שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה תוחטבה :3 סרוק
| םהרבאל החטבהה | חנל החטבהה | ןדע ןגב החטבהה | אובמ :םיהולאה תוחטבה
תולאש | ("תיטירבה תוילארשיה" תונעט ,ץראהו םיימשה ןודבא) תופסות | דודל החטבהה

אובמ :םיהולאה תוחטבה 3.1

.לעופ אוה ךיאו םיהולאה אוה ימ לש הבחר הנבהל ונעגה ונידומילב וז הדוקנב
קודבל םיצור ונא תעכ .הלא םירבדל עגונב תונבה-יא המכ ונרתיפ ןמז ותואב
ידי-לע (5 .ב ;12 .א בקעי) "ויבהאל חיטבה" רשא םירבדה תא רתוי ינויח ןפואב
.(15 .די ןנחוי) ויתוצמ תא רומשל

דמעשכ .ך"נתב רשא םיהולאה תוחטבה לע תססובמ איה תיתימאה תירצונה הווקת
:לוכה תא דבאל ןכומ היה אוה ורובע ,ידיתעה רכש לע רביד סולופ ,וייח לע טפשיהל
-לע ... וניתובא-תא םיהולאה החיטבה רשא החטבהה תוקת-לע טפשהל דמע ינא התע"
רשבל וייח בור הליב אוה .(6, 7 .וכ ש"העמ) "יתוא םינטש ... תאזה הוקתה רבד
-תא ומיקהב ... םיהלאה אלמ התוא יכ וניתובאל התיה רשא החטבהה -תרושב-תא"
הווקת תנתונ הלא תוחטבהב הנומאש ריבסה סולופ .(32, 33 .גי ש"העמ) "עושי
טפשמב עושי לש שדחמ ובוש לע תעד ,(6-8 .וכל 8 .גכ ש"העמ הוושה) םיתמה תיחתל
.(20, 31 .חכ ;25 .דכ ש"העמ) האבה םיהולאה תוכלמ לשו

אל רשאו לארשי םע לש תלבלובמ הירוטסיה קר ך"נתהש סוטימה תא דפרטמ הז לכ
ייח ונל תתל הנש 2,000 ינפל םואתפ טילחה אל םיהולא .םימלוע ייח לע תרבדמ
-:הלחתההמ ותיא התיה תאז הרטמ .עושיב םלועה

ודעומב הלגו ,רקשי אל רשא לאה םלוע תומי ינפל חיטבה רשא םלועה ייח תוקת"
.(2, 3 .א סוטיט) "האירק ידי-לע ורבד-תא

.(2 .א א ןנחוי) "ונל ולגנו באה-םע ויה רשא םלועה ייח"
ריבס אל ,הלחתהה ןמ ולצא התיה םלועה ייח תא ומעל תתל םיהולאה תרטמש ןוויכמ
רפס ,םצעב .ך"נתה יפל םדא ינב םע דבעש הנש 4,000 ךשמל טקש ראשנש חינהל
רשא תאז הווקת לע םיטרפ רתוי דחא לכ תונתונ רשא תוחטבהו תואובנ אלמ ך"נתה
ךכ ידכ דע :ונתעושתל תינויח וניתובאל תוחטבהה תנבה ,ןכל .ומעל ןיכה םיהולא
םירזומ חישמ ילב םתייה" :הלא םירבד ועדיש ינפל סוספאב םינימאמל רמא סולופש
םייספא) "םלועב םיהלא םכל ןיאבו הוקת ןיאב החטבהה תותירבל םירכנו לארשי תעדל
תעדו הווקת וזיא םהל ונתנ םדוקמ םילילאב םתונומאש ובשחש תורמל - (12 .ב
םכל ןיאבו הוקת ןיאב" םצעב - ך"נתב םיהולאה תוחטבה תא תעדל בושח ןכל .םיהולאה
םיהלא

רשא החטבהה תווקת"כ םיחישמה תווקת תא רידגה סולופ ךיא רוכזת ."םלועב
תוטעמ תוייסנכש לבח .(6 .וכ ש"העמ) "(םידוהיה) וניתובא -תא םיהולאה החיטבה
תירב לש תעד תויהל הרדרדיה העודיה "תורצנ"ה .ך"נתב הלא םיקרפ תא םישיגדמ
:ןוכנ הז תא שיגדה עושי .דבלב םיקוספ המכ לע תססובמ זא וליפאו - דבלב השדחה
אל םיתמה ןמ דחא םוקי יכ םג םיאיבנה לאו (הרותה) השמ-לא ועמשי אל-םא"
.(31 .זט סקול) "ונימאי

