שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

שדוקה חור תונתמ 2.3

הז לבא .("שדקה חור") וחוכב שמתשהל םהל ןתנ םעפ ידמ םיהולא םדא ינב םע וקסיעב
דימת שדוקה חור שומיש .וצריש המ תושעל םהל תתל ,תישפוח דיב היה אל םעפ-ףא
חורש ריכזהל ךירצ .ולטוב חורה תונתמ עוציבה ירחא .תמיוסמ הרטמ רובע היה
לבסל תמרוג ותרטמ תובורק םיתעל .םיהולא לש ויתורטמ תא םדקל ידכ תלעופ םיהולאה
האר) ךורא חווטל ותרטמ תא עוציב ידיל איבהל ידכ םדא ינב ייחב הרצק הפוקתל
ינב ייחב לבסה תלקהל שדוקה חורב שמתשהל רשפאש חינהל יופצ אל ןכל ,(6.1 סרוק
תא ונל עיבהל ההובגה הרטמה רובע תויהל ךירצ הז ,הלקה שי תאז לוכב םא .םדא
.םיהולאה תובשחמ

םייטמזירכ םירצונ לצא שדוקה חור יפלכ תיראלולופה השיגל רכינ דוגינב ל"נה
יופיר ומכ תויזיפה תובוטה ללגב יאדכ חישמב הנומאש םשור םינתונה ,םויה םיבר
םינעוטה רפסמב הילע שי עודמ ריבסמ הז .לוכביכ שדוקה חור ןתית רשא תולחממ
הדנגואב לשמל ומכ ,םיחרזא תמחלמ וא המחלמ לש תופוקתב תואופר תונתמ תולעב
הקוצמ לש ןמזב רתוי תושחרתמ הלא תונעט תירוטסיה תניחבמ .םינש המכ ינפל
רבגתהל ךרוצ שי םא .תוקפקופמ ונימיב שדוקה חור תולעב תונעט הז ללגב .הלודג
.םיאתמ והשמ שיש ןועטל לק ,םויסמ לבס לע

לע םתוא םילאוששכ לבא .תואילפמ חור תונתמ תולעב םינעוט םויה םיבר "םירצונ"
תורטמ גישהל ידכ וחור תא ןתנ םיהולא .תקפסמ הבושת םילבקמ אל תונתמה תורטמ
הזיאל קוידב ועדי דימת םייתימאה חורה תונתמ ילבקמ ןכל .תורדגומו תומיוסמ
תוברה תונולשיכל דוגינב תאז .וואלמב דימת וחילצה ןכלו ןב שמתשהל הרטמ
.םויה חורה תונתמ םינעוטה לצא דבלב תויקלח תואופרו

הלא םירקמב ןיא .חורה תונתמ לש תומיוסמ תורטמו תוביס תוארמ תואבה תואמגוד
תונתמב שמתשהל םילגוסמ ויה אל םילבקמהו חורה תונתמ םע רושק יביטקייבוס םרוג
תא להנל םילוכי םישנאש חינהל רוסאו םיהולאה חור לע ןאכ רבודמ .םנוצר יפל
לש ינמזה םנוצר תא אלו םיהולאה ןוצר תא עצבל ידכ הז יכ תונתמה שומיש
.(13 .מ היעשי האר) םילבקמה

בהזה חבזמל תיבכ ןכשמה תא תושעל םתוא הוצ 'ה לארשי ינב תודלותב םדקומ -
םילכה רוצייל עגונב תוטרופמ תוארוה ולבק םה .םירחא םישודק םירבדלו
םישנאל וחור תא ןתנ םיהולא הדובעה תא תושעל ידכ .םיהולא תדובעל םישורדה
.חכ תומש) "... ןרהא ידגב תא ושעו המכח חור ויתאלמ רשא" דחא לכל ,םימיוסמ
.(3

בשחל הכאלמ-לכבו תעדבו הנובתבו המכחב םיהלא חור" אלמ היה ,לאלצב ,םהמ דחא -
.אל תומש) "הכאלמ-לכב תושעל ... ןבא תשרחבו תשחנבו ףסכבו בהזב תושעל תבשחמ
.(3-5

לארשי ינקזל ןתנו השמ לע התיה רשא חורה ןמ חקל 'הש 14-17 .אי רבדמב בותכ -
אוה השמ לש ותומ ינפל .םעה תורמרמתה תא טופשל ול רוזעלו השמ לע לקהל ידכ
.(9 .דל םירבד) םיהולא םע תא ךילוהל עשוהיל חורה תונתמ תא ריבעה

הפוקת ךשמב .לואש ןושארה םכלמ דע םצראל םואובמ לארשי םע תא וטפש םיטפושה -
םיהולאה חורש ראותמ םיטפושה רפסב לבא ,תובר םימעפ םתוא וצחל םהיביוא תאז
םיטפוש) לאינתע לשמל האר .םישלופהמ לארשי םע תא ליצהל ידכ םיטפוש המכ לע התיה
.(29 .אי םיטפוש) חתפיו ,(34 .ו םיטפוש) ןועדג ,(10 .ג

גורהל ,(5, 6 .די םיטפוש) הירא לסחל ידכ חורה תא לביק ןושמש ,דחא טפוש -
התיה אל ןכל .(14 .וט םיטפוש) םיבע םילבח עורקלו (19 .די םיטפוש) םישנא םישולש
.הקיספה חורה ךכרחאו תומיוסמ תורטמל קר - ןמזה לוכ חורה תא ול

