצות ונינוחטיב ןכל .וניתליפתל
.םיליבקמ םייוטיב הלא יכ (13 .ד ;24 ,21 .ג א ןנחוי) ונל ןתנ רשא חורה
.חורה תנתמ םע תורושק הלא םילמ תובורק םיתעלש הארמ "ןח"ו "דסח" םילמה רקח

רושק דסחה ןויער לבא .(11 .וט ש"העמ) "עשוהל ןמאנ ונינודא חישמה עושי דסחב"
.דפ םילהת ;5 .בל רבדמב ;9 .דל ;12 .גל תומש לשמל) הליפתל הבושתל תובורק םיתעל
לע רבודמ 10 .בי הירכזב .(3, 6 .ד בקעי ;16 .ד םירבע ;9 .בי ב םייתנרוק ;11
הליפתש ,םיחינמ ונא רשא תא תמכסמ תאז .םידוהיה לע "םינונחתו ןח חור תכיפש"
תמגדומ הליפתל הבושתכ חורה תנתמ .החילס לש ןבומב חורה תנתמ האיבמ (םינונחת)
:לע רבדמ סולופ עקר ותואב .םימיה תירחאב םגו הנושארה האמב םידוהיה תבושתב
.(29 .אי םיימור) החילסלו הבושתל "םיהלאה ותאירקו ויתונתמ"

טילקרפה
רקיעב תסחייתמ תאז .זטו די ןנחויב טילקרפל עגונב הטיש ותואב שמתשהל רשפא
-אל ןפואב ונל תוסחייתמ םגו ,םדוק וחטבנש ,םידימלתל ונתינש תואילפמה תוחוכל
,(26 .די ןנחוי) "םכל יתדגה רשא לכ תא םכריכזה"ל התיה תונתמה תרטמ .יסינ
תא הליבגמ המצעב "ריכזהל" הלמה .הרושבה תודעות תא בותכל רשפאל ידכ הארנכ
.ותורש תפוקת ךשמל עושי םע ויח רשא םידימלתל טילקרפה תחטבה לש יתפומה םרוג
טילקרפה תוחטבה לש חנומה .טילקרפה די לע וירבד תא ריכזהל היה רשפא קר
תואב תורחאו הלא תוחטבהש םייסל רשפא .םימלשה שדוקה יבתיכ חוכל םג םימיאתמ
ירבד דיב חורה יוליגב ונל תוסחייתמ םג ןה לבא הנושארה האמב יסינ הרוצב
.שדוקה יבתיכב םיבותכה םיהולאה

יוליג התיה תאז לבא ,רבעב םיבותכה םירבדב הלגנ םיהולאה חורש ןבומכ ןוכנ
-13 .גי א םייתנרוק) שדוקה יבתיכב ונל רשא (םימת) תומלשל האוושהב דבלב תיקלח
יבתיכ תמלשהב תונתמה לוטיב ירחא םיהולאמ תפסונ יוליג ןיאש הזמ עבונ .(9
יוליג אל שדוקה יבתיכש רמול תוצור תומוד תוקפהו ןומרומ רפסב תונעטה .שדוקה
תואלמב שמתשנ םא .הז תא חיכומ םויה חורה תונתמ רסוחש הדבועה תורמל - םלש
.השדחה תירבו ך"נתה לש קלח לוכב שמתשהל םיכירצ ,שדוקה יבתיכב םיהולאה יוליג
.וירבדב יולגה יפל םיהולאה תומלשכ םלש תויהל ליחתהל לוכי םיהולאה שיא זא קר


   Back
Home
Back