שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה חור :2 סרוק
| שדוקה חור תונתמ | (היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ | הרדגה :םיהולאה חור
,?ףוג שדוקה חור םאה) תופסות | הדיחיה תוכמס שדוקה יבתיכ | תונתמה לוטיב
,"שדוקה חור תנתמ תא םתלבק" ,תויניולק ,השנאהה ןורקיע
תולאש | ("םינימאמה תא וולי רשא תותאה הלאו"

(היצריפסניא) םיהולאה חורב אשינ 2.2

רשא םישעמב הלגמ אוה רשא ותייטנו ויתובשחמ ,וחוככ םיהולאה חור תא ונרדגה
םימש וחורב" :םלועה תאירבב שדקה חור הלעפ ךיא וניאר םדוק קרפב .וחור השוע
האירבה תא רוציל ידכ םימה ינפ לע תפחרמה םיהולאה חור - (13 .וכ בויא) "הרפש
.ושענ םיימש "הוהי רבד"בש 6 .גל םילהתב בותכ םג לבא .(2 .א תישארב) תיחכונה
ןכל .דימ הרק הזו םירבד אורבל "םיהלא רמאי" רשאכ תישארב רואיתב םגדומ הז
תאו וניתובשחמ תא תואטבמ ונלש םילימה ומכ קוידב - וירבדב העיפומ םיהולאה חור
.בי יתמ) "הפה ללמי בלה תעפשמ" המכוחב רמא עושי .שממ ונשפנ רוציקב - וננוצר
ירבד .וניתובשחמ לע דובעל םדוק םיכירצ ונירבד לע טלתשהל הצרנ םא ,ןכל .(34
םיבותכ םיהולאה וירבדש הדבועה .ויתובשחמ וא וחור לש האובב אופיא םיהולאה
לוכי םיהולא .ושפנ וא וחור תא ןיבהל לכונ ךכ יכ ,שממ הכרב איה שדוקה יבתכב
לע חילצהל לוכי 'ה חור ,תורחא םילמב ,(1,2 .ג לאוי) םישנא לע וחור תא "ךופשל"
תעפשה תחת ובתכ םישנאש םירבדהש תרמוא תאז .(13 .זט ;10 .י א לאומש) והשימ
"ינושל לע ותלמו יב רבד הוהי חור" :בתכ דוד .םיהולאה ירבד םצעב םה שדוקה חור
.(2 .גכ ב לאומש)

ריכה אוהש ,שדוקה יבתיכש הדבועה אלפ חוכשל אל סויתומיט תא דדיע סולופ חילשה
םיהולאה תעד תלבקל ךרטצנש לכ םיללוכ םה ןכלו שדוקה חור ירבד םה ,בוט ךכ-לכ
:הנוכנה

הנומאה ידי-לע העושיה לא ךמיכחהל םילכיה שדוקה יבתיכ תא תעדי ךירוענמ"
רסילו רשילו חיכוהלו תרוהל ליעומ םג םיהלא חורב בותכה-לכ יכ .עושי חישמב
ג ב סויתומיט) "בוט השעמ-לכל ריהמו םימת םיהלאה שיא היהי רשא ןעמל ,קדצב
.(15-17

רוא" וזיאל ךרוצ ןיא זא ,המלש תעד ונל תתל םילגוסמ םיינחורה שדוקה יבתיכ םא
לע םישנא םירבדמ םימעפ המכ לבא .םיהולאה יבגל תמאה תא ונל תוארהל "ימינפ
חור ירבדש ןימאהל לכונ םא !םיהולא לע םתעד רוקמכ תוישיאה םתויווחו םתושוחת
תרחא קדצ חוכל ךרוצ ןיא זא ,םינימאמ לש םייחל והשימ דייצל םילגוסמ םיהולאה
סולופ לבא ,ונתוא ודייצ אל םיהולאה ירבד זא , הזכ ךרוצ שי םא לבא .ונייחב
ןימאהלו ונידיב שדוקה יבתיכ תא קיזחהל ידכ הנומא ךירצ .רשפא ןכש חיטבה
ומכ םיהולאה ירבדב הריבס הדמב וניינעתה לארשי ינב .שממ םיהולאה ירבד הלאש
:2 .ד םירבעב בותכל תונדפקב בל םישל םיכירצ ונלכ .םויה םישוע םיבר "םירצונ"