ירבד תא רבידש והשימ לע אב וחור ,ומעל דחוימ רסמ רוסמל הצר םיהולא םא -
,ןכירחא .םיהולאה ירבד תא רבדל הרשפאה חורה תנתמ הלטוב רסמה ףוסב .םיהולאה
:לשמל ,םיהולא לש הלא אלו וירבד ויה רביד שיאהש םירבדה

םתא המל םיהלאה רמא הכ (לארשי םעל) םהל רמאיו ... הירכז תא השבל םיהלא חור"
.(20 .דכ ב םימיה ירבד) "... הוהי תוצמה תא םירבע

.18, 19 .ד סקולו 1, 2 .וט ב םימיה ירבד האר תופסונ תואמגודל

:רובע התיה אל םיהולאה חורה תונתמ שומיש תרטמש רורב
העושתל ןוברע -
םייחה לכ ךישממש והשמ -
ימינפ יטסימ חוכ ןמ וזיא -
תבהלנ תישיא היווח לש האצות -

שיש םינעוטה םיפיטמ שי .חורה תונתמ לע שטשוטמ ןפואב םירבדמה שיש דיגהל רשפא
םיבייח תאז לוכב ."ושי תא םילבקמ"ל הרוסמל תלוכיה תא םגו שדוקה חור תא םהל
קוידב ועדי אל רבעב םישנאש תעדה לע תולעהל ןיא ?תונתמ הזיא :הלאשה תא לואשל
,(5, 6 .די םיטפוש) הירא גורהל ידכ חורה תנתמ לביק ןושמש .םהל התיה הנתמ הזיא
עצבל םילוכי אל לבא חורל תוכז םינעוטל ףירח דוגינב תאז .קפס םוש ול היה אל
.םהל תויהל הרומא הנתמ הזיא םיעדוי אל םגו הלועפ םוש

תשגרנ היווח ןמ הזיא םישנאל התיהש טילחהל אלא תרחא תורשפא ןיאש קפס אלל
תושידח לש השגרה םהל ןתנ םייחה יפלכ ןכמ רחאלש הסרפה בוביסו ,תורצנל עגונב
םירושקה שדוקה יבתיכב םימיוסמ םיקוספ תאירק םע דחי תאז תועדומ .תימינפ
"היוללה" :רמואו םתוא דדוע חמשה רמוכהו ,םהל הרק הזש םיבשוחה ,חורה תונתמל
רסוחב הז געלנ יוקיח שרוש .שדוקה חור יבגל םירחא ענכשל הלא םירקמב שמתשמו
.לוכיבכ הרמהה ינפל שדוקה יבתיכ תנבה

דימעל םיכירצ ,(9 .זי הימרי) וניתושוחת לש תעד-תבינג לע רבגתהל םיצמאתמשכ
לע םידמולשכ הזל ךרוצ שי רקיעב .שדוקה יבתיכ תודוסי עלס לע ונילגר תא
המל לבא .ונייחב ונתא לעופ םיהולאה חוכש בושחל םיענ .םיהולאה חור תולועפ
הצרנ םא ?שדוקה יבתיכ תודעב םישנאל ומכ חורה תונתמ ונל םאה ?הרוק הז ךיאו
.הלא םירבד תא ןיבהל תופיחדב ריכנ זא ותא יח רשק חתפלו שממ םיהולא תא ריכהל

הריפסל הנושארה האמב תונתמל תוביס
תודעל התע הנפנ ,םיהולאה חור תונתמ לע ונדמלש תוסיסבה תודוסי תא ריכזנ םא
תרמוא תאז) הנושארה הליהקב םינימאמל ויה רשא חורה תונתמ לע השדחה תירב
.(עושי לש ונמז ירחא האבש רודב ויח רשא םינימאמה תוצובק

"הרושבה תא וארקו םלועה לכ לא תכלל" םיחילשל התיה עושי לש הנורחאה הדוקפ
ךירצ .עושי לש ותמוקתו ותומ היה םרסמ רקיעו תאז ושע םה .(15 ,16 .זט סוקרמ)
-יתבבו םיקוושב ודמעשכ .םויה ונל שיש ומכ השדח תירב םהל התיה אלש ריכזהל
לעופ - רזומ עמשנ היה ילוא םרופיס ,תרצנמ עושי ,הזה שיאה לע ורבידו תסנכ
בותכה תא קיודמב םייקל ידכ םיתמה ןמ רוענו תמ היה רשא ,התע םלשומש ילארשי
.ויתובקעב תכללו לבטהל םהמ שקבמ אוה וישכעו .םיאיבנב

רסמש םלועל חיכוהל הטישל םיקוקז ויה .תותכ חתפל וסינ םג םירחא הלא םימיב
.ץראה ןופצמ םיגייד המכ לש םלוע-תפקשה הזיא אלו םיהולאמ היה םיחישמה
חיכוהל ידכ עושי לש הארוהו הדובעל עגונב השדחה תירב לא םינופ ונימיב
םיחילשל ןתנ םיהולא ,הבותכ התיה השדחה תירבש ינפל םהימיב לבא ,םיהולאמ ונרסמש
חורה תונתמ שומיש תביס התיה תאז .םהירבד תא קזחל ידכ שדוקה חור שומיש תא
םישדחה םינימאמה תוצובקל השק היה הבותכ תודע רסוחב .זאדמ םלועה יפלכ
ךיא הכרדה התיה אלו תוברה תויטקרפה תויעבל ןורתפ היה אל .םתנומאל ףיסוהל
םינושארה םינימאמה תא ךירדהל חורה תונתמ ונתינ ןכל .חישמב הנומאל ףיסוהל
.הצופנו הבותכ התיה השדחה תירב תודעש דע חורה ירסמב

