שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

הרדגה :םיהולאה חור 2.1

לוכיש חינהל יופצו תושוחתו תושיגר ול שי ןכלו תישיאו תישממ תושי םיהולא
.ויפוא תא םאותש ךרדב ונייחב לועפלו ,וידלי ,ונתא ויתושיגרו ונוצר תא קלחל
םיליעפ םיסחי חתפלו םיהולא תא ריכהל הצרנ םא ."וחור"ב הלא םירבד השוע םיהולא
.תלעופ איה ךיאו "םיהולאה חור" איה המ תעדל ךרטצנ ,ותיא

םש היה" ,לשמל הנותח לע דיגהל רשפא ."חור" הלמה תנווכ המ קוידב רידגהל לק אל
תאצוי הנותח התיה ,תורחא םילמב ,הבוט התיה הריוואהש תרמוא תאז "!הבוט חור
הלכה ,ינשל דחא הפי ורבד םלוכ ,םיעט היה לכואה ,םיפי םישובל ויה םלוכ ;ללכה ןמ
תמכסמ "םיהלא חור" והמכ .הנותחה "חור" ושע דחיב םירבדה לכ .'וכו ,המיסקמ התיה
ןכל ;"חוכ" וא "המשנ" תרמוא םצעב ך"נתב "חור" הלמה תנווכ .ולש םיבכרהה לכ
לש תואמגוד המכ ןתינ .ושפנ תא הארמש ותוהמ םצע ,"ותמשנ" איה םיהולא חור
םיימורב קוספה .4.3 סרוקב םדא לש ותוישיא וא ושפנל עגונב "חור" הלמה שומיש
."םיהלאה חור תרובג" :םיהולא לש םוצעה חוכל סחייתמ קר אל חורהש ריהבמ 19 .וט

יתמ ;7 .גכ ילשמ) וישעמב תואטבמ םדאה תובשחמש איה שדוקה יבתיכב הליגר הארוה
לע בושחנ םא ללכ ךרדב .תאז רשאל םילוכי ונא ונישעמ לע רוהרה רחאל .(34 .בי
םיבער ונחנאש ונל תורמוא וניתובשחמ וא "ונחור" .הז תא השענ זא ,והשמ
- השעמל תמגרותמ "חור"ה ןוצר ;חבטמב תרתוימ הננב םיאור ונא .לוכאל םיצורו
הארמ תאז הטושפ המגוד .התוא םילכואו התוא ףלקנ ,הננבה תא םיחקול ונחנא
תסחייתמ ,ונתוהמ םצע ,ונחור .חוכ םגו הבשחמ וא שפנ םג איה "חור" הלמה תנווכש
תאז ,רבדה ותוא םיהולאה חור ,לודג רתוי הברה הדמ הנקב .ונתעדו וניתובשחמל
איה יתעדי רשאכו התיה ןכ יתימד רשאכ" :ותוהמ םצע תא הארמ אוה וכרד וחוכ
.(24 .די היעשי) "םוקת

םיהולאה חוכ
םיהלא חור" ,םלועה תא אורבל ידכ .וחוכ םע םיהולא חור תא םיהזמ םיבר םיקוספ
.(2,3 .א תישארב) "רוא יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו .םימה ינפ-לע תפחרמ

הרפש םימש וחורב" .'וכו ,רואה ומכ ,םירבדה לכ ושענ הב חוכה התיה םיהולאה חור
"םאבצ-לכ ויפ חורבו ושענ םימש הוהי רבדב" .(13 .וכ בויא) "חרב שחנ ודי הללח
.(6 .גל םילהת)
:כ תראותמ םיהולאה חור ,ןכל
ותמשנ
ורבד
ודי

,(13 .א ןנחוי) םיהולאה ץפחמ םינימאמה ודלונ ךכיפל .רבד לכ השוע אוה וחוכב ,ןכל
לש תיללכה האירבל רשקב .וחור ידי-לע לעפומ ונוצר .(3-5 ,ג ןנחוי) וחורמ רשא
.(30 .דק םילהת) "המדא ינפ שדחתו ןוארבי ךחור חלשת" :ארקנ ,יעבטה םלועה
הלא םייחש בושחל לק .האירבה תועצמא םג איהו לוכב תכמות תאז חוכ?חור
,וייחמ ףיעתה בויא רשאכ .םיהולאה חור דצמ הליעפ המורת אלל םיכישממ םיביצעמה
רשב לכ עוגי ,ףסאי וילא ותמשנו וחור ובל וילא םישי םא" :ול ריכזה רחא והשימ
שקב אוה ,המוד ןואכידמ אצי דודשכ .(14 ,15 .דל בויא) "בושי רפע לע םדאו דחי
.(14 .אנ םילהת) וייח לע רומשל תרמוא תאז ,וחור םע וב ךומתל ךישמהל םיהולאמ

