שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

העושיו הליבט 10.4

.החילסל השיג ונל היהת הליבטב קרש תרמוא הליבטב חישמה לש ותומל ונתורבחתה
וריעה רשא םיהלאה תרובג ... ידי לע היחתב ותיא םתמק-ףא הליבטב ותיא םתרבקנ"
"םכיעשפ-לכ-תא םכל חולסב ותיא היחה ... םיעשפב םיתמה םכתא-םג .םיתמה-ןמ
תאז - (11 .ו א םייתנרוק) עושי ןודאה םשב ... םתצחור" .(12, 13 .ב םיסולוק)
אמט שיא ,13 .טי רבדמב .וניאטח וצחרנ הב תועצמאה איה עושי םשל הליבטש תרמוא
10.2 סרוקב וניארה .הליבט לש המגוד תאז ,הדנה ימ וילע קרזנ אל םא תומי
וצחרנ רשא םינימאמ ירואית .(16 .בכ ש"העמל הוושה) םיאטח תציחר איה הליבטש
:5 .ג סוטיט ;14 .ז ;5 .א ןוזח) םתלבטהל אופיא םיסחייתמ חישמה םדב םהיאטחמ
.(5 .ג ןנחוי - "םימה-ןמ שיא דלוי"ל תסחייתמ "הינשה הדלותה תליבט"

ובוש" :התיה "?(עשוהל) תושעל ונילע המ": הלאשל סורטפ תבוגתש ןבומ ,הז לכ רואל
.(37 ,38 .ב ש"העמ) "םכיאטח תחילסל חישמה עושי םש-לע םכמ שיא-לכ ולבטהו םכיכרדמ
ולבקי םילבטנ-אלהו ,םיאטח תחילס ןיא הז ילב ;םיאטח תחילסל איה חישמה םשל הליבט
,(12 .ד ש"העמ) עושי םשבמ ץוח העושת ןיא .(23 .ו םיימור) תוומה - אטחה רכש תא
אל תוירצונ אל תונומאש תרמוא תאז הדבוע .ול לבטהל י"ע הז םשב קלחתהל לכונו
ןכ םהש לבקל לוכי אל שדוקה יבתיכב יתימא ןימאמ ףא .העושי ידיל איבהל תולוכי
איה הז תא םינימאמ ןכ םילותקהו הבחרה ינמוקאה תעונתש הדבועה ;עשוהל םילוכי
.שדוקה יבתיכל םתשיג לע הבוצע תופקתשה

םירבחתנ הליבטב .אטח לע ישיאה ונוחצינ לש ןמיס איה םלועה ייחל חישמה תמוקת
אל םג ,וב לשומ אל רבכ אטחה ומכ ,חישמה םע דחי ונמקוהכ ונילע רבודמ ןכלו הזל
ירחא "םכב דוע לשמל לכוי אל אטחה ... אטחה ידימ םתררחוש" הליבטב .ונב לושמי
;(8, 9 .א א ןנחוי) הליבט ירחא םיאטוח ןיידע ונחנא תאז לכב .(14, 18 .ו םיימור) הליבט
םיקלחתמ ונחנא תעכ ןכל .חישמהמ הדיצה הנפנ םא ,בוש ונתוא דיבעהל בצמב ןיידע אטחה
ונרבחתה םג ונחנאש הארמ הליבטש תורמל ,חישמה לש ויתונויסינבו ותומב
.ובושב קלחתהל הווקנ רשא ,ותייחתל

(16 .זט סוקרמ) "עשוי אוה לבטנו ןימאמה" .אטחמ םיישפוח ונחנא המידק טבמב קר
טפשמה אסכב לבא ,הליבט ירחא דימ הרקת אל תיפוס העושי .חישמה לש ובושב
,הליבטב העושיה תא םילבקמ םא טפשמה תארוהל ךרוצ ןיא ,ןכא .(15 .ג א םייתנרוק)
.(22 .י יתמ) "עשוי אוה ץק תע-דע הכחמה" .תומל םיכירצ אל םג זאו