:דואמ תורורב חורה תונתמ תתל תוביסה ,דימתכ

םישדקה תא םילשהל ... םדאל (חורה) תונתמ ןתיו יבש הבש םורמל (עושי) הלע" -
.(8, 12 .ד םייספא) "חישמה ףוג ןינבל (הזרכה לש) הדובעה השעמל

םכל קלחלו םכתוארל יתפסכנ ףסכנ יכ" :אמורב םינימאמל בתכ סולופ ןכל -
.(11 .א םיימור) "וקזחתת ןעמל חור תתמ הזיא

:םיארוק ונא ,הרושבה תזרכה קוזיחל תונתמה שומישל רשקב

המאנ תעדבו שדקה חורבו הרובגב םג יכ דבלב רובדב םכל התיה אל ונתרושב"
.(5, 6 .א םייתנרוקל 5 .א םיקינולסת הוושה) םיתפומ תרזעב "דואמ

השעמבו רמאב תוטה ןעמל ידיב חישמה השע רשא" לע קר רבדל לוכי היה סולופ -
"םיהלא חור תרובגבו םיתפומו תותא הרובגב ,ותעמשמל רוסל םיוגה בל-תא
.(18, 19 .וט םיימור)

תורובגבו םיתפומבו תותאב הילע דיעה םיהלא-םג" :בותכ םירשבמה יבגל -
.(4 .ב םירבע) "ונוצרכ ושדק חורמ ליצאהבו תונוש

השעמה תא האר רשאכ רשהו" ,םיתפומ י"ע קזחת ןיסירפקב הרושבה תזרכה -
.(12 .גי ש"העמ) "ןודאה תרות לע םמותשיו ןימאה

רבד לע דיעמ ... ןודאה" ןוינקיאב םג .הזורכה הרושבה תא דביכ רשה םיתפומה ללגב
.(3 .די ש"העמ) "םיתפומו תותא םדי-לע ותושעב ודסח

תומוקמה לכב וארקיו ואצי המה" :רשבל הוצמל םיחילשה תונטייצ תא םכסל רשפא
.(20 .זט סוקרמ) "םרבד ירחא תואבה תותאב רבדה תא קזחיו םרזע ןודאהו

םימיוסמ םינמזב םימיוסמ םירבד
תאיגש תא הארמ תאז .םימיוסמ םינמזב םירדגומ םירבד עצבל ידכ ונתינ הלא תונתמ
,סורטפ ללוכ ,םיחילשה .םדא ייח ךשמל העובק היווח איה חורה תנתמש הנעטה
עושי לש המיימש ותלעוה ירחא רצק ןמז ,תועובשה גחב "שדקה חור םלוכ ואלמי"
הרושבה תזרכה ליחתהל ידכ תויזעול תופשב רבדל ולכי םה ןכל .(4 .ב ש"העמ)
לוכי היהו "שדקה חור סורטפ אלמי" םרצעל וסינ םעה ינקזשכ .המישרמ הרוצב
תונתמ םהל ונתינ אלכ תיבמ םרורחש ירחא .(8 .ד ש"העמ) ענכשמ ןפואב םהל תונעל
"בבל ןוחטיבב םיהלאה רבד תא ורבדיו שדוקה חור םלוכ ואלמי" יכ רבדל ךישמהל
.(31 .ד ש"העמ)

ואלמי םה .הלא םירבד ושע םה "חור םיאלמ רבכ" :בותכ אלש ןיחבי ןיע חקופ ארוקה
האבה הלועפל בוש םתוא תואלמל ךרוצ היה לבא ,םירדגומ םירבד תושעל ידכ חור
םינש המכ ירחא לבא ,"שדקה חור אלמי" אוה ,סולופ לש ותליבטב .םיהולאה תינכותב
.גי ;17 .ט ש"העמ) דחא לעילב-ןב ןורוויעב שינעל ידכ "שדקה חור אלמ" בוש אוה
.(9

תנתמ תדמכ" חורה התיה םינושארה םינימאמלש בתכ סולופ םיתפומה תונתמל רשקב
ול היה תרמוא תאז ,הלבגה יתלב תונתמ ויה עושיל קר .(7 .ד םייספא) "חישמה
.ג ןנחוי) "חורה תא םיהלא ןתנ הדמב אל יכ" :ונוצר יפל ןהב שמתשהל תוישפוח
.(34

