שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

תויניולק :6 תפסות

שארמ עבקנ ונייח לרוגש ןויערה תא דמיל ןיולק םשב שיא ,הנש תואמ המכ ינפל
.הייחדל וא העושתל םידעוימ ונא .ונתעושת לע עיפשהל תולוכי אל ןוצרמ תוטלחהו
:םיינרדומ תונויער המכב שדחמ הפצ תאז העיד

הרקי הז זא םיעשונ םא יכ תדב קסעתהל וא שדוקה יבתיכ דומלל םעט ןיא -
.אליממ

ילב ונייחל תורצ האיבמו אטחל ונתוא החירכמ רשא ןטש תארקנה תושי שי -
.6 סרוקב תאז רקש העיד לע ןודנ .וננוצרב בשחתהל

ינפל ללפתהל לשמל ,ונייחב םינוש םיבצמב םיהולאה בל תמושת שורדל ךרוצ ןיא -
תודשב תובורק םיתעל םיעמושש םגתפ שי .הרקמ לכב שארמ עודי לכה יכ העיסנ
."תושעל המ ןיא אב ךלש רוטה םא" :הפועת

שדוקה יבתיכ תא ןיבהל וא ןימאהל רשפא-יאש םידמלמ תויטמזירכ תוייסנכב -
.הז תא תושעל ונל תמרוגש שדוקה חור לש הרזע ילב

:תאז הפקשה תא לולשל תוברו תובוט תוביס שדוקה יבתיכב

.םיהולאה תעמשמה גשומ געלל םש הז ןויער -

םיהולאה תוצמ תא רומשל םיכירצש בושו בוש שדוקה יבתיכב ונל דגוה -
םא תוצמ תתל םעט רסח .אל וא םיהולאה ןוצר תא םיקפסמ ונא םתוא השענשכו
.ה םירבע) "ויעמש לכל" העושת חיטבה חישמה .םתוא רומשל ונתוא חירכמ םיהולא
.(9

רושק ףוסב העושת תקנעהו ונייחב םיהולאה תוברעתהש ונל הארמ אי םירבע -
םא תורצמ הלצה רובע שדוקה יבתיכב תוברה תוליפתל תועמשמ רסח .ונתנומאל
ונתנומא לש האצותכ העושת לש ןויערל תועמשמ רסח ןכומכ .שארמ רזגנ לוכה
.חישמב

.(3-5 .ג ןנחוי ;16 .זט סוקרמ) ונתעושתל םדקומ יאנת איה הליבט -
עושי לש ותדובע לש האצות איה העושת לבא .הז תא םישיחכמ םיטסיניולקה
םיכירצ ונא .שארמ דועיי לש טשפומה ןויער לש האצות אלו (10 .א ב סויתומיט)
ףילחנש ונילע רבדמ 15-17 .ו םיימור .הליבטב וילא ףרטצהל עדומב רוחבל
תויהל םכשפנ תא ונתת רשאל" .תעמשמ לש םייחל אטח לש םייחמ ,הליבטב םינודא
ןוצרל זמור "םכשפנ תא תתל" לש גשומה ."םתא םידבע ןה ותעמשמל רוסל וידבע
לא בלה לכב עומשל ךרד אוה שפנ תתל .יאנת אלל שארמ דועייל דוגינב בוט
םיימור) הרושבב חקלה תונוכת
רשבל םעט ןיא םג .שארמ עודי לכה םא וירבד תא ונל תתל םיהולאל םעט ןיא .(17 .ו
ךרדש םיארמ ,תואמגוד רואיתו תוצמב ,שדוקה יבתיכ תאז לוכבו .הרושבה תא
רבד" תא חולשל ךירצ ןכל .העושתל םיעיגמ םישנו םירבג תרושבה תאירק
.(26 .גי ש"העמ) "תאזה העושיה

םיבושח אל ןוצרמ ונישעמ םא ,המל .(12 .בכ ןוזח) וישעמכ שיא לכ ןודנ -
ייחל םכיניעב םיכז םכניא" 46 .גי ש"העמב םידוהיל רמא סולופ ?העושתל
ענמ אל םיהולא - םמצע לע ןיד ורזג םח .םיהולאה רבד תא וסאמש ללגב ,"םלועה
אוה לוכיבכ ךרד ותואב ,םיאטוח תויהל םישנא חירכמ םיהולאש דיגנ םא .םתוא
ןכו אטחה בקעב (םלועל האב) תומה" םדא אטח ללגב .םיקידצ תויהל םירחא הירכמ
םיתמ םישנא ןכל .(12 .ה םיימור) "ואטח םלוכ רשא ינפמ םדא ינב לכ לע תומה רבע
יתמ םיאטוח תויהל םתוא חירכה םיהולאש ללגב אל ,(23 .ו םיימור) אטחה בקעב
.םדא אטח ינפל אוהש

רשקב ויהש םישנא לש תואמגוד םינתונ םירחא םיבר םיקוספו י א םייתנרוק -
ןמ לופל" רשפאש הדבועה .םינימאמל הרהזאכ ,ודרמ ךכ-רחא לבא םעפ םיהולא םע
י"ע ןעטנכ "דימת עשונ ,םעפ עשונ" לש הטיש ןיאש תרמוא (4 .ה םייטלג) "דסחה
.ד א סויתומיט) םיעשונ ונא הנוכנה הארוהב קיזחנ םא קר .םיטסיניולקה
.(16

וננוצר ישעמב תמיוסמ הדמב יולת םיהולאה ירבד תנבהש שרופמב דמל עושי -
- רבדה תא ןיבהל םיצור ונימצעב ונא ןכל .(15 .דכ יתמ) "ןיבי ארוקה" .בוטה
םיינזא רשא ימ" :עושי ירבד ןיבל הז ןיב הלבקה שי .ונתוא חירכמ אל דחא ףא
ירבד תאירקל הווש עומשל םיינזוא .(15 .אי יתמ) ןיבי וא "עמשי עומשל ול
לש וירבדש רמא עושיש ךכ ידכ דע וירבדב הלגנ םיהולאה חורש ללגב .םיהולאה
לע העיפשמ םיהולאה חורש רשפא-יא ןכל .(63 .ו ןנחוי) "המה חור" שדוקה חור
.םיהולאה רבדב עומשל ותוא חירכהל ידכ ,וירבדמ ץוח ,םדא ןב לש חומה

םייחה ירבדל תונעיהב ,(17 .בכ ןוזח) "םניח םייח םימ" תחקל לוכי "ץפחה" -
וננוצרב בשחתהל ילב שארמ דעוייב אלו בוטה ןוצרב יולת הז .הרושבב רשא
םשל הליבט י"ע "טלמי הוהי םשב ארקי רשא לכ" :21 .ב ש"העמב ןכ ומכ .העושתל
.הז

   Back
Home
Back