שדוקה יבתיכ תודוסי
עושיל הליבט :10 סרוק
| העושיו הליבט | הליבטה תנווכ | ?לבטהל דציכ | הליבט לש תינויחה תובישחה
,בלצה לע ץירפה ,הלבטה ינפל תשרדנה עדי תמר ,שדחמ הליבט) תופסות
תולאש | (הליבטה סקט תמגוד

הליבטה סקט תמגוד :33 תפסות

םיחאה י"ע עצובמה הליבט סקט לש רואית הנה ,יוארכ הליבט להנל ךיא גשומ תתל
ןייצל שי םלוא .1990 רבמבונב תבש םויב הילגנאב רשא לופילטרהב חישמב
.הרושבב הנומאו תיתימא הבושת ירחא םימל תחתמ לבטהל איה הדוסיב הליבטש
היה סקטה רדס .עוריאל המיאתמ השוחת תתל ידכ הריחב לש תפסות אוה 'סקט'ה
:ןלהלכ

החיתפה תליפת
ו םיימור תאירק
(ופלחוה תומשה ,ןלהל האר) הליבטל עגונב רצק םואנ
הליפת
הייחש תכירבב דמעומה לש הליבט
הליפת

הליבטה םואנ

םימל תחתמ דרוי אוה תוקד המכ דועב ;דוד לש וייחב בושח יכה םוי םויהש קפס ןיא
תוללוכה תורקיו תולודגה תוחטבהה ול רשא ,םהרבא ערז ,"חישמב" ואולמב םוקיו
.הרושבה

םיחכונה ונלוכו דוד לבא ,תועטהל הלוכי תאז הלועפ לש תינוציקה תוטשפה
ונארק רשאכ ,עושי לש ותייחתו תוומל ותוא רבחת םיימב תאז הליבטש םינימאמ
-:3-5 .ו םיימורב

ותא ונרבקנ ןכל ?ונלבטנ ותומל עושי חישמל םילבטנה ונלכ יכ םיעדי םכניאה"
ונחנא-םג ךלהתנ ןכ ,באה דובכב םיתמה-ןמ חישמה רוענ רשאכ ןעמל :תומל הליבטב
."ותיחתל םיקובד היהנ-םג ןכא ותומ ןוימדב ונקבדנ-םא יכ .םישדוחמ םייחב

הלעי דוד רשאכש וניאר יכ ,עושי לש ותייחתב שחרתמה תא ןיימדל תוקד המכל הסננ
.םיתמה ןמ עושי תייחתל רבוחי אוה םימה ןמ
ךותב םישדח םייח לש תרדהנה השוחתו ,הלילה תקיתשו חצה ריוואה ןיימדל רשפא
אל םש םישנאה ;קוחרמ םלשורי לש תושולקה תורואה תא תוארל לוכי היה אוה .עושי
םייחל םיתמה ןמ םקוה שיא - םהל בורק ךכ-לכ הרק רשא אלפנה רבדל םיעדומ ויה
.םישדח

הרוק רשא אלפנה רבדה תא ךירעמ אל ונביבס םלועה ,םימה ןמ םוקי דוד רשאכ ךכו
הייחש תכירבל םיכלוהש הנטק הצובק הנה ,ללכב םילכתסמ םא ,םיאורש המ לוכ ;ןאכ
אלש תורמל ,תעכ םג ,עושי תייחתב וחמש םיכאלמה ומכ לבא .ינשה תא לבוט דחא שיאו
.בשש דחא אטוח לע םיחמש םג םיכאלמה ,הז תא תוארל לכונ

תעכ דודל רשא החמשה - "םישדוחמ םייחב ונחנא-םג ךלהתנ"ש ו םיימורב ונארק
לש לבא אטחה דבע דוע היהי אל אוה ונארק רשאכ .וייח ךשמהב ותוא תוולל ךירצ
רורחש םיצור ונחנאש בושחל הסננ .שדוקה יבתיכב הלגנכ ונוצר תושעל םיהולא
דוד וישכע .אטחל םידבע לבא ,םיישפוח אל ונחנא ונמצע תא דובענ םא לבא ,ונמצעל
תויולגה תולבגה תא לובסל השק רשאכ םיתע והי .םיחולא תא דובעל ,םילעב ףילחמ
תא השענ םא לבא .ןהמ ררחתשהל םיסונמ ונחנאו ,םישדחה םייח י"ע ולטוה רשא ןיעל
.אטחה תא בוש דובענ יכ ,םיישפוח היהנ אל ,הז

לארשי ינבל המוד הליבט ימ תא ונתריבעש ,1, 2 .י א םייתנרוקב ריבסמ סולופ
ינב .ונליבשב חקל הברה ללוכש הזמ לשמ חתפל רשפא .ףוס םי תא ורבע םה רשאכ
ודבע םגו םהיתודבעב השק ודבעו ,הרטמ ילב םייח ויחו ,םירצמב םידבע ויה לארשי
תורמל ,החירב ךרד אוצמל םיהולאל וקעצ םה םייחב םתוסנתה ללגב .םיירצמ ילילא תא
.םהל הנעי אוה ךיא ועדי אלש

