שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

?לבטהל דציכ 10.2

י"ע ,תוקונית לש הרקמב דחוימב ,הליבט עצבל רשפאש םיבר לע תלבוקמ העיד שי
.הליבטל שדוקה יבתיכ תשירדל ירמגל דוגינב הז .םחצמ לע םימ תיזה

איה הלמה תנווכ ;היזהל תנווכתמ אל 'לובטל'ל הווש רשא ,'וזיטפאב' תינוויה הלמה
תועבוט תוינוא לע רבודמ תיסאלק תינוויב .םילזונל תחתמ עוקשלו ץוחרל
העיקש וא 'הליבט' י"ע דב תעיבצל תסחייתמ םג הלמה .םימב (תועוקש) 'תולבטנ'ו
אלו םילזונב ולוכ דבה תא לובטל ךירצש רורב ,עבצ ףילחהל ידכ .העיבצ רמוחב
הרוצה איה םימל תחתמ הליבטש םיארמ םיאבה םיקוספ .עבצ תופיט המכ וילע קורזל
-:הנוכנה

"ולבטיו ואוביו בורל םימ המש-יכ םלשל בורק ןוניעמ לבוט היה ןנחוי םג" -
תופיט המכ וקרז םא ;הליבטל "בורל םימ"ל םיקוקז ויהש הארמ תאז .(23 .ג ןנחוי)
תודג לע הזה םוקמל וילא ואב םה .םישנא תואמל קיפסמ היה דחא ילד זא ,דבלב םימ
.םימ קובקב םע םהילא ךלה אל ןנחוי ;ןדריה

-ןמ תולעל רהמיו עושי לבטנ רשאכ יהיו" :ןנחוי י"ע ןדריב לבטנ םג עושי -
-ןמ תולעל רהמיו" יכ םימל תחתמ התיה ותליבטש רורב .(13-16 .ג יתמ) "םימה
אל דחא ףאש ךכ ,המגוד תתל התיה עושי תליבטל תוביסה תחא .ותליבט ירחא "םימה
.הליבט לש ותמגוד תא קיתעהל ילב עושי ירחא תכלל ןועטל לוכי

.ותוא לבטיו ... םימה ךות-לא םהינש ודרי" שוכמ דיקפהו סופליפ ,ךכל המודב -
רשאכ לבטהל שקיב דיקפהש רוכז .(38 ,39 .ח ש"העמ) "... םימה-ןמ ולע יכ יהיו
חוטב טעמכ .(36 .ח ש"העמ) "?לבטהמ ינענמי-המ םימ-הנה" :רבדמ-הוונ תא האר
י"ע התיה הליבט םא .קובקבב לשמל ,םימ תצק תוחפל ילב רבדמב ךלה אל שיאהש
.רבדמ-הוונל קקדזהל ילב הז תא תושעל רשפא היה ,היזה

.תטלחומ יוסיכ תזמור רשא ,(12 .ב םיסולוק) הרובק איה הליבט -

המודמ תיתימא הבושת לש ןמזה .(16 .בכ ש"העמ) םיאטחמ 'תוצחריה' איה הליבט -
הנווכה .'וכו ,22 .י םירבע ;22 .ב ב סורטפ ;5 .ג סוטיט ;5 .א ןוזחב 'הציחר'ל
.היזהל אלו הליבטל הבורק רתוי הציחר לש

וזיא ךרד התיה וילא ברקתהל םיהולא לע תלבוקמה השיגש ך"נתב םינמיס םג שי
.הציחר לש הרוצ

םתדובעב םיהולאל וברקתהש ינפל רויכב ירמגל ץחרתהל םיבייח ויה םינהכה
תואמוטמ רהטהל ידכ ץחרתהל םיכירצ ויה לארשי ינב .(32 .מ תומש ;6 .ח ארקיו)
.אטח וגציי רשא (11 .גכ םירבד לשמל) תומיוסמ

הזכש רותב .לארשי יהולא י"ע אפרתהל הסינ רשא ערוצמ יוג היה ןמענ םשב שיא
הליבט היה ולש יופיר .אטח ללגב תוומ-ייח יח השעמלש ,אטח-הלוח שיא גציימ אוה
הטושפ העוציב לבקל ול השק היה הליחתב .(14 .ה .ב םיכלמ) "רהטיו ... לבטיו" :ןדריב
,םסרופמו לודג רהנב לבטהל וא ,תיטמרד הלועפ וזיא השעיש הצר םיהולאש בשחו ,תאזכ
תתל ףוסב לוכי הזכ טושפ השעמש ןימאהל השק ונל םג ילוא ,ךל המודב .הנבאה ומכ
הלודג הייסנכל תורבחתהו ונישעמש בושחל ךשומ רתוי .םימלועה ייח ונל
תורבחתה לש הטושפ הלועפ אלו ,העושי ונל תתל םילוכי (הנבאל הוושה) תמסרופמו
רענ רשבכ (ןמענ לש) ורשב בשיו" ,ןדריב הליבט ירחא .תיתימאה לארשי תווקתל
.(9-14 .ה .ב םיכלמ) "ןטק

ירמגל םימל תחתמ הסוכמ תויהלל תסחייתמ 'הליבט'ש קופקיפל תעכ םוקמ ןיאו טעמכ
אל שדוקה יבתיכ לש תאז הרדגה .הרושבה לש יסיסבה רסמ לש הנושאר הנבה ירחא
ירשפא ,הרושבב הנומא ירחא האב םימב הליבטש ללגב. לבטמה לש בצמל ללכב תסחייתמ
בקע קר תיתימא הליבט הליבטש ללגב ,תאז לוכב .ומצע תא לובטל יטרואית ןפואב
י"ע לבטהל טלחהב יוצר ,הליבטה ןמזב הב םיזחוא רשא תונוכנה תוארוהב הנומא
.ותוא לובטל ינפל דמעומה עדי תמר קודבל לוכי רשא ,תויתימאה תוארוהב רחא ןימאמ

הליבט ינפל הליבטל דמעומה םע קמועל החיש םייקל 'חישמב םיחאה' לצא תרוסמ שי ןכל
רוציל הלוכי ,הז רפסב סרוק לכ ףוסב תאצמנש תאז ומכ תולאש לש המישר .תישממה
םדא ןבל קר רוזעל ידכ םירטמוליק יפלא ועסנ חישמב םיחאה .תאזכ החישל סיסב
םיקסעתמ אלש ,םלועה ייח לש תיתימאה הווקתל אבש דחא שיא לש אלפה הז ;לבטהל דחא
.ונתשיג לש יזכרמה ןויער תומכ אלו תוכיא .רקיעב הבושת ילעב לש םירפסמב

  Back
Home
Next