שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

הליבט לש תינויחה תובישח 10.1

דעצ איה ;הליבט לש תינויחה תובישח תא ונרכזה םימדוק םיסרוקב םימעפ המכ
יכה תוארוהה תחאכ הליבט לע רבדמ 2 .ו םירבע .הרושבה רסמל תונתייצ לש ןושארה
קר תיתימא הליבטש ןוויכמ הזה בלשה דע היבגל םילוקישה תא ונראשה .תובושח
תעכ .הרושבה תא תוללוכ רשא תמאה תודוסי לש הנוכנ הנבה ירחא שחרתל הלוכי
שדוקה יבתיכ רשא הלודגה הווקתל רבחתהל הצור התא םא ;ןתוא דומלל ונרמג
.טלחהב יחרכה לבטהל זא ,חישמה עושיב םיחיטבמ

קר וחטבוה העושיה יבגל תוחטבההש ןבומב (22 .ד ןנחוי) "םידוהיה-ןמ העושיה"
לבטהל י"ע ,ערזב היהנ םא ונל םג וחטבוי הלא תוחטבהש רשפא .וערזלו םהרבאל
.(22-29 .ג םייטלג) חישמל

תוחטבהב הללכנ רשא) הרושבה-תא וארקו םלועה-לכ-לא וכל" :וידימלתל רמא עושי ןכל
.(15 ,16 .זט סוקרמ) "עשוי אוה לבטנו ןימאמה .האירבה-לכל (8 .ג םייטלג - םהרבאל
:ונתוא עישוהל לוכי אל דבלב הרושבב ןימאהלש הארנ זא" ו "הלמה לע בושחנ םא
ינויח םדקומ יאנת איה הליבט ,ןימאמה ייחב הריחב לש תפסות קר אל איה הליבט
ךירצ הליבט ירחא ;ונתוא עישוהל הלוכי הדבל הליבטש תרמוא אל תאז .העושיל
ינא ןמא ןמא" :הז תא שיגדה עושי .םיהלאה ירבדל תכשמנ תונתייצ לש םייח תויחל
.ג ןנחוי) "םיהלאה תוכלמ-לא אובל לכוי-אל חורהו םימה-ןמ שיא דלוי אל-םא ךל רמוא
.(5

ךירצ אוה ,הז ירחא ;הליבטה יממ הלועש שיאל תסחייתמ "םימה-ןמ" תאז הדיל
.א א סורטפ) "םיהלא רמאמב ... שדחמ םידלונ" :ךשמנ ךילהת תאז .חורה ןמ דלוויהל
.(2.2 סרוק האר) חורה ירבדל תכשמנה ונתבוגתב חורה ןמ םידלונ ונחנא ןכל .(23

.(19 .חכ יתמ ;16 .ח ;5 .טי ש"העמ) "ומשב" ,(27 .ג םייטלג) "חישמל" ונלבטנ ונחנא
וא הצובק וזיאל וא (Christadelphians) חישמב םיחאל אלו - חישמל ונלבטנש בל םיש
ותעושת השעמב םיסוכמ אל ןכלו ,"חישמב" אל ונחנא הליבט ילב .והשלכ רחא ןוגריא
חישמל חנ תבית תא הוושמ אוה :הז ןיינעל המצוע בר לשמ םש סורטפ .(12 .ד ש"העמ)
םינימאמ העישוי חישמל הליבט ךכ ,םיאטוחה טפשממ וטלמנ ותחפשמו חנ ומכש הארמו
לכ .הליבטב חישמל ונתוסנכיהל המדנ הביתל חנ תוסנכיה .(21 .ג א סורטפ) תווממ
ךרדה .רזע אל חנ לש רבח תויהל וא הביתה דיל דומעל ;לובמה י"ע ותחשנ הביתל ץוחמ הלא
לש הינשה העפוה תא למסמ לובמהש רורב .הביתב?חישמב תויהל איה העושיל הדיחיה
סנכיהל ךירצ ןכל .(3 חפשנ האר) דואמ הבורק איהו ,(26, 27 .זי סקול) עושי
המגוד ;תוישונא םילמב תופיחדה תשגרה תא רוסמל השק .ףוחד ןפואב חישמ?הביתל
.הבוט רתוי הברה איה חנ תביתל תוסנכיה לש תיארקמה

הרושבה תא אורקל םלועה לכל תכלל חישמה לש הדוקפה לא ועמש םינושארה םינימאמה
הליבט לש תינויחה תובישחל החכוה .הז תא ראתמ םיחילשה ישעמ רפס ;לובטלו
לשמל) הרושבה תא ולבקש ירחא םישנא לש תידימה הליבטה לע תודעה תשגדהב תאצמנ
עגרב תאזה השגדה תא ןיבהל רשפא .(15 .זי ;47 .י ;18 .ט ;12 ,38-39 .ח ש"העמ
ךרדב ינויח דעצ איה הליבט ;הרושבה רסמ תא דומלל םעט ןיא הליבט ילבש םיכירעמש
תוביס לע רבגתהל בושח המכ שיגדמ שדוקה חור רואית םימיוסמ םירקמב .העושיל
.םשה תרזעב ,עוציבה יבגל םיישק וא יוחידל