אל רשא ינפמ העומשה רבד םהל ליעוה-אל ךא םהילא ומכ הרושבה האב ונילא םג"
"םיעמשל הנומאב ברעתה

ךרד-רוציק תושעל לק רתוי ,םיהולאה חור ירבד חוכב המלש הנומאל םדקתהל םוקמב
ידי לע לבקתהל ידכ ימואטפ ןפואב ונילע אובל לוכי תוקידצ חוכש בושחלו ינחור
ךכבו םיהולאה ירבד לוקב עומשלו ונייח תא עינכהל ביאכמו השק רתוי .םיהולאה
.ונבל לע עיפשהל םיהולאה חורל תתל

יפוא לע קפס תלטהל םרג םיהולאה ירבד לש םוצעה ינחורה חוכ תא לבקל ןוצר-יאה
םה שדוקה יבתיכ בורש ועיצה םה .םיבר "םירצונ" ידיב שדוקה יבתיכ לש ינחורה
:הלא םישלח תעד ילוקיש םא םיכסמ אל סורטפ לבא .םימכח םינקז לש תעד תוח קר

... וילא םכבל םתש רשא תושע םתביטהו ונתא םיק רתוי האובנה רבד התעו"
הלת ונניא ארקמה תאובנ-לכ רשא הנושאר (דואמ בושח הז) ועדת תאזו
"םישודקה םיהלא ישנא ורבד םאשנ רשא שדקה חורב-םא יכ ... םדא ןורתפב
.(19-21 .א ב סורטפ)

ףיעס הז ןכל .שדוקה חור ירבד םה שדוקה יבתיכש ןימאהל םיכירצ "הנושאר"
.(Christadelphians) חישמב םיחאה לש הנומאה תרהצהב ידוסיה

שדוקה יבתיכ יבתוכ
ובתכש םישנאה ;תינויח איה שדקה חור לש האצות םה שדוקה יבתיכש האלמה הנומאה
ויה אל ובתכש םירבדה ןכל ,דגנתהל תלוכי ילב שדוקה חורב ואשונ שדוקה יבתיכ תא
ב סויתומוט) חיכוהלו תורוהל ליעומו ,(17 .זי ןנחוי) אוה תמא םיהולאה רבד .םהלש
הימרי .באוכ תמאה יכ - םיברל יראלופופ אל םיהולאה רבדש אלפ אל ןכל ,(16 ,17 .ג
רוכזל אל טילחה ןכלו שדקה חור ירבד תא רבידשכ הבר תודגנתהמ הברה לבס איבנה
לש האצות איה שדוקה יבתיכ תביתכ לבא .דיגהל ול ונתנש םירבדה דוע רבדל אלו
.הרירב ול התיה אלו "שדקה חורב אשונ" אוה ןכל ,םדא ינב לש אלו םיהולאה ןוצר
ומשב דוע רבדא-אלו ונרכזא-אל יתרמאו ... יל געל הלכ םויה לכ קוחשל יתייה"
.(7, 9 .כ הימרי) "לכוא אלו לכלכ יתיאלנו יתמצעב רצע תרעב שאכ יבלב היהו

ותוא חירכה םיהולאה חור לבא ,לארשי םע תא ללקל ותעדב שוחנ היה םעלב ןכומכ
.(5 .גכ םירבדל 1-13 .דכ רבדמב הוושה ) םוקמב ךרבל

ךכ תושעל ןוצר וליג םניא םיהולאה ירבד תא רבדל וחרכוהש םישנא לש עיתפמ רפסמ
:םעפ ידמ

(10 .ד תומש) השמ
(14 .ג לאקזחי) לאקזחי
(2, 3 .א הנוי) הנוי
(9 .חי ש"העמ) סולופ
(6-14 .ד א סויתומיט) סויתומיט
(דכ - בכ רבדמב) םעלב