.הנושארה האמב תורכזנ יכה תונתמה תא רידגנ תעכ

הנושארה האמב חורה תונתמ

האובנ
רבדל תנתונ חורהש םדא לכ תרמוא תאז - םיהולאה ירבד תא רבדמה שיא אוה איבנ
-21 .א ב סורטפ האר) דיתעב ןיידעש םירבד לע ורביד םה םימעפל .םיהולאה ירבד
םקיו ,איכויטנא לא םילשורימ" ודרי - האובנה תנתמ םא םישנא - "םיאיבנ" ןכל .(19
ןכ יהיו לבת יבשי לכ לע אובי לודג בער יכ חורה יפ לע דגיו סובגא ומשו םהמ דחא
"םיחאה תרזעל ודי שיגת רשאמ שיא שיא חלשל םידימלתה ועדויו .סוידולק ימיב
ירמגל הרסח ,םינש המכ ךות האב רשא תלבגומ האובנ לש הז גוס .(27-29 .אי ש"העמ)
םיחוטב ךכ-לכ ויה םינושארה םינימאמה ,ןכא .םויה שדוקה חור תא םינעוטה לצא
תוייסנכב .אבה לבסה לע לקהל םיפסכ ופסאו םנמזמ ונתנש ,תאז האובנה תנתמב
.הלאכ תואמגוד אוצמל השק םויה לש "חור תואלמ"ה

האופר
רשואמ םרסמש םיאתמ ןכל ,םלועב תומלש לש םיהולאה תוכלמ תרושב ורשיב םיחילשה
ינזאו םירוע יניע הנחקפת זא" :הזה דיתע ןמז לש המיעט ונתנש םיתפומב
לע רתוי .(5, 6 .הל היעשי) "םלא ןושל ןרתו חספ ליאכ גלדי זא ,הנחתפת םישרח
ואלמי אל הלא תוחטבה ,םלועב תוכלמה דסוויתשכ .5 סרוקב האר ,םיהולאה תוכלמ יאנת
יבגל םיהולא לש יתפומה רושיא .תוכלמה םויק יבגל תועמשמ-וד היהת אלו תיקלח הדמב
ושענ האופרה יתפומ ןכל ,שיחכהל ןיאש הרורבו העירכמ הרוצב היה תוכלמה רסמ
.יללכ להק ינפל

.ג ש"העמב בותכ .רדוהמה שדקמה רעש די-לע היהש חספה תאופר איה תיסאלק המגוד
תנתמ םע ותוא אפר סורטפש ירחא .ותוא וריכה םלוכ ןכל - םוי-םוי םש והבישויש 2
ךלהתמ םעה-לכ והאריו ... דקרמו ךלהתמ שדקמה לא םתא אביו ךלהתיו ץפקי" :חורה
רדוהמה שדקמה רעשב הקדצ לאשל בשי רשא אוה יכ ותוא וריכיו םיהלאה-תא חבשמו
-לא םעה-לכ םהילא ץרי ... סורטפב קיזחמ אוה יהיו .ול השענה-לע ןוממש המש ואלמיו
.(7-11 .ג ש"העמ) "וממתשיו המלש-לש םלואה

תודעכ םדיל אירבה חספה םע .עושי לש ותייהת לע יבמופב רבדל דימ ליחתה סורטפ
.םיהולא לש ויה סורטפ ירבדש וניבה םיחכונהש חוטב תויהל לכונ ,הכירפהל ןיאש
רשפא
.ישש םויב קושכ (1 .ג ש"העמ) "הליפתה תעל" שדקמה רעש דיל םינומה ויהש חינהל
ןכ-ומכ .רורב ךכ-לכ תפומ די לע וירבד רושיב רשאל רחב םיהולא הזכ םוקמב
."םיחילשה ידי-לע םעה ברקב םיבר םיתפומו תותא ועשיו" :בותכ 12 .ה ש"העמב
םיעלק ירחא םיחתפתמ 'וכו תויטמזירכ תוייסנכב "םיאפרמ"ה לש תוליגרה תונעטה
תעפשה תחת רשא םינימאמ תוחכונב קרו ךא ללכ ךרדבו ,םיירוביצ תומוקמב אלו
.בל-השק להק ינפל אלו "תפומ" תושחרתה לש תמזגומ הייפיצ

דע היה אוהו חורה תונתמ ינעוט םע תוחישב בר ןויסינ שי הלא תורוש בתוכל
תייאר לש תישיאה תודע לע בחרתהל ךרוצ ןיא .הלא תונתמ לש תובר תונעטל
םיבר םירקמב .דבלב תיקלח אפרמ רתויב בוטה הרקמבו ,תובר תועירכמ אל תואפרמ
םכל שיש ןימאהל הצור אל ינאש ללגב אל" :בוט ןוצר לש םיטמזירכה ירבח תא יתלאש
ןכל ,ןיא ימלו וחוכ שי ימל שרופמב הארה דימת םיהולא לבא ,הלא תולודג תוחוכ
תא לבקל רתוי ןכומ ינא ילוא זאו - הז תא יל םיגדהל םכתא לואשל ידצמ ינויגה
חורה תחכוה" יתלבק אל םעפ ףא ."שדוקה יבתיכ םע םילשהל השק עגרכ רשא ,םכתדמע
.םהמ "הרובגהו