המדא-תדיער התיה רשאכ וייחב תימואתפ הנפמ תדוקנ התיה יפליפב םיריסא רמושל
רבד - תולקב חורבל םילוכי ויה םיריסאה .רתויב רומשה אלכ תא הסרהש המוצע
... איהה העשב הלילב"ש ךכ ,השממתה הרושבב ותנומא .רמושל תוומ-שנועל יוארש
התיה .הליבטה תא תוחדל םיצורית קיפסמ ול ויה .(33 .זט ש"העמ) "לבטהל רהמי
ןמ חורבל ודמע םיבר םיריסא ,הנש 3,000 ךשמל ןוויב רתויב העורגה המדא תדעיר
לועפל ךרוצה תא תוריהבב האר אוה תאז לכבו ,גרוהל איצוהל דמע אוהו אלכה
ותביבס לש תידימה היעבה לע רבגתה אוה ךכ .וייחב הבושח יכהה הטלחהל םאתהב
תא אצמ אוה הב הלודגה המוארטו תימויה הקוסעת יצחל ,(המדאה תדיער הז הרקמב)
הדבועה .הזה שיאמ םיעפשומ תויהל םילוכי הליבטל םיססהמ םידמעומ .לבטהל - ומצע
ללגב ,הרושבה לש טרופמ עדי רבכ ול התיהש החכוה איה לבטהל לגוסמ היה אוהש
.(11 .זי ש"העמ ,17 .י םיימור) םיהולאה ירבד תעומש ךותמ האב תיתימא הנומאש

אוה .רבדמב ותבכרמ לע בשישכ ך"נתה לע דקש שוכ דיקפש 26-40 .ח ש"העמב ראותמ
שונא דיב .הליבטה ךרוצ ללוכ ,הבחרהב הרושבה תא ול ריבסה רשא סופליפ תא שגפ
והשמ שקבמ היה אל םיהולא לבא .םימ ילב רבדמב לובטל ירשפא יתלב היה ןיע-תיארמלו
רבדמ הוונ תרמוא תאז ,"םימ םוקמ-לא ואביו ךרדב םרבעב יהיו" .עצבל רשפא יאש
תדעוימ הליבטש העצהל דוסי ןיאש הארמ הז הרקמ .(36 .ח ש"העמ) לבטהל רשפא וב
עומשל רשפאמש יתואיצמ בצמל גאדי םיהולא .החונ השיגו םימ הברה םע םיחטשל קר
.ולוקב

םאתפ" ךכמ האצותכ ,ןופצמ תופיקנ ול ןתנ רשא חישמה ןמ הארמ התיה סולופ חילשל
םוקמ ללגב ותלבטה תא תוחדל התפמ היה ילוא ,בוש .(18 .ט ש"העמ) "לבטיו םקיו ...
הלועה בכוכל לבא .תודהיב ול ןכוה רשא ינתפאשה הריירקו ולש בושחה יתרבח
םימדוקה וייח תא עיקוהלו לבטהל תושיחנו הטלחה רשוכ היה הזה ידוהיה םלועב
ןלוכ הלאה תונורתיה-ךא" :רמאו לבטהל ותטלחה לע בשח אוה ןכמ רחאל .יבמופב
םעפש םירבד) הלא-לכמ ישפנ-תא יתרסח ורובעב ... חישמה ןעמל תונרסחל יל יתבשח
ירחאמ רשא-תא ינא חכש-יכ ... חישמה-תא חיורהל יחסל םבשחאו (ול םיבושח ויה
רכש תרטמ-תא ףדראו ינפל רשא-לא חטתשאו (םימדוקה םיידוהיה וייח לש םירבדה)
.ןושאר עיגהל ץמאתמש יאטרופס לש הפש תאז .(7, 8, 13, 14 .ג םיפליפ) "ןוחצנה


ןיבהל ךירצ .הלבטה ירחא ונייח תא ןייפאל ךירצ הזכ יזיפו ילכש ץמאמ זוכיר
תפלחה לש למס קר אל איה ;םיהולאה תוכלמ תארקל תורחת לש הלחתהה איה הליבטש
תונורקע המכל תונמאנ לש םילק םייח לש הלחתה אל םגו ,תונומא וא תוייסנכ
-5 .ו םיימור) עושי לש ותמוקתו הבילצל ונתוא תרשוק הליבט .םילפרועמ םיירצונ
.תוניחבהלכמ תטלחומ תוימניד םיאלמ םירקמ - ךשמנ ןפואב (3

"םימשה-ןמ יתיאר רשא הארמה-תא יתרמה אל" :ןוחצינ תחמשב רמא אוה ןקז היהשכ
הטלחה איה הלבטה :יוארכ םילבטנל ןוכנ םג ,סולופל ןוכנש המ .(19 .וכ ש"העמ)
השק .הנוכנ התיה ונתטלחהש םיעדומ ונחנא ונייח לכ ךשמל .הילע םיטרחתמ הניאש
המל' :תוניצרב הלאשה תא לואשל ךירצ .הלודג רתוי תואדווב תרחא הטלחה לע בושחל
'?לבטהל אל

  Back
Home
Next