העושיה תארקל קבאיהל ךירצ היה (םינימאמה לכו) סולופ ,ותליבט ירחא וליפא
םימלועה ייח תווקת לע רביד אוה ;(27 .ט א םייתנרוק ;10-13 .ג םייפליפ)
"העושיה-תא תשרל" לכונשו (24 .ח םיימור ;8 .ה א םיקינולסת ;7 .ג ;2 .א סוטיט)
ןויגה .(46 .הכ יתמ) "םלוע ייחל ... וכלי" םיקידצה טפשמה אסכב .(14 .א םירבע)
םיקומינ איבמ אוה וב - 11 .גי םיימורב ןייטצה סולופ לש אלפנה שדוקה חור
ובושל בורק רתוי דחא םוי אוה םיכחמו םייח ונחנאש םוי לוכש עדנ הליבט ירחאש
ןכל ."ןימאהל ונאב רשא םויהמ התע הבורק ונתעושי יכ" חומשל לכונו חישמה לש
קיזחנ םא םיעשונ ונחנא ;יאנתב איה העושי .העושיב םיקיזחמ אל ונחנא תעכ
םיללוכ רשא תויסיסבה תוארוה תא רוכזנ םא ,(12-14 .ג םירבע) תיתימאה הנומאב
רשא הלא םירבד השענ םאו ,(1, 2 .וט א םייתנרוק ;16 .ד א סויתומיט) הרושבה תא
"עשונ"ל םגרותמה ינוויה לעופה .(10 .א ב סורטפ) תאזכ הלודג הווקתל םאתהב
ונברקב שחרתמ רשא ךשמנ ךילהת איה העושיש הארמש ,ךשמתמ ןמזב םימעפל שמושמ
םתבוגת בקע "םיעשונ"כ םיראותמ םינימאמה ןכל .הרושבל תכשמנה ונתונתייצ ללגב
הלמה .(15 .ב ב םייתנרוק ;47 .ב ש"העמ םג האר ,18 .א א םייתנרוק) הרושבל
לע עושי גישה רשא הלודגה העושי יבגל רבעה ןמזב קר תשמושמ תינוויב "עשונ"
.(5 .ג סוטיט ;9 .א ב סויתומיט) הליבטב הל םירבחתמ ונחנא רשאו ,בלצה

לארשי יפלכ ויסחיל סיסבה רשא ,יעבטה לארשי םע יפלכ םיהולאה סחיב םגדומ הז לכ
רשבה םלוע גציימה םיירצמ ץרא תא בזע לארשי .םינימאמה תרמוא תאז ,ינחורה
זאו ףוס םי תא ורבע םה .ונתליבט ינפל םהל םירושק ונייה ונחנא רשא רקש תדו
םי תא םתריבע .םיהולאה תוכלמ תא ומייק םשו ,תחטבומה ץראל יניס רבדמ ךרד וכלה
,םייחכונה ונייח תא רבדמב םתכילה ;(1, 2 .י א םייתברוק) ונתליבט תלמסמ ףוס
-תא יי עישוה" :רבדמב ותמ םהמ המכ ראתמ 5 הדוהי .םיהולאה תוכלמ תא ןענכ ץראו
,םיירצממ 'עשונ' היה לארשי ןכל ."ונימאה אל רשא-תא ןכ-ירחא דמשיו םירצממ םעה
היה ,"?עשונ התא' ,לארשי ינבמ דחא םילאוש ויה םא .אטחמ 'םיעשונ' םילבטנה לכ ומכ
.תיחצנ העושי התיה תאזש תרמוא התיה אל תאז לבא ,"!ןכ' הנוע

לש רשבה ייחל ורזחו ,(39 .ז ש"העמ) "םירצמל הנפ םבלל" רשא לארשי ינב ומכ
םבצממ תדרל םילוכי םג ,הליבט י"ע אטחמ "םיעשונ"ה ךכ ,רקש תוארוהו רשבה תוואת
רבדמב יעבטה לארשי ינב ושעש הלאל םימוד םירבד השענש תורשפאה .ךרובמה
תואמגוד שי .(17-21 .אי םיימורו ;1 ,2 .ד םירבע ;1-12 .י א םייתנרוקב תשגדומ
ולפנו ,הליבט י"ע אטחמ "םיעשונ" םעפ ויה רשא םישנא לש שדוקה יבתיכב תובר
תארוה .(20-29 .י ;4-6 .ו ;12-14 .ג םירבע לשמל) חישמה ובושב העשרה לש בצמל
- תמאב איה המ תפשחנ 'דימתל עשונ ,םעפ עשונ' תרמואה םייטמזירכה םיפיטמה
.תמלשומ רשבה תוואת תונלפלפ