םיחישמה םידוהילש לבקל וצר אל הנושארה האמב םייתדה םידוהיה ,יתדמעל דוגינב
השע הזלה שיאה" :תודוהל םיכירצ ויה וליפא םהמ המכ .תויתפומה חורה תונתמ ויה
יבשי לכל םסרופמ םגו םהידי לע השענ יולג תוא" :םגו (47 .אי ןנחוי) "תובר תותא
"םיכובנ" ויה תונוש תופשב םיחילשה ירבד םיעמושה םג .(16 .ד ש"העמ) םילשורי
תעדל בושח הז ןוידל .םיטמזירכה רוברב תאצותכ םויה הרוק אל הז .(6 .ב ש"העמ)
השע הנושארה האמב דחא תפומ .אפרל םתלוכי תא םישיחכמ םיטמזירכה יבבוח וליפאש
רכיכב לשמל יתימא תפומ הרק ונימיב םאהש חינהל ריבס ןכל ,םילשוריב תורתוכ
חור תונתמב וריכיש יופצ אל ביבא-לתב בוגנזיד רכיכב וא ןודנולב רגלפרט
לע ץופקי םלועה לכש םיפצמ םיטמזירכה ,הז םוקמב ?םלועה יבחרב תויתפומה
:תואבה תוידע ללגב ,לוכביכ "תוכחוה"

ליחתהל ךירצ היה האופרה ךילהת ;(רבד לש ופוסב) הביק ביכמ האפרנ -
הליפת תיבב שגפמ ירחא

ורשייתה תותוועמ םיילגרו תועורז -

םדוקה בצמל תובר תורזח תורמל העימש וא האיירב רופיש -

ןואכיד בצממ אצי -

יבוריינב ןרובסוא רמ לש תואופר שגפמ היה םעפש ףיסוהל ךירצ הלא תואמגודל
ועדי אל ועיגהשכ םיגהנה .שגפמל םילוח יתיבמ םילוח ואיבה םיסנלובמא .הינקבש
.ואפרנ אל םילוחה יכ ,ראשהל וטילחהש בוט .םילוחה ילב התיבה רוזחל וא תוכחל

"!תפומב תופצל ואב" :הלא םישגפמב ףתתשהל תוקעוצה תובר תוזרכה שי תאז לוכב
תירבב םינטק םיזמר וליפא ןיא .היטסגוסוטוא לש בצמ הז יגולוכיספ תניחבמ
הנושארה האמב םיאפרנ המכל .תפומ לש הרקמ ינפל תיביסמ תוככרתה ךרוצל השדחה
.(36 .ט ;13 .ה ןנחוי) עושי תא ריכה אלש דחא שי - ללכב הנומא התיה אל

,ןמצע לע תורזוח תוליפת לש האצותכ חומה תוויע די לע גשוה המוד שפנ תזגפה
םיהולאל תילנויצר תועדומ לכ קחומ הז לכש קפס ןיא .תבהלשל הקיסומו םיפוט בצק
לכו םינוש תומוקמב םישגפמ המכב ףתתשהל רכוז הלא תורוש בתוכ .רחא רבד לכלו
תנזואמו תילנויצר תיארקמ תועדומ לע רומשל ץמאמה ןמ םויא שאר באכ לביק םעפ
שגפמל המדקהל ךרוצה .םייפכה תאיחמו םיפוטה בצקב עוקש תויהל ןויסינה חכונב
תיושגיר הנכה לש האצות איה "האופר"הש תקפסמ החכוה רבכ הז "תפומ"
שמתשה דוגינב סורטפ .םיהולאה חור לש הרישי הלועפ לש האצות אלו תיגולוכיספו
הלשממה רש .(15 .ה ש"העמ) בוחרב ובכשש םישנא האפרו םיתפומ לש תיתימאה הנתמב
ידבוע םגו (12, 13 .גי ש"העמ) סולופ לצא םיתפומה תנתמ שומיש האר ןימאה אלש
תונתמ תרטמו עבט .(8-13 .די ש"העמ) םיחכונ ויה ארטסול ריעב ורגש םיבר םילילא
ץוח הנוש רבסה םע דגנתהל רשפא-יאו ,יבמופב ושענ הלא םיתפומש ושרד חורה
.ויתרשמ די לע םיהולאה חוכ לש היולג הגוצת הנהש תודוהמ

רמאל םיהולאה תא וחבשיו םלכ וממתשה" :תומוד ויה עושי לש תואופר יתפומ תואצות
.(12 .ב סוקרמ) "תאזכ וניאר אל םלועמ

תונושלב רבדל
תא אורקלו םלועה לכ לא תכלל הלודגה הדוקפ ולביק ,םיטושפ םיגייד ,םיחילשה
עדוי אל ינא לבא" ילוא התיה הנושארה םתבוגת .(15, 16 .זט סוקרמ) הרושבה
היה אל יכ "רפס תיבב םיבוט םינויצ יתלבק אל" לש הרקמ התיה אל וליפא "!תופש
םג .(13 .ד ש"העמ) "המה המכח ילעב אלו םיטוידה"ש םלוכל היה רורב .רפס תיב םהל
םינושארה םינימאמה .םוצע היה תופשה םוסחמ סולופ ומכ םיליכשמ רתויה םיחילשל
תרמוא תאזו (הבותכה השדחה תירב רסוחב) ינשל דחא תונבל הז לע הז םיולת ויה
.הלודג היעב םהל התיה תופש ןיבהל ילבש

וא) תופש ןיבהלו רבדל םהל הרשפאש תופשה תנתמ ולביק םה הז לע רבגתהל ידכ
םירצונ לש תאז ןיבו תאז הרדגה ןיב םוצע לדבה שי ןבומכ .םהלש אל (תונושל
לש בצמב םיעימשמש םהלש םינבומ אלה םירוברבהש םינעוטה "הבושתב ירזוח"
תיארקמה הרדגהל עיבצהב לובליבה תא רותפל רשפא ."תונושלב רבדל" םה הזטסקא
."תויזעול וא תורז תופש" איהש "תונושל" לש