שי .ונייחב ונב תכמות איה האירבה לכלו ונל תנתינ חורהש 4.3 סרוקב הארנ
ונדלונשכ ונל ןתנ םיהולא רשא (22 .ז תישארב) "םייח חור תמשנ" ונברקב
.זכ רבדמב הוושה) "רשב לכל תוחור יהלא" אוה ןכל .(7 .ב תישארב ;30 .דק םילהת)
וחור ,האירבה לכב תכמותה םייחה חוכ אוה םיהולאש ןוויכמ .(9 .בי םירבע םע 16
אוה ךכו ,ךלהש ךרד לוכב תחכונ םיהולאה חורש הזב ריכה דוד .םוקמ לוכב תחכונ
אוהש תורמל םוקמ לוכב חכונ םיהולא וחורב ןכל .דוד לש הבשחמ לכ תעדל לוכי היה
.םיימשב אצמנ ישיא ןפואב

ךינפמ הנאו ?ךחורמ ךלא הנא ... קוחרמ יערל התנב ,ימוקו יתבש תעדי התא"
9, 10 טלק םילהת) "(וחורב) ךנימי ינזחאת ... םש םג ,םי תירחאב הנכשא ?חרבא
.(2, 7,

ולדג םיבר .ליעפו חוכ אלמ תושיכ םיהולא תא ונל הארמ הז אשונ לש הנוכנ הנבה
יאתב םקוממ ישחומ אל גשומ קר אוה "םיהולא" םלצא לבא ,הרורב אל םיהולאב הנומא םע
תונשל הלוכי וחור די לע תישממה ותוחכונו יתימאה םיהולא לש הנוכנ הנבה .חומה
,תועיבקב היתויליעפל םיעדומ ,חורב םיפקומ ונא .ירמגל ונלש םלוע-תפקשה תא
אל הבגשנ ינממ תעד היאלפ" :דודל םיהדמ היה הז דודיע .םיהולאה תא ונל תולגמ רשא
וניתובשחמש ןיבהל םיכירצ ;תוירחא שרוד הז עדי לבא .(6 .טלק םילהת) "הל לכוא
תא לוקשנשכ הז לע בושחל םיבייח .םיהולאה יניעל ירמגל תויולנ ונישעמו
הימרי לא רבידש רדהו דוה לש וירבד .הליבט לע בושחנשכ רקיעב ,וינפל ונתדמע
םימשה תא אלה הוהי םאנ ונארא אל ינאו םירתסמב שיא רתסי םא" :ונילע םילוח םג
.(24 .גכ הימרי) "הוהי םאנ אלמ ינא ץראה תאו

שדוקה חור
וחוכ םגו ותייטנו ושפנ איה חורה ;םוצע רבד אוה םיהולאה חור תא ןיבהלש וניאר
ךכיפלו ;(7 .גכ ילשמ) "אוה ןכ ושפנב רעש ומכ יכ" :ויתובשחמ תא ליעפמ אוה הב
תרמוא אל תאזש תורמל ,(24 .ד ןנחוי) וחור םג אוהש ןבומב ,ויתובשחמ אוה םיהולא
חור לש םוצעה לדוג םע דדומתהל ונל רוזעל ידכ .(1 תפסות האר) ישיא אל םיהולאש
.ולש "שדוקה חור" לע םימעפל םיארוק ונחנא ,םיהולאה

חור"ל הווש הז לבא ,השדחה תירבב קרו ךא טעמכ אצמנ "שדוקה חור" חנומה
תכיפש תא םימשור רשא ,ב ש"העמב םיקוספ .ך"נתהב "הוהי ינודא חור" וא "םיהלא
ריבסמ סורטפ .הז תא םיריהבמ ,תועובשה תעבש תאלמ םויב םיחילשה לע שדוקה חור
1 .ד סקולב ,בוש .(17 .ב ש"העמ) "יחור תכיפש"כ תראותמה לאוי תאובנ םויק הזש
הז לע רבדמ עושי קרפב האלה רתויו ,ןדריה ןמ בש "שדקה חור אלמ" עושיש בותכ
חור (םירחא םיברבו) םירקמה ינשב ."ילע הוהי ינודא חור" 1. אס היעשי םויקכ
חוכל הווש שדוקה חורש בל םיש ."םיהלאה חור" לש יכ"נתה חנומל הווש שדקה
:םיאבה םיקוספב םיהולאה

(35 .א סקול) "ךילע לצת ןוילע תרובגו (םירמ) ךילע אובת שדקה חור"

19 .וט םיימור) "םיהלא חור תרובגבו םיתפומו תותא ... שדקה חור תרובגב"
(13,

(5 .א א םיקינולסתה) "שדקה חורבו הרובגב ... התיה ... ונתרשב"

.(49 .דכ סקול) "םורממ זע ושבלת-יכ" :םיחילשל שדוקה חור תחטבה לע רבודמ

(38 .י ש"העמ) "הרובגנו שדקה חורב ... חישמ" היה ומצע עושי

:שיחכהל ןיאש םיהולאה חוכ תוגוצתב ותרושב תא קזחל לוכי היה סולופ
.(4 .ב א םייתנרוק) "הרובגהו חורה תחכות םא ... יתאירקו ירבד"

  Back
Home
Back