שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

בלצה לע ץירפה :32 תפסות

עושי רמאיו .ךתוכלמב ךאובב ינודא אנ-ינרכז עושי-לא רמא" ץירפה-
.(42, 43 .גכ סקול) "ןדע-ןגב ידמע היהת םויה (יכ) ךל ינא רמא ןמא וילא
הלא םיקוספ תנווכש םירמואה שי .(ינוויה רוקמב העיפומ אל 'יכ' הלמה)
תויודעה לכמ ץוח .םיימשל רשי ךלנ תומנ רשאכו ,הליבטל םיקוקז אלש איה
:אבה תא הארמ תקיודמ האירק ,ךפיהל

16 .זט סוקרמ) ותייחת ירחא הנתינ חישמה תייחתלו תוומל לבטהל הדוקפה .1
.חישמה וילא רביד רשאכ הרותה דיל תחתמ יח ןיידע ץירפה .(15,

,ורק אל דוע הלאה םירבד ינשש ללגב .עושי תייחתלו תוומל איה תיתימא הליבט .2
.תירשפא התיה אל חישמה לש ותומב הליבט

תא השעש דיחיה םדא ןב היה ץירפה .(3-5 .ו םיימור) חישמל ונתומ תלמסמ הליבט .3
.הז

ויה םהיניב .ליבטמה ןנחוי י"ע םילבטנה דחא היה ץירפהש תמייק תורשפאה .4
;לבטנ היה אל ץירפהש החכוה םצעב ונל ןיא .(32 .אכ יתמ) תוקפקופמ תויושיא
לע רבדמ אל קוספה ,ךכל המודב .לבטהל ךרוצ ןיאש ןועטל אירב ןורקיע אל הזו
."םיימש"ו "שפנ" תנווכ

תא עדי ץירפה .ותוכלמ"ב" עושי אובי רשאכ ,בוטל ורכזהל עושימ שקיב ץירפה .5
אוביש עדי אוה .(23 .ד יתמ) עושי י"ע זרכוה רשא םיהולאה תוכלמ יבגל הרושבה
םיתמה ןמ םוקיש עדי אוה רשא ,עושימ שקיב ןכלו ,תוכלמה תומייקתהב טפשמ םוי
עושיש הזב ריכהו עדי ץירפה .בוטל ול ריכזהל ,רבד לש ופוסב טפוש תויהל
.טפשמו הייחת םויב העושיה תא עידוי

איה הלמה תנווכ .תינוויב 'סדרפ' - "ןדע ןגב" ודמע היהי ץירפהש רמא עושי .6
.(7 .ב ןוזח) ץראל האבה תידיתעה םיהולאה תוכלמב הארת רשא ןדע ןג לש רוזחש
,(35 .ול לאקזחי ;3 .אנ היעשי) ןדע ןג לש םדוקה בצמל רוזחת ץראה תוכלמה ךשמל
הפי הניג איה שדוקה יבתיכב 'סדרפ' הלמה תנווכ .(3 .בכ ןוזח) הללקה לוטיב ללגב
ללגב קר .(10 .גי תישארבל הוושה ,13 .ד םירישה ריש ;8 .ב הימחנ ;5 .ב תלהק)
(סדרפ) 'ןדע ןג' לש גשומה תא סהייל הליחתה ןוטלימ לש 'דובא סדרפ' ומכ םירפס
תויהל שוקיבל ותבוגת התיה ,ץירפל ןדע ןגב םוקמ לש עושי תחטבה .'םיימש'ל
.ןדע ןג םג ןכל ,ץראב היהת תוכלמהש 5 סרוקב וניארה .ותוכלמב

דחי ויהי ץירפהו עושי וליאכ םשורה תא תנתונ 43 קוספ לש ליגרה םוגרית .7
תוכלמל וכלה אל םה .ץראב תמייק אל דוע תוכלמהש רורב לבא .הזה םויב 'סדרפ'ב
השולש המדאה בלב" היהיש םדוק רמאשכ ;(32 .ב ש"העמ) ורבקל ךלה עושי .הזה םויב
וליפא .בלצה לע ותומ ירחא (21 .זט-ל הוושה ,40 .בי יתמ) "תוליל השולשו םימי
ןכל .(17 .כ ןנחוי) "יבא-לא יתילע אל דוע יכ יב-יעגת-לא" רמא אוה ותייחת ירחא
.ותומ םויב המיימשה הלע אל עושי

הבושתה ."ןדע ןגב ידמע היהת םויה" ץירפל חיטבה עושיש הארנ ,תאז לוכב
תאז הריתסל
וא קוסיפ ינמיס ןיא ירוקמה ינווי םגו ירבע די בתכבש הדבועב תאצמנ לוכיבכ
רמאיו" :רמא עושיש ךכ ,רחא םוקמב קיספ םישל רשפא ןכל .תולודג תויתוא וליפא
םימוגרתב .(43 .גכ סקול) "ןדע ןגב ידמע היהת ,םויה ךל ינא רמא ןמא וילא עושי
עושימ שקיב ץירפה .עקרל םאתהב הז ."םויה" הלמה ירחא קיספ עיפומ םימיוסמ
עושי לבא .םש עיפוהל ךירצו ,יארחא אוהש עדי אוה ;טפשמה םויב בוטל ול ריכזהל
היהת התא - ןיד-קספל תוכחל ךרוצ ןיא !וישכע ךל דיגהל לוכי ינא' - ותוא עיגרה
!תוכלמב יתא

:הארנה יפל ןיבה ץירפה רשא תוארוהה תא םושרל רשפא ל"נה ןמ .8

םיהולאה תוכלמ -
עושי לש היינשה ותעפוה -
טפשמו הייחת -
חישמב הנומא י"ע העושי -
חישמה לש ותמוקת -
(ער המואמ השע-אל) חישמה תומלש -
("ןודא" ול ארק אוה) חישמה ירחא תכלל ךרוצה -
("טפשמכ וב ונחנא") םדאה אטח -

םא עשוהל לוכי דחא לכש בושחל ץוריתכ הזה הרקמב שמתשהל ינויגה אל ןכל
ילב .ול היה רשא הארוה לש סיסב ןימ הזיא תויהל בייח ;תורצנב תצק םיניינועמ
ץירפל העושי שיגה אל חישמה .תאזכ הנומא לש המרל עיגהל לוכי היה אל אוה הז
והשמ שי םא' ,רמאש שיא היה הנה ."ונתאו ךמצע-תא עשוה" ,לש השיג ול היהש ,ינשה
ץירפ לש תוארוהה תנבה רסוח ללגב .'הזמ חיוורהל הצור םג ינא ,הזה עושי קסעב
.ולש ףלוחה ןיינע תורמל ,וייח ףוסב תיתימא העושי אצמ אל אוה ,ינשה

  Back
Home
Next