שדקה חור םלכ ואלמי" םיחילשה ,המיימשה עושי תיילע ירחא דימ ,תועובשה גחב
תונתמ לש יבמופב הגוצת ,בוש) בר םע וצבקיו ... תורחא תונושלב רבדל ולחיו
והמתיו וממותשיו .ומע תפשב םירבדמ םתא עמש שיא שיא יכ םיכבנ ויהיו (חורה
םתא םיעמש ונחנא ךיאו .המה םילילג אלה םירבדמה הלא לכ הנה והער לא שיא ורמאיו
םירפסמ םתא םיעמש ונחנא הנה ... םידמו םייתרפ .ותדלומ ץרא-תפשב שיא
לע םיימעפ אורקל ריבס אל .(4-12 .ב ש"העמ) "וממותשיו .םיהלאה תולדג וניתונשלב
םינעוט רשאכ רשפ רסח םילמ בוניג לע קר רבודמ היה םא םעה תכובנו תוממותשה
עונכשו תוממותשהל אלו תושידא וא םזקרסל תמרוג תאז .םויה םימיוסמ םירצונ
תונושלו תופש ןיב הרורבה הלבקהמ ץוח .ב ש"העמב ומכ תורבודמה םילמה תנבהמ
תומוקמב "תורז תופש" אוה הארנה יפכ "תונושל" גשומה תנווכ ,4-11 .ב ש"העמב
םימעפ השמח רזוח "תונושלהו םימעהו תוחפשמה" יוטיבה .השדחה תירבב םירחא
.י ;9 .אי ;7 .גי ;15 .זי ןוזח) ץראה רודכ לש םימעה לכ ותנווכו ןנחוי ןוזחב
.חכ םירבד ;5 .י תישארב האר) "הפש" איה "ןושל" הלמה תנווכ ך"נתב םג .(9 .ז; 11
.(4 .א לאינד ;49

טוטיצ 21 קוספ ;תופשה תנתמ שומיש יבגל תודוקפ לש המישר שי די .א םייתנרוקב
יגעלב יכ הרותב בותכ" ידוהיה םע דגנ תופש שומיש לע רפוסמ וב 11 .חכ היעשימ
םיביוא תשילפל סחייתמ היעשיב וז קרפ ."הזה םעה לא רבדא תרחא ןושלבו הפש
הארמ םג תונושל ןיבו תופש ןיב הלבקהה .תועודי אל תופשב לארשי םע לא םירבדמה
ןה תונושלש די .א םייתנרוקב םיבר םינמיס דוע שי .תויזעול תופש ןה תונושלש
הליהקב תונתמה לש הערל שומיש דגנ בתוכ סולופ הז קרפב .תורז תופש
ןתינ תעכ .האובנהו תופשה תונתמ עבט לע הברה תדמלמ תאז תרוקיב .הנושארה
.הז לע רוציקב וניתעד תווח
:חתפמה אוה 37 קוספ

םהל בתכ ינא-רשא תא ןיבי ןיב חורה שיא-וא איבנ תויהל ובבלב שיא ךרבתי-יכ"
."הנה ןודאה תוצמ-יכ

ןשומיש יבגל תומדוקה תוארוהש לבקל ךירצ אוה זא חורה תונתמ תא ןעוט והשימ םא
הזוב אוהש יולגב הדומ אוה הלא תוארוהל תייצל ברסמ לכ .םיהולאה חורמ םג ןה
.םיהולאה חור ירבדב
:11-17 םיקוספ

ירכנ היהי רבדמהו רבדמה יניעב ירכנ היהא לוקה רשפ עדי ינניא-םא ןכל"
.יניעב
.הדעה-תא הנביש-המב ףידעהל ושקב תוינחור תוחכל םיואתמ םכתויהב םתא-םג ןכ
.הנשרפי םגו ןושלב רבדמה ללפתי ןכ-לע
.ירפ השע ונניא ילכשו ללפתמ יחור ןושלב ללפתא-םא יכ
-םג הרמזאו יחורב הרמזא ילכשב םג הללפתאו יחורב הללפתא תושעל-המ התעו
.ילכשב
המ עדי-אל רשאב ךתידוה לע ןמא טוידהה בצמב דמעה הנעי ךיא חורב ךרבת-םא יכ
.רמא התא
."הנבי אל ךער לבא תודוהל ביטית התא ןה

אב אל םג רשפ רסח טופטפב שמתשהל ,םיניבמ אל םיחכונהש הפשב רבדל םעט ןיא
רמואה יכ ?תונבומ אל םילמ לש הליפת ףוסב "ןמא" דיגהל רשפא ךיא יכ - ןובשחב
,םתוא הנוב אל םירחא י"ע תנבומ אל הפשב רבדל .הליפתה תנווכ םע םיכסמ "ןמא"
םירקבמה לא תונפל ידכ םהיירג יליב קבאמ לצא םירובח קלחל רוכזא .סולופ רמוא
רוברבב ,יתוא ענכשל הסינ תשגרנ תחא השיא .ארקמה לע תססובמ תורצנל רוזחל
אל ןפוא םושב .םידש תרות איה חישמב םיחא תנומאש ,תוקד רשע ךשמל "תופש"
.תושעל אל רמא סולופש המ קוידב תאזו םולכ יתנבה אל יכ הזב תונבהל יתלוכי