לש תוישיא תועיד אל םיהולאה ירבדש - 19-21 .א ב סורטפב ונדמלשמ קזחמ הז לכ
סומע .םהל הלגנה תא בותכל םתוא החירכהש שדוקה חור לש האצות םה לבא םדא ינב
ונבר השמ .(8 .ג סומע) "?אבני אל ימ ,רבד הוהי ינודא" :ומצע תא לאש איבנה
הוהי רבד רשא הלאה תוצמה לכ" :יוליגה תמצוע ללגב ותוישיא שוח תא דביע םימעפל
האר) הלא םירבד תא רביד ומצע השמש הדבועה תורמל ,(22, 23 .וט רבדמב) "השמ לא
.(17 קוספ

תא תעדל "ורקח" םה .ובתכש המ תא וניבה דימת אל םיבתוכהש איה תפסונ החכוה
סורטפ) ובתכש "םירבדב ותרש ונל םא יכ םשפנל אל יכ םהל הלגנו" :הנוכנה הנווכה
תואמגוד ."ךיאו יתמ"ה תא ורקח םה יכ םהלש ויה אל ובתכש םירבדה .(9-12 .א א
.(17 .י ש"העמ) סורטפ ;(4-13 .ד) הירכז ;(8-10 .בי) לאינד :ןה תופוסונ תורורב

וא יתימאה רבדל השיג ונל ןיא זא ,דבלב יקלח ןפואב חורה תא ולביק הלא םישנא םא
תחת תויהל םיכירצ ויה םיבתוכה זא תמאב םיהולאה רבד בותכה םא .םיהולאה חורל
םיהולא ירבד תויהל הלוכי אל האצותה תרחא ,תולגתהה ךשמל שדוקה חור תטילש
אורקל היצביטומה תא ונל ןתונ ,ול םיכייש שממ םיהולאה ירבדש םיכסהל .םירוהטה
.(140 .טיק םילהת) "הבהא ךדבעו דאמ ךתרמא הפורצ" .םלוקב עומשלו םתוא

רבדה תמא .םדא תורפס אלו וחורב םיהולא לש ותריצי םה שדוקה יבתיכ ירפס ןכל
- :ך"נתה תא םיטטצמ השדחה תירבב ךיא לוקשנ םא הארנ

תינויה הסרגב .םכרד בתכ םיהולא - "איבנה דיב בותכ"ה לע רבדמ 5 .ב יתמ -
.םיאיבנה דיב רביד םיהולא ךיא ראתל 'ךרד' הלמב םישמתשמ דימת

.(16 .א ש"העמ) "דוד יפב שדקה חור םדקמ רבד" -

."שדקה חור רמאמכ" :7 .ג םירבעב םילהתה רפס ןמ םיטטצמ ךכ -

תא טטצמ סולופ ךכ "איבנה היעשי יפב וניתובאל שדקה חור רבד בטוה" -
םוקמב ,"היעשי ירבד רפס" לע רבדמ וליפא 4 .ג סקול .25 .חכ ש"העמב היעשי
."היעשי רפס"

בושח ;םינושארה םיחישמל ךכ-לכ םיבושח ויה אל שדוקה יבתיכ תא ובתכש םישנאה
וירבדש םיארמה םיקוספ תמישר םע הז קרפ םייסנ .םיהולאה חור ירבד םהירבדש
:םיהולאה חור יוליג םה םיבותכה

;(63 .ו ןנחוי) "המה חור םכילא יתרבד ינא רשא םירבדה" :שרופמב רמא עושי -
.(10 .די ;8 .זי ןנחוי) ותוא אשנש םיהולאה חורב רביד אוה

.א א סורטפ) םיהולא רמאמבו ,(3-5 .3 ןנחוי) חורה ןמ הלעמלמ ונדלונ ונחנא -
.(23

.(12 .ז הירכז) "םיאיבנה דיב וחורב תואבצ הוהי חלש רשא םירבדה" -

הנבה רבחמ (23 .א ילשמ) "םכתא ירבד העידוא יחור םכל העיבא הנה" :קוספה -
ילב רפסה תא אורקל םעט ןיא - ונילע חורה תלועפ םע םיהולא ירבד לש הנוכנ
.ונל הלגנ אל םיהולאה חור יכ הנבה