האר) תויעבט תובשחמ לש האצות איה הקיפסמ עושי לש םיתמה תייחתב הנומאש דיגהל
.ך"נתה לש הנוכנ הנבה ילב רשפא-יא הזש רמא עושי לבא ,(30 .זי סקול
רסוח ללגב ,עושי יפל ,התיה ותבילצ ירחא םידימלתה לש הנומאה תוטטומתה רוקמ
:ך"נתל םביל תמושת

-לע אלה ,םיאיבנה ורבד-רשא לכב ןימאהמ בל ידבכו תעד ירסח יוה םהילא רמאיו"
ראביו םיאיבנה-לכמו השממ לחיו ?ודובכ-לא אובלו תאז-לכ-תא לבסל היה חישמה
.(25-27 .דכ סקול) "וילע םירמאנה םיבותכה-לכ םהל

ועמש וא וארק אל םידימלתהש ללגב אל .וילע רביד רשא ך"נתה לכל ותשגדהל בל םיש
אלו ןוכנ ןיבהל ןכל .ך"נתב ןימאהל םילגוסמ ויה אל ןכלו וניבה אל םה לבא ,ך"נתה תא
תא וארק םידוהיה .תיתימא הנומא חותיפ יחרכה שדוקה יבתיכ תא אורקל קר
עושי חישמה יבגל םירבדה תא ונימאה אלש ללגב לבא ,(21 .וט ש"העמ) תואנקב ך"נתה
:םהל רמא עושי ןכלו תמאב ונימאה אל םה ,ותרושבו
םינימאמ םכניא ויבתכל םאו .ילע בתכ אוה יכ ונימאת יל-םג השמל םתנמאה ול יכ"
.(46, 47 .ה ןנחוי) "ונימאת ירבדל הכיא

םתעושתש ובשח יכ םא ,עושי לע יתימאה רסמ תא ואר אל םה ,ך"נתב םתאירק תורמל
:םהל דיגהל ךירצ היה עושי .החוטב התיה

ובשחת רשא (11 .זי ש"העמ האר ,קיודמ ןפואב תרמוא תאז) םיבותכב ושרד"
.(39 .ה ןנחוי) "ילע םידיעמה המהו םהב םימלוע ייח םכל שיש

תוארוהו םיעוריא תא םייללכ םיווקב םיעדויש םיבר םישנאל תורקל לוכי הזו
תוכלמ תרושבו עושי לש אלפנה רסמ .ירקמ ןפואב ושכר רשא תעד קר תאז ;ך"נתה
תנוווכ לש המגדהב בצממ ךתוא איצוהל איה הז סרוק הרטמ .םהמ קמחתמ םיהולאה
- :ך"נתב תוירקיעה תוחטבהה

ןדע ןגב -
חנל -
םהרבאל -
דודל -

לכ .םיאיבנ דיבו השמ דיב הבתכנ רשא הרותב הלא תוחטבה לע עדימ אוצמל רשפא
רבד" :הרמא הרושבה תא ותאירקש ריבסה סולופ .םש םיאצמנ יחישמה תרושב יטרפ
יכו אוה הנועמ חישמה-יכ ,תויהל הנה תודיתע-יכ השמו םיאיבנה ורבד רשא יתלוז
ףוסבו ,(22, 23 .וכ ש"העמ) "םיוגבו םעב רוא ץיפהל םיתמה-ןמ םימקל אוה ןושאר
חכויו םיהולא תוכלמ-תא ראביו םהב דעיו" :רבדה ותוא דיגהל ךישמה סולופ לש וייח
.(23 .חכ ש"העמ) "ברע-דע רקבמ םיאיבנה-ןמו השמ תרותמ עושי ינינע םהל

םג העינמ רשא וניתווקת תויהל הכירצ ,ןוילעה יחישמה חילשה ,סולופ תווקת
לכל תויהל ךירצ ךכו ,וייח תרהנמ ףוסב אלפנה רואה התיה תאז הווקת .ונתוא
."םיבותכב שרדל" רשפא הלא םירבדב בהלנ .יניצר יחישמ

  Back
Home
Next