:18 קוספ
."תונושלב רבדמ ינא םכלכמ רתוי-יכ יהלאל הדוא"

רתוי תופשל קוקז היה סולופ חישמה רשבל ידכ תובר תוצראב ויתועסמ ללגב
:םלוכמ

:19 קוספ
תובבר רבדלמ םירחאה-תא םג תרוה ןעמל ילכשב ןילמ שמח רבדל רחבא להקב ןכא"
."ןושלב ןילמ

וא - הרז הפשב םירוביד לש תועשמ רתוי ליעוי תירבעב דחא טפשמ .רורב הז
.םירוברבב

:22 קוספ
האובנה לבא םינימאמ םניא רשאל םא יכ תואל הנה םינימאמל אל תונושלה ןכל"
."םינימאמל-םא יכ םינימאמ םניא רשאל הנניא

בור תאז לוכבו .תינוציח הרושבה תא רשבל איה תופשה תנתמ שומיש תרטמ ןכל
היווח רובע "םינימאמ" לש תורוגס תוצובק ךותב תושחרתמ "תופש"ה תונעט
םילוכי םישנא סנ ךרדבש תוראמה תואמגוד לש ינורכ רוסחמ שי םויה .דבלב תישיא
התיה םיעשתה תונש תליחתב .הרושבה תא רשבל ידכ תויזעול תופשב רבדל
ויה לוכיבכ תויטמזירכה תוייסנכב לבא ,הפוריא חרזמב חישמה רשבל תונמדזה
תונמדזה התיה תאז .תופשה לושחמ ללגב דבלב תילגנאב ןתורפס תא קלחל םיכירצ
ןעוטה עודי דחא ףיטמל וליפא ?םהל התיה תמאב םא ,תופשה תנתמב שמתשהל הבוט
םינומהה לא רבידשכ םגרתמל קוקז היה ,ומש רבייס טרהנייר ,תובר חורה תונתמ
.הדנגואב הלפמקב

:23 קוספ
םניא-רשא וא םיטוידה ואוביו תונשלב ורבדי םלכו דחי הדעה-לכ להקת-םא הנהו"
"?םתא םיעגשמ יכ ורמאי אלה םינימאמ

וגעל דחי םילילא ידבועו םימלסומה הקירפא ברעמ לוכב .הרקש המ קוידב הז
רקבמה ותעדב בשוימ ירצונ וליפא .הלא תופש תנתמ ינעוט לש הרזה תוגהנתהל
.םיעגושמ ויה םירבחהש בושחל התופמ היה תיטמזירכ הליהקב

:27 קוספ
דחאו הז רחא הזו השלש רתויה-לע וא םינש אנ-רבדי ןושלב שיא רבדי-יכ"
."שרפי

היה אלש חינהל ריבס .תחא סקט ךשמל תופשב רבדל השולש וא םינשל קר ךרוצ היה
ךרוצ שי םא יתד סקטל תודכלתה לכ היהת אל .דחא הליהקב תופש שולשמ רתויל ךרוצ
תוחכונב ןודנול זכרמב יתד סקט היה םא לשמל .תופש המכב טפשמ לכ םגרתל
:ךכ רבדל ליחתהל םילוכי ויה םירבודה הינמרגמו תפרצמ םירייטו םילגנא םיטמזירכ

(תילגנאב בוט ברע ')גנינוויא דווג :רמוכה

(תיתפרצ) ריוס ןוב :ןושאר ןושל רבוד

.(תינמרג) דנבא ןטוג :ינש ןושל רבוד

,לובלבל םרוג היה תינמז-וב רבדל יכ ,"הז רחא הז" רבדל םיכירצ םה יעבט ןפואב
דחאשכ יתנחבה .ודוסיב ישגרה עבט ללגב דחי םירברבמ םיברש הרוק תאז לכבו
.והומכ תושעל רהמ םיעפשומ םירחא ליחתמ

חור רסמ רוסמל רשפאש ךכ ,האובנה תנתמ םע דחי הכלה תופשה תנתמ תובר םירקמב
6 .טי ש"העמב .(תופשה תנתמ י"ע) רבודל הרז הפשב (האובנה תנתמ י"ע) שדוקה
סקטב דחי םיתפרצו םילגנא ויה םא ,בוש לבא .דחיב תונתמ יתש שומיש לש המגוד שי
ןכל .םילגנאה תא "תונבל" רשפא היה אל ,תיתפרצב רביד רבודהו ,ןודנולב יתד
תא ןיבהל לוכי דחא לוכש ידכ (תופש וא) תונושל שוריפ הנתמ תוחכונל םיקוקז
יתפרצ רייט םא ,ךכל המוד .תילגנאל תיתפרצמ םגרתל ךירצ תורחא םילמב .רבודמה
תופשה תנתמ תורמל הרזע ילב ותוא ןיבהל לוכי אל ילגנאה רבודה ,הלאש לאוש
.שוריפה תנתמל ךרוצ שי ןכל .עדיש ילב תיתפרצב רבדל ול רשפאש

