שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

שדחמ הליבט :30 תפסות

וא ,תרחא וא הז גוסמ 'הליבט'ב ולבטנ רבכש ירחא לבטהל תודגנתה םילגמש םישנא שי
ינפל לבא .תרחא הייסנכב םיימל תחתמ הליבט י"ע וא ,קונית רותב היזה י"ע
סוקרמ ;38 .ב ש"העמ) תיתימאה הרושבב הנוכנ הנומאו הבושת תויהל הכירצ הליבט
תחתמ םידרויש ינפל םינבומ הלא םירבד םא הליבט קר איה הליבט .(15 ,16 .זט
קונית .חישמה תוארוה רבסה תעימשל לכ םדוק הליבט רשוק 19 ,20 .חכ יתמ .םיימל
אל איה היזה ,הרקמ לוכב ;הרושבה תא ןיבהל וא הבושתב רוזחל לוכי אל ןטק דלי וא
שיאש ללגב ,הלבטה אל תאז לבא ,םימב לבטנ הייחש תכירבב ללוצ רשא ןייחש .הליבט
ונימאה רשאכ םילבטנה לצא ןוכנ רבדה ותוא .תיתימאה הרושבל עדומב ביגמ אל הזה
.םילבטנ אל םה לבא םתוא ולבט ;רקש תדב

הרושבה תא תוללוכ רשא תוארוה לש הרדיס תרמוא תאז ,"תחא הנומא" קר שי
שי ."תחא(ה) הנומא"ב ןימאהל ירחא האבש הליבטה - "תחא הליבט"" םג ןכלו ,תיתימאה
ןודא .תחאה םכתרמשמ תוקתב םתארקנ םג רשאכ ... (תיתימאה הייסנכה) דחא ףוג" קר
יפל ,הלופכ הווקת ןיא .(4-6 .ד םייספא) "דחא באו לא ,תחא הליבט ,תחא הנומא ,דחא
לא" קר שי .ץראב וא םיימשב ונרכשש ןימאנ םא בושח אלש םירמואה הלא לש הנומאה
,הנושאר ונלבטנ רשאכ ,םאש איה הנקסמה .םיהולא אל אוה עושי ןכל - "דחא באו
,עושי עבטו םיהולאה עבט ,םיהולאה תוכלמ ומכ תויסיסבה תוארוה תא ןיבהל ונלשכנ
.ףקות תלעב התיה אל הנושארה ונתליבט זא ,'וכו

םימיוסמ םירבד םתוא דמילו ,הבושתב רוזחל םהל ארקו ,םישנא לבט ליבטמה ןנחוי
1-5 .טי ש"העמ .קיפסמ היה אל הז ,לבא .(77 .א סקול ;4 .א סוקרמ) חישמה יבגל
המלש אל הנבה ללגב שדחמ לבטהל םיכירצ ויה ,ןנחוי י"ע ולבטנש םידימלת המכש ראתמ
שיגרהל םילוכי ונחנא םג ,לבט ןנחוי רשא םישנאה ומכ .תמיוסמ הארוה יבגל
לבא ,ןוכנ הז ילוא .שדחמ ונלחתהו תיתימא הבושת ונישע ונלש תמדוקה הליבטבש
ירחא קר עצבל רשפא רשא תיתימאה "תחא(ה) הליבט" תא לבקל ךרוצ שי תאז לוכב
."תחא(ה) הנומא" לש תונורקעה לוכ לש הנבה

  Back
Home
Next