ךילע רשא יחור" :וירבד ןיבל םיהולאה חור ןיב תולבקה שי םיבר םיקוספב -
"(ךחור) ךבלכו ךירבד רובעב" ;(21 .טנ היעשי) "ךיפב יתמש רשא ירבדו
לאקזחי) " ... (עקר האר ,םכבבלב) ... םכברקב ןתא יחור תאו" ;(21 .ז ב לאומש)
.(32 .אל הימרי) "םכברקב יתרות יתתנ" ;(27 .ול

םיהולאה רבד חוכ
תא עיבמ אוה וב חוכל םג לבא ותייטנ וא ושפנל קר אל תסחייתמ םיהולאה חור
.הז רבדב ליעפ חוכ םג שי ;וחור-בצמ קר אל ורבד?וחור ןכל .ויתובשחמ

ךרוצ ןיא ;וב שמתשהל תוקקותשה ונב ררועל הכירצ הז חוכ לש תיתימא הכרעה
תנתונ םיהולאה ירבדל תונתייצש םיעדוי ונא יכ הז ןיינעב הכובמ לש תושוחתל
בתכ סולופ .העושת תארקל םדקתהלו םיימוימויה יקוסיע תא בוזעל חוכה תא ונל
:ונויסינ בורמ

.א םיימור) "העושתל איה םיהלא תרובג רשאב חישמה תרושבמ שוב ינניא יכ"
.(16

."רבד לכ םיהלאמ אלפי אל" :המוד 37 .א סקול

השיג םע רשק ןיא .ימאניד ךילהת איה ונייחב םמושייו שדוקה יבתיכ דומיל
םה .םיברה םייטמזירכה םירצונה לש תישגירה השיגה וא תעד ישנא לש תימדקאה
לעופו אוה יח םיהלאה רבד" .םמושייל וא םניבהל ץמאמ אלל םיטעמ םיקוספ קר םיטטצמ
םכב לעפ םג אוה רשא םיהלאה רבד" .(3 .א ;12 ,ד םירבע) "ותרובג רבד" ,"תורובג
םינימאמה שפנב לעופ אוה םיהולאה רבדב .(13 .ב א םיקינולסת) "םינימאמה
.הממיה תועש לכב םייתימאה

םג ,הצרת םא .םיהולא לש יתימאה חוכ אוה ,םידמול םתא רשא הרושבה לש יססבה רסמ
הנכה תאז .תמיוסמ הדמב םיהולאה חור תא וייחב הארמה םיהולא ןב תויהל לוכי התא
:התיה סולופ לש ותאירק .(4 .א ב סורטפ) עושי לש ובושב עבטה ףוליחל הבוט
.(4 .ב א םייתנרוק) "הרובגהו חורה תחכותב"

םתנעט תורמל ,םיהולאה ירבדכ שדוקה יבתיכב תיקלח הנומא םע וניביבס םיבר םנשי
תושי אוהש םילבקמ אל לבא םיהולאב ןימאהל םינעוט םג םה .עושי יפלכ תובייחתה לש
םתשגרהו םתושוחת לע התונוילעו שדוקה יבתיכב שדקה חור תא םתשחכהב .תיתימא
ןוימד רשא" :5 .ג ב סויתומיט ירבד תא ריכזנ .םיהולאה חוכ תא םישיחכמ םה
.הרושבה ירבד חוכ תרמוא תאז ,"החכב םישחכמו םהל תודיסח

סולופל וגעל ךכו ,(!?הזב ןימאמ אל חטב התא) ונלש םזילטנמדנופל םיגעולה םנשי
"אוה םיהלא תרובג םיעשונה ונל לבא םידבאל אוה תולכס בלצה רבד יכ" :וירזועו
רתוי לודג דובכ סחי תויהל הכירצ הלא תעד ילוקיש תאצות .(18 .א א םייתנרוק)
.םלוקב עומשלו בוט רתוי םתוא ןיבהלו אורקל ןוצר חותיפו שדוקה יבתיכ יפלכ