ןיא םאו ,שרפי דחא" :תופשה תנתמב שמתשהל ןיא שוריפה תנתמ םע םדא תוחכונ ילב
"תופשה תנתמ" םינעוטש הדבועה .(27, 28 ,די א םייתנרוק) "להקב םדי זא שרפמ
לש הרקמ קפס אלל איה ,שרפמ ילבו ןיבהל לוכי אל דחא ףאש "הפש"ב םירבדמ םויה לש
.הלא תוצמ יפ תא תורמה

:32, 33 םיקוספ
יהלא יכ םיהלאה הכובמ יהלא אל יכ ;המה םיאיבנה-ידי תחת םיאיבנה תוחורו"
"םישדקה תולהק-לכב רשאכ םולשה

חורה .הליגר תועדומ םוחתמ םדא איצומש היווח םע חורה תונתמ תלבק רושקל ןיא
תועטב ןעטנ .ןוצרמ אל לעופש ךכ וילע טלתשמש חוכ אלו שמתשמה תטילשל ףופכ
,(6.3 סרוק האר) םייודפ-אל לע םיטלוש "תוער תוחור" וא םידשש תובורק םיתעל
התיה 32 .די א םייתנרוקב תרכזנה חורה חוכ .םינימאמה תא אלממ שדוקה חור לבא
חוכל דוגינב הבוטל השפנה חוכ התיה אל .תומיוסמ תורטמל לעבה תטילשל הפופכ
םיחילשה לע ואב שדוקה חור תוחוכש םדוק וניארה ףסונב .םדא עבטב רשא הער
.דימתל םלצא ויה אלו םידחוימ םירבד תושעל םימיוסמ םיתעל

רדס-יא תאנשלו םולשל םיהולאה תבהאל םאתהב ןהב שמתשהל תונתמה ילעבל השקבה
.םויה לש תויטמזירכה תוייסנכב תומוטא םיינזואב תלקתנ (33 קוספ)

34 קוספ
-םג רשאב ענכהל-םא יכ רבדל תושר ןהל הנתנ-אל יכ הנקתשת תויסנכב םכישנ"
"הרותה הרמא

תונתמב שמתשהל השיאל רוסאש קפס אלל עבקנ חורה תונתמ שומיש לש הז עקרב
שגרכ "תונושל"ב רוברב לש תיחכונה העפוהה תא ריבסהל רשפא םאה .יתד סקטב
תונתמ שומיש תוארוהב יללכ לוזלזל תופצל שי זא ,להקב ינשל דחאמ רבועש ישפנ
תאזכ יוריג י"ע עפשומ תויהל לוכי - בידנ חור םע חכונ לכ - םידלי ,םישנ .חורה
."תונושל"כ ובשחנ רשא תושגרנ תולוק םישוע ןכלו

תוייסנכב "האובנ"ו "תונושלב רוביד"ב םישנה תוטלבתה םילשהל רשפא-יא
הלטוב םישנ אנוש היה סולופש תכחוגמה המשאה .הז קוספב רורבה וצ םע תוינרדומ
תא ןיבי ןיב חורה שיא-וא איבנ תויהל ובבלב שיא ךרבתי-יכ" :האלה םיקוספ המכ
.ישיא סולופ לש אלו ,(37 .די א םייתנרוק) "הנה ןודאה תוצמ-יכ םהל בתכ ינא-רשא

.די םייתנרוק לש תוצמה תא תוניצרב תחקל ךירצ שדוקה יבתיכ חורב ןימאמ לכ
תימצע הרהצהל וא - ארקמב שדוקה חורב המלש הנומא רסוחל עיבצמ םהב יולג לוזלז
די םייתנרוקב תוצמהש השחכהל םרוג חורה תונתמ רסוחש ןוויכמ תוינחור-יא לש
.וכירפהל ןיא הז קומינ ןויגה .ונליבשב ןודאה תוצמ ןה

?הב רבחתהל תוצרל וא תאזכ הייסנכב רבח ראשהל רשפא ךיא תאז רואל

תונושלה תונתמ םינעוטה הלא תותכ ירבח ןיבש תעדל דואמ בושח ,הז קלחל הרעהכ
,רודאימ טייק .רחא עקרמ םישנאל האוושהב ןואכיד לש רתוי ההובג המר שי
חותינ רקחמ השע ב"הראב טליברדנאו תטיסרבינואב הירטאיכיספל רוספורפ
לצא יניצר ןואכיד רועיש"ש אצמ אוה .יתד עקר ןיבו ןואכיד ןיב תוסחייתה
ורקחמ תואצות ."תיללכה הריקס תצובק לצא 1.7%ל האוושהב 5.4% היה םיטמזירכ
.1992 רבמצד ,"תירוביצ הירטאיכיספו םילוח תיב" תע-בתכב תועיפומ

,"ןובירט דלארה לניצאנרטניא" ןותיעב עיפוה תומוד תואצות םע תניינעמ רמאמ
עגונב םיטיהל אישב םיטמזירכ' :המצע דעב תרבדמ תרתוכה .1993 ,ראורבפ
רשא תוחורה תולעב "תיווח"ש הדבועל רושק הז קפס אלל ?הז המל ."ןואכידל
המרמב תיגולוכיספ םיפסכ האצותמ רתוי אל איה םירחאו םיטמזירכה י"ע תנעטומ
.הביאכמ

   Back
Home
Back