שדוקה יבתיכ תודוסי
םיהולאה :1 סרוק
| םיכאלמה | ויפואו םיהולאה םש | םיהולאה תוישיא | םיהולאה םויק
תולאש | (םיהולאה יוליג ,םיהולאה םשב שומיש ,"חור םיהלאה") תופסות

תולאש :1 סרוק

:םש
:(שרדנ) ינורטקלא ראוד

?םיהולאב ונתנומא תא חתפל הברה יכה רוזעי המ .1
הייסנכל תכלל
הליפת םע דחי שדוקה יבתיכ דומיל
םירצונ םע רבדל
עבט לע לכתסהל

?םיהולא לש הנוכנ יכה הרדגה הזיא .2
ונלש ןוימדב ןויער קר
ללחה תונקירב לפרועמ רבד
םיהולא ןיא
תינפוגו תישממ תושי

םיהולא םאה .3
דחא
(דחאב םילא השולש) שדוקה שוליש
דחאב םיבר םילא
?רידגהל רשפא יא

"?םיהלא הוהי" םשה תנווכ המ .4
היהי רשא אוה
םירוביג לש הצובקב הלגתי אוה
לודג רוביג
חוכ

?'ךאלמ' הלמה תנווכ המ .5
שיא המוד
םייפנכ םע
חילש
רזוע

?אוטחל םילוכי םיכאלמ םאה .6
ןכ
אל

?םייק םיהולאש ךתוא ענכשמ יכה המ .7


  Back
Home
Next