.וירבד יפלכ םיהולאה םע סחי
שדוקה חורש ךכב ודוה םהיבתוכש הארמ שדוקה יבתיכ רואית לש תקיודמ האירק
,םילהתה רפסמ טטיצש ינפל .הזב הלענ היה עושי .םירחא םיבתוכב םגו םכברקב
חור ירבד םה דוד ירבדש ןימאהש הארמו ,(43 .בכ יתמ) "... חורב דוד" :רמא עושי
עושי .שדקה

אלו תרוקיב םיחתומש םיבר םנשי .(45-47 .ה ןנחוי) הרותה תא בתכ השמש םג ןימאה
יפל .עושי לש ותעד לוקישל דוגינב ,בותכל לוכי היה השמש םישיחכמו הזב םינימאמ
הלא םיקפקופמה םינקפס .(8, 9 .ז סוקרמ) "םיהלא תוצמ" םה השמ יבתיכ ותעד
לע רביד לשמל עושי .סולופ וא עושי אל לבא ,תודגא רפס קר ך"נתהש םג םינעוט
ןמית תכלמ רופיס היה ויה" :רמא אל אוה .(42 .בי יתמ) תירוטסיה הדבועכ ןמית תכלמ
." ...

לש תישיאה ותיווחש אמגודל רמא סורטפ .םנודא לש הזל המוד היה םיחילשה סחי
.(19-21 .א ב סורטפ) "םיק רתוי האובנה רבד" לע וליפאה חישמה ירבד תא עומשל
תא םיללוכש שדוקה יבתיכ לכ ומכ "שדק יבתכ" ויה סולופ תורגאש ןימאה סורטפ
.ך"נתה ומכ םיכמסומ ויה סולופ תורגא ,סורטפ יפל ןכל .ך"נתה

.י יתמ ,51 .גי ש"העמ :לשמל) ,תורושבל םיזמר שי ןנחוי ןוזחבו תורגאב ,ש"העמב
תירב יבתוכש םג לבא םהב התיה שדוקה חור התואש הדבועה לע קר אל םיעיבצמה ,(14
סחייתמ סולופ 18 .ה א סויתומיטב .שדוקה חור לש ויה תורושבהש ונימאה השדחה
ןעט סולופ .שדוקה יבתיככ השדחה תירבב 7 .י סקולל םגו ך"נתב 4 .הכ םירבדל
.אי ;13 .ב א םייתנירוק ;11, 12 .א םייטלג) ומצעמ אלו חישמהמ אב ורסמש ףקותב
סולופ ירבד תא טטצמ (5 .ד) בקעי ןכל ,הזב וריכה םירחאה םיחילשה .(3 .וט ;23
."שדוק יבתיכ"כ 17 .ה םייטלגב

רשפא .(2 .א םירבע) ףסונ יוליגל ךרוצ ןיא ןכל ;חישמה דיב "ונילא רביד" םיהולא
סולופ ,והילא ,ןתנ ירבד ,רשיה רפס ומכ) ומלענש םירחא םיבתכ ויהש ןיחבהל
המל .(תייצ אל אוהש ספירטוידל בתכ סולופש ג ןנחויב בתכמ רכזנו םייתנירוקל
חוטב תויהל לכונ ןכל .וניניינעל םיעגונ אלש הארנכ ?הלא םיבתכ ונל ורמשנ אל
.תעדל ונל בושחש המ לכ תא ונל רמש םיהולאש

הדבועה לבא ,הגרדהב חורה לש תוכמס ולבק השדחה תירב ירפסש םימעפל ןעטנ
םא קודבל ידכ תואילפמ תונתמ ויה .ןוכנ אל הזש חיכומ ךכ ובשח אל םיחילשהש
.ד א ןנחוי ;37 .די א םייתנירוק) שדקה חור לש שממ ויה םיבותכה םירבדהו תורגאה
בכרה םא .שדקה חור ירבדכ דימ ולבקתנ חורה תורגאש תרמוא תאז .(2 .ב ןוזח ;1
.הז רפסל תוכמס התיה אל תישיא היחנהב יולת היה שדוקה יבתכ

   Back
Home
Back