ונחנא הדימ וזיא דע קודבל הצרנ םא ןוזיא לש שוח ךירצ ,רחא רבד לכ םע ומכ
בוט רתוי בצמ - העושי לש 'תונמדזה' קר אל איה תאז הלועפ .הליבטב "םיעשונ"
ונל היהת ;הווקתב םיעשונ ונחנא ,הליבט י"ע "חישמב" היהנ םא .הליבט ינפלמ
ונייהש ומכ חישמב ראשהל ךישמנ םא םיהולאה תוכלמב תויהל לש החוטב הווקת תמאב
תע לוכב הענכהב חוטב תויהל םיכירצ ונתליבט ירחא .הליבטה יממ ונתיילעב
אל יכ ,זוחא האמב חוטב תויהל לכונ אל .חישמה לש ובושב תוכלמל תואדוב לבקתנש
.הלא םייחב ונלש ינחורה דיתע תא םיעדוי אל ;רחמ לשכנ אלש םיעדוי

איה הליבט .הליבטב ונל היהש יקנה ןופצמ לע רומשל ידכ לוכה תא תושעל ךירצ
הליבטל דמעומה ;(21 .ג א סורטפ) "תינוויב ,יקנ ןופצמ לש ןוברע - המלש חור"
.םיהולא םע יקנ ןופצמ לע רומשל בייחתמ

,חישמב היוצמ רשא הלודגה העושיל השיג ונל תתל הבר תובישח הליבטלש תורמל
םדוק וניארה .דבלב הליבטה "השעמ"ב עשונש םשור תושעל אל רהזיהל םיכירצ
חורהו םימה-ןמ שיא דלוי אל-םא" :םיצוחנ חישמה תבילצב תכשמנ תורבחתה לש םייחש
הארמ 23 .א א סורטפל הז תא תוושהל .(5 .ג ןנחוי) "םיהלאה תוכלמ-לא אובל לכוי-אל
.חורה רבדב תיתגרדהה ונתושדחתהל תסחייתמו הליבט ירחא הרקת חורה תדילש
הנומא ,(8 .ב םייספא) דסח לש האצות איה :הליבט לש קר האצות אל איה העושי
הנעטה תא םיעמוש םימעפל .רתיה ןיב ,(24 .ח םיימור) הווקתו (5 .א םיימור)
.ב בקעי לבא .ןיינעל תעגונ אל הליבט ומכ "השעמ" ןכלו ,הדבל הנומאב איה העושיש
,הרושבב לשמל ,הנוכנ הנומא ;םישעמל הנומא ןיב הלידבמ תאז הנעטש ריהבמ 17-24
הנומא תויהל תמגדומ
הנומאב אלו שיאה קדצי םישעמב" .הליבט לשמל ,הנממ םיעבונה םישעמ י"ע תיתימא
'תושעל' ךירצ אוה המ לאש ןימאמה הב הליבט לש םירקמ המכ ויה .(24 .ב בקעי) "הדבל
.(30 .זט ;6 .י ;6 .ט ;37 .ב ש"השמ) הליבטל הרושק דימת איה הבושתה ;עשוהל ידכ
השעמ .העושיה תרושבב ונתנומא לש יחרכה ןמיס הליבטה 'השעמ' תא 'תושעל' ןכל
תושעל םיכירצ ונחנא לבא ,חישמהו םיהולאה י"ע רבד לש ופוסב התשענ העושיה
.(15, 16 .זט סוקרמ ;20 .וכ ש"העמ) הז תא ןימאהלו "הבושתל םיואר םישעמ"

ונתליבט ללגב םיהולאה תחילסל סחייתמ ,וניאטחמ ץחריהל גשומהש םדוק וניארה
ונתנומאב וניאטח תא םיצחורה םינימאמה ונילע םירבדמ םיקוספ המכב .חישמב
םירחא םיקוספב ;(16 .א היעשי ;14 .ד הימרי ;14 .ז ןוזח ;16 .בכ ש"העמ) הבושתו
םייתנרוק ;4, 9 .אנ םילהת ;9 .זט לאקזחי) וניאטח תא ץחורש אוה םיהולאש הארנ
םיהולא זא ,לבטהל י"ע ונלש קלחה תא םישוע ונחנא םאש הפי הארמ הז .(11 .ו א
ידכ ינויח דעצ אוה הליבט לש ,הלועפ וא ,'השעמ' ןכל .וניאטחמ ונתוא ץחרי
.ורבדב ונל חטבוה רשא ,דסח לש םיהולאה תרושבב קיזחהל

  Back
Home
Next