ךרד זאו ףוס םי ךרד ,םיירצממ םתוא איצוהל השמ תא חלש םיהולא הבושת רותב
םיאבה הלא לכו דוד ומכ ויה םיירצמב לארשי ינב .תחטבומה ץראל סנכיהל ידכ רבדמה
היהי אל אוה ,םימה תא רבועש עגרב .ףוס םי ףוחל ,וליאכ ,עיגה דוד ;הליבטה ימל
ךילוה םיהולא .רבדמב םיכלוהה ןאכ ונל ףרטצי אוה ,תוכלמה לש תחטבומה ץראב דימ
לכל ,ךכיפל .הלילו םוי ,ןמזה לוכ םתיא היה רשא ,ךאלמ י"ע רבדמה ךרד לארשי תא
םילהת) העושיה תארקל ונייחב ונתוא ךילומו ,ונביבס הנוחש ךאלמ שי ונתיאמ דחא
.(14 .א םירבע ;8 .דל

ולכא אל םא .םיהולאה רבדכ ו ןנחויב שרפמ עושי רשא ,ןמה תא לארשי ליכאה םיהולא
בלה לוכב םיצילממ ונא ןכל .לוכאל רחא רבד םוש היה אל - רבדמב רהמ םיתמ ויה הז תא
,(ל"ומהמ םניחב גישהל רשפאש :("Bible Companion") שדוקה יבתיכ תאירק תולבט לע
ךשמב םיקוספה עקר תא ןיבהלו ,םוי םוי שדוקה יבתיכ תא אורקל ךל רוזעל ידכ
,םוי לכ ןמז ותואב יוצר ,תימויה הרגשב םוקמ תושעל רתויב ינויח .ךתאירק
.םהילע בושחלו םיקרפה תא אורקלו

לכ תאצל ץמאתהל לבא ,דחא םוימ רתויל ןמה תא ףוסאל לארשי םעל היה רוסא ,בגא ךרד
לכוא לוכאל חכשנ אלש ומכ .תימוי תויהל הכירצ רבדב ונתליכאה .הז תא ףוסאל םוי
רמא בויא ,םלוא ;םיהולאה רבדמ ןיזהל יביטקניטסניא ןפואב ץמאתהל ךירצ ,יעבט
."ויפ-ירמא יתנפצ יקחמ" םיהולאה רבד תא ךירעהש

רוצהש ריבסמ י םייתנרוקו ,הכומה רוצה ןמ ינחור דחא הקשמ ותש לארשי ינב
.חישמה תא גציימ

לוכ םישוע ונחנא רשא ,עושי ונל ןתנש המגודה יפל לוכאלו תותשל םיכירצ ןכל
םע שגפיהל ונלש יעבטה ןוצר תויהל ךירצ ,תופיסא יבגל .ןורכיזה סקטב עובש
תונמדזהה לע ץפוק היה וטושפכ רבדמב עסונ .ונתווקתב םיקלחתמ רשא םירחא
ךכ .תונויסינ ףילחהל ,ךרדב תוירשפאה תונכס לע רבדל ,רחא עסונ םע שגפיהל
םיתעל .רשקה לע רומשל ץמאתהל םיכירצ ונחנא הזה ערה םלועב םייחה רבדמב
אורקל ,בתכתהל תונמדזהה תא לצנל ךירצ לבא ,ישיא ןפואב שגפיהל השק תובורק
.רתויש המכ ,'וכו ,תורפס

השענ םאש םשורה תא תתל ןוכנ היה אל לבא ,םישדחה םייח לש תוירחא לע ונרביד
תנתמ תא ונל תתל םיהולאה בוט ןוצר .ונתוא לומגל בייח םיהולא זא ,םימיוסמ םירבד
ןויער הליבטש בושחל םיעוט ונייה .(23 .ו םיימור) ונישעמ רובע רכשכ אל ,תוכלמה
,םיהולאה תבהאו תמאה .תוכלמל סנכיהל הבוט תונמדזה ונל תנתונ תאזש ללגב בוט
ונלוכו דודש הצור תמאב םיהולא .רתוי ינויח הז תא םישוע ,חישמה ןוחצינ
ונמצעל ריכזהל םיבייחש רדהנו לודג ךכ-לכ רבד הז .ותוכלמב ויהנ ןאכ םיחכונה
.םיהולאה תבהאל והשכיא ביגהל ךרטצנ הזה רואלו תמאב ןוכנ הזש

אטבתמ הז .חמש םעה לכו וריש רש השמ ;הלודג החמש התיה ףוס םי ןמ אצי לארשישכ
-:ךרדב וכרטצהש רבד לכ קפיס םיהולא ךיא הארמה ,35-41 .הק םילהתב הפי

,םצראב רוחב-לכ ךיו .םתמדא ירפ לכאיו ,(םירצמ) םצראב בשע-לכ (םיחלא) לכאיו"
חמש .לשוכ ויטבשב ןיאו :בהזו ףסכב (לארשי תא) םאיצויו .םנוא-לכל תישאר
אביו ,לאש .הליל ריאהל שאו ;ךסמל ןנע שרפ .םהילע םדחפ לפנ-יכ :םתאצב םירצמ
"רהנ תויצב וכלה ;םימ ובוזיו ,רוצ חתפ .םעיבשי םימש םחלו ,ולש

-לע דיעהל ןאכ רשא ,ךלש םידיתעה תויחאו םיחא לש ,ונתחמש םג איה תאז החמש
הזה ןמזב ונב םיננובתמ רשא םיכאלמהו עושי לש ,םיהולאה תחמש תאז .ךתלבטה
תויחל לכונש ,"ץקה דע" תאז הווקת תליהתב ונלוכ קיזחנ .יביסנטניא ןפואב
.תוכלמב דחיב

... הייחשה תכירבל זאו ,החתלמל דרנ תעכ

  Back
Home
Next